Alati Tools u Adobe Premiere CS5.5 vratili su se sa prvim startom programa iz gornjeg levog ugla u verziji CS5 u standardni donji desni ugao u poseban frejm. Iako postoji mogućnost da se, kao i u ostalim Adobe aplikacijama postave tik ispod Menu bara, stara škola korisnika miša i alata na Timeline-u raduje se novim/starim default postavkama.

 

Kod Premiere CS5, kada resetujemo workspace, Tools su postavljeni ispod meni bara, dok kod CS5.5 pojavljuju se u posebnom frejmu.

 

 

Prvo da se upoznamo sa celim Tools Panelom: neke od funkcija obradićemo u ovoj nastavnoj jedinici, a neke, zbog kompleksnosti, moraju dobiti posebnu nastavnu jedinicu.

 

 

 1. Selection &It selekcija > (V)
 2. Track Selection &It selekcija kanala > (A)
 3. Ripple Edit (B)
 4. Rolling Edit (N)
 5. Rate Stretch &It brzina klipa > (X)
 6. Razor &It sečenje klipa > (C)
 7. Slip (Y)
 8. Slide (U)
 9. Pen &It olovka >  (P)
 10. Hand &It ruka > (H)
 11. Zoom &It uvećanje > (Z)

 

Veoma je nezgodno prevoditi komande tako da je prevod uslovan i u daljem tekstu koristićemo engleske nazive. Prevod je dat samo kao asocijacija za bolje pamćenje komandi. U zagradama su date komande kojima se sa tastature aktiviraju pojedini alati.

Kada govorimo o upotrebi alata njih koristimo samo u Timeline-u na sekvenci, odnosno klipovima koji su na Timeline-u. Alate koriste i profesionalni montažeri, ali zbog svoje jednostavnosti primene i grafički veoma pojednostavljene upotrebe uglavnom ih koriste početnici u montaži. U radu sa alatima na Timeline-u vizuelno sagledavamo to što želimo da napravimo i veoma brzo dolazimo do željenih rezultata.

Kada startujemo program default alatka kojom počinjemo rad je Selection Tool.

 

To je  ujedno i najkorišćenija alatka, alatka koju koristimo najveći deo montažnog procesa. Njom selektujemo klipove klikom na određeni klip na tajmlajnu, ako selektovani klip uhvatimo mišem (držimo pritisnuto levo dugme miša) možemo klip premeštati sa kanala na kanal. Ako klip pomeramo na tajmlajnu njegovim pozicioniranjem na mestu gde nema drugih klipova i nema klipova koji su vremenski ispred njega, na tajmlajnu neće biti nikakvih promena. Ako klip spuštamo na kanal (track) na kom ima drugih klipova ili se klipovi nalaze ispred na vremenskoj liniji, doći će do brisanja svega što se nalazi na kanalu gde postavljamo klip.

 


Kada uhvatimo klip i pomeramo ga po kanalu, izgled strelice se menja i ikonica sa desne strane označava da smo u Overwrite modu rada, gde je sinhronitet kanala zadržan, ali sve što se nalazi na kanalu gde postavljamo klip u dužini trajanja klipa biće izbrisano. Vreme koje je prikazano sa leve strane klipa je vreme pomeranja klipa u odnosu na početnu poziciju sa koje smo klip uzeli.

Kada uzimamo klip sa tajmlajna levim dugmetom miša i želimo da ga premestimo na drugo mesto u sekvenci i potom pritisnemo Ctrl dugme na tastaturi, ikona sa desne strane kursora pokazuje nam da smo tada u Insert modu rada. To znači da na mestu gde ćemo spustiti klip koji pomeramo svi klipovi koji su na vremenskoj liniji unapred u odnosu na tu poziciju biće sinhrono pomereni za trajanje klipa koji umećemo.

 


Vreme sa desne strane kursora pokazuje nam koliki pomeraj unapred (+ predznak ispred vremena) ili unazad (- predznak) klipa vršimo.

