U malim organizacijama ručno odrađivanje svake instalacije je potpuno razumljiv način za upravljanje instalacijama servera. Ipak, velike organizacije će možda želeti da standardizuju i da ubrzaju instalacije automatizacijom izgradnje. U zavisnosti od postojeće infrastrukture u organizaciji administrator može da izabere da koristi Windows Automated Installation Kit (WAIK), Windows Deployment Services (WDS) ili Microsoft Deployment Toolkit (MDT).


Automatska izgradnja

Automatska izgradnja je instalacija u kojoj je korisničko ubacivanje informacija ograničeno ili uopšte nije potrebno u toku instalacije Windows Server-a 2008. Automatska izgradnja (Automated Deployment) može da se odradi na nekoliko različitih načina. Metoda selektovanja se zasniva na našim potrebama i na našoj postojećoj infrastrukturi. Dostupne metode za automatsku izgradnju uključuju Answer fajlove, Windows Deployment Services i Microsoft Deployment Toolkit.

Glavne prednosti automatske izgradnje su:

 • konzistentna konfiguracija: kada je proces izgradnje automatizovan, znamo da je operativni sistem na svakom serveru konfigurisan na potpuno isti način. Ovo nam pomaže da izbegnemo konfiguracione probleme i veoma je koristan za veće organizacije koje imaju veliki broj servera,
 • brža izgradnja: nakon uspešno izgrađenog procesa izgradnje, možemo da veoma brz način da izgradimo nove servere. Vreme koje je potrebno varira u zavisnosti od procesa izgradnje, ali u nekim slučajevima, izgradnja može da traje samo 15 minuta.


Glavne mane automatske izgradnje su:

 • komplikovano prilagođavanje konfiguracije. Standardna konfiguracija koja je kreirana koristeći automatski proces izgradnje možda ne odgovara svim serverima. Automatski izgrađen server će morati da bude prilagođen nakon završene instalacije,
 • kreiranje i testiranje procesa izgradnje je sporiji meotd od ručne instalacije na jednom serveru. U manjim organizacijama koje imaju samo nekoliko servera, može da se dogodi da kreiranje i testiranje automatskog procesa izgradnje traje dosta duže nego što bi trajale instalacije na nekoliko servera.


Šta je WAIK?

Windows Automated Installation Kit (WAIK) uključuje brojne alatke koje mogu da pojednostave izgradnju Windows Vista SP1 i Windows Server 2008 kroz proces automatizacije. Dve glavne alatke koje se nalaze u WAIK-u su:

 • Windows System Image Manager (WSIM): Ova alatka se koristi za kreiranje Answer fajlova koji se koriste za odrađivanje automatskih instalacija (Unattended Instalation). Answer fajl sadrži instrukcije koje se koriste u toku instalacionog procesa. Svaka informacija koja se normalno ručno upisuje u toku instalacije može da se smesti unutar Answer fajla.
 • ImageX: Ova alatka se koristi za kreiranje imidža operativnog sistema. Nakon što je inicijalna instalacija odrađena, operativni sistem je konfigurisan onako kako želimo, sa odgovarajućim aplikacijama i ažriranjima. Nakon toga koristimo Sysprep za generalizaciju operativnog sistema pre korišćenja ImageX alatke koja služi za kreiranje imidža operativnog sistema. Da bismo smanjili potreban prostor na disku, WIM imidži koje smo kreirali koristeći ImageX mogu da sadrže više imidža i fajlova koji su opšti između imidža i koji će biti samo jednom smešteni u WIM fajlu. Imidži takođe mogu da budu umetnuti (Mounted) i modifikovani oflajn.


WAIK takođe uključuje velike količine dokumentacije koja može da nam pomogne da izgradimo automatsku instalaciju. Neke od dokumentacija uključuju:

 • Windows Setup Technical Reference: Ovaj dokument pruža informacije koje se odnose na to kako setup.exe odrađuje instalacije i kako instalacije mogu da se automatizuju koristeći Answer fajl.
 • Windows System Image Manager Technical Reference: Ovaj dokument opisuje kako se koristi WSIM za kreiranje Answer fajlova koji mogu da se koriste za odrađivanje automatskih instalacija.
 • ImageX Technical Reference: Ovaj dokument opisuje kako se koristi ImageX za odrađivanje operacija sa imidžima (Imaging Operations).
 • Sysprep Technical Reference: Ovaj dokument opisuje kako se koristi Sysprep za pripremanje operativnog sistema za Imaging ili za isporuku kupcima.
 • Packet Manager Technical Reference: Ovaj dokument opisuje kako se odrađuje oflajn održavanje Windows imidža.