Kada pozicioniramo kursor na klip koji želimo da obrišemo iz sekvence ili da ga premestimo na neko drugo mesto na tajmlajnu, a da pri tom ne ostane „rupa“, prazan prostor  između klipova, odnosno da svi klipovi koji slede u vremenskom nizu budu spojeni sa klipom/klipovima ispred klipa koji pomeramo, pre nego kliknemo mišem na taj klip potrebno je da pritisnemo sa tastature taster Ctrl. Tada će se pored kursora koji menja izgled pojaviti i ikona koji označava da će po ulanjanju klipa nestati i prazan prostor koji nastaje u dužini trajanja klipa koji uklanjamo iz Timeline-a.

 

Kada na početku klipa koji je na Timeline-u pozicioniramo Selection tool kursor miša se menja u Trim In kursor kojim možemo menjati In poziciju klipa. Ako klip stoji samostalno, in poziciju možemo pomerati i ulevo, povećavajući trajnje klipa, i udesno, smanjujući ga. Ako je sa leve strane u tajmlajnu već pozicioniran neki klip trajanje klipa možemo samo smanjivati.

 


Kada desnoj ivici klipa pozicioniramo Selection tool, kursor menja funkciju alatke u Trim Out koji menjamo out poziciju klipa. Ako je klip poslednji na tajmlajnu, možemo menjati i njegovu dužinu u oba pravca. Pomeranjem ivice klipa ka levo smanjujemo trajanje klipa, a pomeranjem ivice (out markera) nadesno produžujemo trajanje klipa. 

Ako se klip kojem želimo da menjamo dužinu trajanja već nalazi unutar neke montažne sekvence, odnosno da iza njega sledi neki drugi klip, možemo menjati njegovu dužinu samo smanjujući je.

Ako po pozicioniranju Selection tool kursora uz ivicu klipa pošto on promeni funkciju u Trim In   ili Trim Out   tool, pritisnemo na tastaturi taster Ctrl funkcije će ponovo biti promenjene u Ripple In   i Ripple Out   tools. Kako funkcionišu i koje su mogućnosti Ripple fukcija biće posebno obrađeno u sledećoj nastavnoj jedinici.

 

 

Svaki klip u sekvenci na Timeline-u u Adobe Premiere CS5.5 ima žutu liniju koja vizuelno označava nivo određene karakteristike klipa. O ovim ćemo više govoriti kroz kasnije lekcije, ali pojasnimo samo delimično, zbog upotrebe selection tool-a u ovoj oblasti. Iza imena klipa, iza oznake V za video i A za audio nalazi se karakteristika klipa. Za video klipove imamo tri karakteristike, dok za audio kanal jednu. Grafika pozicija žute linije definiše veličinu tog parametra, taj parameter se može menjati i u vremenu postavljanjem Key Frame tačaka na liniji koje imaju veličine za različito vreme. Na prednjem delu svakog kanala imamo mogućnosti da selektujemo da li želimo da vidimo, a samim tim i definišemo key-frejmove klipova a tom kanalu.

 

 

Klikom miša na ikonicu Keyframe u video kanalu otvara nam se padajući meni sa izborom funkcionalnosti Keyframe editora za pojedini Track na Timeline-u:

 • Show Keyframes – gde možemo videti i menjati keyfrejmove za sva tri parametra
 • Show Opacity handels – gde vidimo samo parametar providnosti tog kanala
 • Hide Keyframes – gde ne možemo videti ni uticati na parametre klipa

   

 

Takođe, za audio kanal imamo izbor da pokažemo (Show) Keyframes ili da ih sakrijemo (Hide), i to za ceo kanal ili za pojedine klipove. Kod audio dela različitih klipova češće je situacija da su klipovi sa različitim nivoima jačine tona, tako da ne pojačavamo jačinu za ceo kanal, već samo za pojedine klipove, nivelišući tako jačinu zvuka na celom kanalu.

 


Kada Selection tool kursor postavimo na žutu liniju sa desne strane pojavljuje se ikona (gore/dole) koja sugeriše da u tom trenutku mišem možemo menjati vrednost izabrane karakteristike klipa.

 


Ako u tom trenutku pritisnemo Crtl sa tastature ikona se menja u  +,  što znači da možemo na toj poziciji na nivoa karakteristike klipa dodati Keyframe. Istu funkciju ima i Pen (olovka) tool i sa njom ćemo se kasnije bliže upoznati.

Selection tool alatom možemo selektovati više klipova na dva načina. Videli smo da klikom na klip ovom alatkom selektujemo klip. Ako dok selektujemo klipove držimo Shift taster na tastaturi, selektovaćemo grupu klipova. Takođe, ako u praznom prostoru Timeline-a kliknemo levim dugmetom na mišu i držimo ga pritisnutim dok prelazimo kursorom preko klipova, oni se selektuju (kao hvatanje lasom).

Bilo koju alatku da izaberemo izvan Timeline Panela kursor miša će biti predstavljen kao strelica. Ako ga pozicioniramo između frejmova u workspace-u u kojem radimo kursor se menja u   i njime možemo menjati veličine frejmova u workspace-u.

Tarck Selection Tool je   alatka koja nam pomaže da u situacijama kada je potrebno da oslobodimo prostor na jednom kanalu ili da celokupan sadržaj jednog kanala pomerimo u vremenu selektujemo samo prvi klip u nizu i svi klipovi koji se nalaze na vremenskoj osi posle selektovanog klipa mogu se pomerati unapred ili unazad.

Kada pokrenemo selektovane klipove uz ikonu kursora pojavljuje nam se i mod u kome će pozicioniranje svih klipova biti obavljeno. Ako samo koristimo Track Selection Tool mod u kojem se pozicioniraju klipovi je Overwrite, dok ako po selekciji prvog klipa u nizu klipova koje pomeramo držiom i taster Ctrl svi klipovi će se pozicionirati po Insert principu.

Ako radimo na više kanala pomeranje samo jednog kanala izaziva probleme sa sinhronitetom celog filma. Kada imamo višekanalno pomeranje klipova dovljno je da pre same selekcije željenog klipa na tastaturi držimo pritisnuto dugme Shift, koje će promeniti ikonu kursora u   Multi Track Selection tool. Ovim alatom po istom principu kao i kod Track Selection tool selektujemo i pomeramo klipove samo sve klipove u svim kanalima koji slede posle selektovanog klipa na Timeline-u.

Razor tool  je  jednostavna alatka koja nam pomaže da na Timeline-u klip podelimo na zasebne delove. Više je montažnih razloga zašto to radimo, ali jedan od najčešćih je da delove klipa razdvojimo i između njih umetnemo drugi klip.

Paralelna montaža je metod kada naizmenično prikazujemo dve radnje koje se odvijaju u jednom vremenu na različitim mestima. Da bismo realizovali paralelnu montažu moramo naizmenično prikazivati klip sa jednog mesta, pa klip sa drugog mesta dešavanja radnji koje hoćemo da prikažemo.

Razor tool deli na delove samo klip u jednom kanalu, klip iznad koga se nalazi kursor miša sa izabranim Razor alatom. Ako radimo sa više kanala, bilo video ili audio, i imamo potrebu da umetnemo klip ili da odstranimo višak klipova, kada pozicioniramo Razor tool na željeno mesto u tajmlajnu sa tastature pritiskom na taster shift dobijamo opciju   kojom presecamo sve klipove na svim kanalima na toj poziciji Timeline-a.

Već smo pominjali Pen tool   koji sa Adobe Premiere CS 5.5 donosi olakšani rad sa pojedinim karakteristikama klipa. Pen alatkom postavljamo Keyframes. Pošto sada promenljive vidimo i na Timeline-u, što nije bio slučaj u ranijim verzijama ovog programa.