Kreiranje Answer fajla

Answer fajl za automatizovanje instalacije se kreira koristeći Windows System Image Manager. Postavke koje možemo da selektujemo se zasnivaju na katalog fajlu koji je uključen u Windows Server 2008 instalacionom DVD-u. Takođe, možemo da kreiramo novi kalatog fajl na osnovu WMI fajla.

Postoji sedam mogućih prolaza koji mogu da se automatizuju u toku Setup-a:

 • windowsPE: Ovaj prolaz (Pass) automatizuje instalaciju kontrolisanu preko WindowsPE u toku prve faze procesa instalacije (First Stage of Installation). Particionisanje diska je takođe moguće u ovoj fazi.
 • Offline Servicing: Ovaj prolaz se koristi za primenjivanje postavki u postojeći WMI fajl oflajn. Možemo da dodamo Windows pakete kao što su jezički paketi (Language Packs).
 • Generalize: Ovaj prolaz se koristi za primenjivanje postavki nakon što je operativni sistem generalizovan koristeći Sysprep.
 • Specialize: Ovaj prolaz se koristi za primenjivanje postavki ili u toku regularne instalacije ili nakon Sysprep konfigurisanja operativnog sistema.
 • auditSystem: Ovaj prolaz se koristi za instaliranje drajvera uređaja u generalizovanom operativnom sistemu pre specijalizacije sistema. Ovo je način ažuriranja postojećeg generalizovanog operativnog sistema.
 • auditUser: Ovaj prolaz se koristi za instaliranje aplikacija u generalizovanom operativnom sistemu pre specijalizacije. Ovo je način za ažuriranje postojećih generalizovanog operativnog sistema.
 • oobeSystem: Ovaj prolaz automatizuje Out-of-Box doživljaj (Experience)... misli se na Windows Welcome.


Korišćenje Windows Deployment Services

Windows Deployment servisi (WDS) je ažurirana i redizajnirana verzija Remote Installation Servisa (RIS). Windows Deployment Services su deo Windows Server 2008 i Windows Deployment Services Update je takođe dostupan za Windows Server 2003. WDS pomaže organizacijama da rapidno i udaljeno izgrađuju Windows operativne sisteme, specijalno Windows Vista-u. Koristeći WDS, administrator može da izgradi Windows operativne sisteme preko mreže bez potrebe za fizičkim prisustvom na destinacionom kompjuteru i bez korišćenja instalacionog medijuma.

Nove karakteristike u Windows Server 2008 uključuju Windows Deployment Services MMC Snap-in, koji pruža bogatu mogućnost upravljanja svim WDS karakteristikama. WDS nudi nekoliko poboljšanja u setu RIS karakteristika. Ova poboljšanja podržavaju izgradnju Windows Vista i Windows Server 2008 operativnih sistema. Prvo, postoji prirodna (Native) podrška za Windows PE koji predstavlja Boot operativni sistem. WDS se zasniva na jednom fajl formatu i koristi sve prednosti novog WIM fajl formata.

Takođe, imamo i prošireni Pre-boot Execution Environment (PXE) komponentu servera koji sada mnogo bolje radi i pruža bolje performanse. Sa WDS PXE serverom, administrator može samo da podigne računarski sistem u instalaciono okruženje, što još više uprošćava izgradnju.

Kada koristimo WDS treba imati na umu da:

 • korišćenjem WDS administrator može da centralizuje administraciju instalacije operativnih sistema. Administrator može da inicijalizuje Imagging operacije sa jedne centralne lokacije, a ne sa svakog kompjutera individualno. Kada je veliki broj servera ili klijentskih kompjutera instaliran, WDS pomaže u pojednostavljenju ovog procesa,
 • u većini slučajeva administrator će koristiti Pre-boot eXecution Environment (PXE) za konektovanje kompjutera sa WDS serverom. Ovo zahteva da kompjuteri podržavaju PXE Booting. PXE Booting je opšta karakteristika koja je obično podržana u današnim kompjuterima, ali mora da se omogući u BIOS-u. DHCP se koristi u toku PXE Boot procesa i mora da se konfiguriše da bi odrađivao ovaj servis,
 • WDS je takođe u mogućnosti da koristi višesmeran saobraćaj za Imaging procese. Koristeći višesmeran saobraćaj više kompjutera može da bude imaginarno (Imaged) u isto vreme kao jedan kompjuter zbog toga što je svaki imidž primljen od strane više kompjutera u isto vreme. Mrežni ruteri moraju da budu konfigurisani da omogućavaju višesmerni saobraćaj. Mnoge organizacije onemogućavaju takvu vrstu saobraćaja na ruterima,
 • kada se sistem kompjutera podigne iz PXE, Windows PE Boot imidž se preuzme u memoriju i koristi se za odrađivanje procesa imaginacije (Imaging). Windows PE Boot imidž koji je preuzet mora da ima podršku za mrežni adapter u kompjuteru na kojem je odrađen imidž (Imaged).