Nešto što se nije menjalo iz prethodnih verzija Premiere programa je prikaz Audio Levels. Audio nivo koji predstavlja žuta linija je jačina tona koja ulazi u našu finalnu montažu. O audio obradi biće više reči kasnije, sada samo da na audio primeru pokažemo funkcionalnost Pen Toola. Keyframe je pozicija unutar klipa, koja ima određenu vrednost. Key frejmove možemo postavljati na svakom Frame-u, 25 u svakoj sekundi i svaki od njih može imati sopstvenu vrednost za svaku promenljivu karakteristiku klipa.

Kod audio signala najčešće imamo potrebu za postepenim pojačavanjem signala i postepenim smanjivanjem. Za tu funkciju neophodna su nam četiri Key frejma. Dva krajnja će imati za jačinu signala vrednosti nula, a dva središnja vrednosti 100% pun nivo. Pen toolom obeležićemo key frejmove i to dva sa početka klipa i dva sa kraja.

 

 

Kada Pen tool pozicioniramo iznad već postavljenog Key Frame-a kursor se menja u    , kojim možemo definisati veličinu parametra koji menjamo. Tako, povlačenjem nadole smanjujemo vrednost parametra. U ovom slučaju jačinu audio-kanala. Tako sa slike gore vidimo da je na početku klipa audio nivo nula i raste u nekom vremenu do 100% njegove vrednosti, da bi pred kraj klipa sa 100% vrednosti opet pao na 0%, odnosno potpuno bi se utišao.

 

 

Po ovoj analogiji, za video klipove možemo menjati tri parametra. To su Motion sa svim svojim elementima, kao što su veličina slike, pozicija slike, rotacija itd, Opacity ili providnost slike i Speed ili brzina kretanja klipa. O svim ovim karakteristikama kadra biće više reči u narednim nastavnim jedinicama.

Hand Tool je   alatka koja nam omogučava da se krećemo po Timeline-u. Ona praktično vrši istu funkciju kao i slider na dnu tajmlajna, pomerajući vidlljiv deo tajmlajna u zavisnosti od razmere vremena koju smo definisali. U novijim verzijama Premiere softvera ovo funkciju je preuzeo točkić na mišu koji kada se nalazi iznad Timeline Panela sa bilo kojim izabranim alatom vrši funkciju pomeranja vidljivog dela tajmlajn linije.

Bez obzira na to koji alat koristili ako iz Project Panela ili Source monitora drag and drop tehnikom prenosimo neki klip u Timeline, ikona kursora će biti  .

Zoom Tool je   alatka kojom određujemo razmeru na Timeline-u. Na tajmlajnu možemo videti klipove do veličine od jednog frejma. To nam je neophodno zbog preciznosti u montažnim prelazima. Prosečan gledalac realno ne može da sagleda neku promenu na nivou od 25 delova sekunde, ali ako motažna promena ima neki problem, čak i na nivou od jednog frejma, prosečnom gledaocu ta montažna promena neće biti glatka. Neće zadovoljavati sve one elemente montažnog prelaza na koje je on navikao u svom gledalačkom iskustvu.

Kada završimo neku intervenciju na delu sekvence na Timeline-u, dugmetom Alt  sa tastature Zoom tool menja svoju funkciju   i ikonu i omogućava nam da razmeru tajmlajna povećamo.

 


Još da ponovimo, bez obzira na to koju alatku koristili, desnim klikom miša u praznom prostoru između klipova otvara nam se funkcija Ripple Delete, kao i desnim klikom mišem na sam klip otvara nam se padajući meni sa funkcijama klipa identičnim kao u Clip Menu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Alati u Adobe Premieru CS 5.5 1
 • Alati u Adobe Premieru CS 5.5 2
 • Alati u Adobe Premieru CS 5.5 3