Microsoft Deployment Toolkit (MDT)

Microsoft Deployment Toolkit nudi tehnologiju za izgradnju Windows operativnih sistema, 2007 Microsoft Office sistema, Microsoft Office 2003. Microsoft Deployment je sledeća verzija Business Desktop Deployment-a (BDD) 2007. Ipak, veći fokus Microsoft Deployment-a je na metodologiji, savetima i preporukama. Praćenjem vodiča u Microsoft Deployment-u, timovi su stavili u akciju proverene Best Practices koje Majkrosoft koristi u svojim Deployment projektima i koje se baziraju na Microsoft Solution Framework-u (MSF).


Izazovi izgradnje servera (Server Deployment Challenges)

Izgradnja servera (Server Deployment) predstavlja neke jedinstvene izazove pored onih koji su predstavljeni u izgradnji radne stanice. Hardverske konfiguracije su često komplikovanije i mrežna konfiguracija može da umeša statičke IP adrese, više mrežnih adaptera i naprednih mrežnih komponenata, kao što je, na primer, TCP-IP Offloading, Network Load Balancing and Clustering.

Konfiguracija serverskog operativnog sistema je mnogo kompleksnija od konfiguracije operativnog sistema za radne stanice. Na primer, konfiguracija diska na serveru je komplikovana jer se sastoji od Redundant Array of Independent disks (RAID) kontrolera, Original Equipment Manufacturer (OEM) konfiguracijsih particija i Storage Area Network (SAN) konfigracija. Instalacija tačne uloge servera i konfiguracija je veoma važna, sigurnost je od krucijalnog značaja, a nadogradnja je sve češća u nekim scenarijima.


Prednosti Microsoft Deployment Toolkit-a

WDT pokazuje administratoru kako se koriste nove Deployment alatke zajedno kao deo End-to-end Deployment procesa. WDT takođe nudi alatke i skripte da bi povećao automatizaciju i da bi smanjio troškove, ali i da bi uticao i povećao funkcionalnosti drugih Majkrosoft alatki i proizvoda.

WDT sadrži tri glavne komponente:

 • Deployment Workbench MMC,
 • Guidance and Tools (vodič i alatke) za Lite Touch Deployment,
 • Gudance and Tools (vodič i alatke) za Zero Touch Deployment.


WDT podržava Windows Server 2003 i Windows Server 2008 u sledećim scenarijima:

 • novi kompjuter,
 • nadogradnja,
 • Side-by-side,
 • Lite Touch.


 
MDT pristupi izgradnje (Deployment Approaches)

Zero Touch Installation (ZTI) Deployment za Microsoft System Center Configuration Manager 2007: Ako organizacija ima postojeću System Center Configuration Manager infrastrukturu, timovi mogu da koriste tu infrastrukturu za hvatanje (kreiranje) određenog imidža operativnog sistema i efikasno izgrade taj imidž na klijentske kompjutere.

ZTI Deployment za System Management Server (SMS) 2003: Ako organizacija ima postojeću Systems Management Server 2003 infrastrukturu, potrebno je koristiti ZTI Deployment za hvatanje (kreiranje) imidža operativnog sistema i nakon toga izgraditi taj imidž koristeći System Management Server 2003.

Lite Touch Installation (LTI) Deployment: Ako organizacija nema System Center Configuration Manager ili Systems Management Server 2003 infrastrukturu, timovi mogu da koriste LTI proces za hvatanje određenih imidža operativnog sistema i nakon toga ih izgrade kroz mrežu.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Automatizacija izgradnje Windows servera 1
 • Automatizacija izgradnje Windows servera 2
 • Automatizacija izgradnje Windows servera 3
 • Automatizacija izgradnje Windows servera 4