Automatizacija (Automate to Sequence) je funkcija automatskog prebacivanja klipova iz Project panela u izabranu sekvencu u Timeline panelu. Automatizacija je praktično automatska montaža selektovanih klipova. Klipovi mogu biti prebacivani u Timeline u celoj svojoj dužini onako kako su kepčerovani ili importovani u Project Panel. Ako prethodno u Source monitoru skratimo kadrove na željenu dužinu In i Out markerima, selektovani klipovi iz Project panela funkcijom Automate to Sekvence biće prebačeni samo u toj skraćenoj dužini.

 

Najčešći slučaj upotrebe ovog alata je kod obimnih planskih snimanja koja se obavljaju po utvrđenom redosledu knjige snimanja. Prilikom kepčerovanja takvih kadrova unosimo i podatak o rednom broju kadra, koji se beleži kao metadata informacija. Neophodno je da u Project panelu, kao što smo videli u lekciji o organizaciji materijala, taj metadata podatak postavimo kao jednu od kolona. U Project panelu ovi kadrovi će biti razvrstani po imenima koja mogu biti različita. Upotrebom standardnog Windows explorer sortiranja, klikom na ime kolone koje je na vrhu tabele, omogućava nam se da kolonu sortiramo po brojčanom ili abecednom redu.

Sortiranje je neophodno kao instrukcija funkciji Automate to Sequence da bi mogao da se utvrdi redosled  klipova koje želimo da montiramo (prenesemo) u sekvencu na Timeline-u.

 
 

 

Kada smo sortirali klipove po određenom metadata podatku, moramo selektovati klipove koje želimo da montiramo na Timeline u Sequenci. Samo selektovani klipovi će biti prebačeni u našu sekvencu. Ovo je još jedna od naših intervencija kojom utičemo na automatizaciju klipova. Selekciju kadrova u Project Panelu vršimo klasičnim Windows funkcijama. Kada nam je aktivan Project Panel to znači da je oivičen žutom linijom, Ctrl+A selektuje sve klipove u Panelu. Ako selektujemo prvi u koloni i zatim dok držimo  pritisnut taster Shift poslednji u koloni, selektovaćemo i sve klipove između ta dva. Selektovanje pojedinih klipova u grupu vrši se selekcijom klipa uz neprestano držanje tipke Ctrl na tastaturi. Kod ovog metoda selekcije važan je redosled kojim selektujemo klipove zbog mogućnosti koju funkcija Automate to Sequence ima.

 

 

Funkciju Automate to sequence možemo pokrenuti na dva načina. Pošto smo selektovali sve željene klipove iz menija Project selektujemo funkciju ili klikom na ikonu u donjem delu Project Panela.

 

 

Kada smo startovali komandu Automate to Sequence... otvara nam se novi prozor.

 

Prozor Automate to Sequence ima nekoliko podešavanja, od kojih je najbitniji padajući meni koji definiše po kom poretku u Timeline-u će klipovi biti poređani.

Ako koristimo Sort Order, onda će redosled kadrova biti definisan sortiranim redosledom kadrova iz Project Panela. Pošto smo u našem primeru sortirali po broju kadra (Shot), kadrovi će biti poređani po  tom redosledu od 1. do 5. kadra. Možda ovo i nije praktično neka pomoć, ali ako imate 30 klipova u nizu i da pri tom svaki od njih treba da Drag and Drop metodom iz Project Panela prenesete u Timeline, priznaćete da je to dosta kliktanja mišem. Ovako, samo jednom selekcijom u Project Panelu i jednom komandom automatski prebacujete sve klipove.

Selection Order je drugi metod postavljanja klipova u sekvencu. Ovaj metod automatizacije je veoma primenljiv, čak i kod projekata kod kojih imamo manji broj klipova.

Kao što smo videli u prethodnim lekcijama, da bismo svaki kadar skratili na željenu dužinu, moramo ga uneti u Source monitor, gde obeležavamo početak i kraj kadra. Onda svaki klip pojedinačno prebacujemo u sekvencu na tajmlajnu.

 

 

U Source monitoru otvaramo jedan po jedan klip i skraćujemo ga na željenu dužinu In i Out markerima. Klipove ne prebacujemo u Timeline, već po završenom skraćivanju uzimamo sledeći klip i radimo na njemu. Svi klipovi koje smo otvorili i na kojima smo vršili obeležavanja pamte se zajedno sa informacijama o markerima i mogu se ponovo pozvati iz padajućeg menija u gornjem levom uglu Source monitora. Kada završimo sa skraćivanjem svih klipova koje želimo da umontiramo u našu sekvencu, prelazimo na selektovanje klipova u Project Panelu.

Neophodno je da selektujemo klipove u Project panelu po redosledu po kojem  želimo da kadrovi budu poređani na Timeline. Kadrove selektujemo držeći taster Ctrl. Birajući funkciju Selection Order kadrovi će biti prebačeni na Timeline u sekvencu po redosledu po kom smo ih selektovali. Adobe Premiere pamti redosled selekcije i to koristi kao informaciju o redosledu kadrova u montaži.

Sva ova podešavanja bila su opredeljena za izbor kadrova i metod njihovog postavljanja u Timeline. Sada prelazimo na podešavanja gde i kako će biti prebačeni selektovani klipovi u sekvencu.

 

 

Funkcija Placement služi za definisanje mesta na sekvenci gde će biti početak prvog kadra nakon izvršene automatizacije. Postoje dve mogućnosti. Najčešći i default izbor je Sequentially, što znači da će od Current-time Indicatora klipovi biti pozicionirani u sekvenci na Timeline-u. Takođe, možemo postaviti i marker na Timeline-u od kog će početi kadrovi koje prenosimo u sekvencu komandom Automate to...

 

 

Metod prebacivanja klipova može biti Insert i Overlay. Kao što smo već videli, ova dva metoda su različita i primenjuju se u zavisnosti od toga da li u sekvenci već imamo neki izmontirani materijal ili ne. Ako na Timeline-u imamo klipove koje želimo da zadržimo, a deo koji automatski prebacujemo iz Project Panela bi trebalo da bude umontiran u sekvencu vremenski pre tog materijala, koristimo Insert metod. Na taj način čuvamo sve klipove koji se već nalaze na Timeline-u, samo ih na vremenskoj osi potiskujemo unapred.

Ako je sekvenca bez klipova koji su vremenski posle Current-time Indicatora ili Unnumbered Markera kao početka klipova koje automatizujemo, možemo koristiti Overlay Edit Method. U protivnom, upotrebom ovog metoda bi u situaciji u kojoj imamo klipove na Timeline-u ispred Current-time Indicatora ili Unnumberd Markera ti klipovi bili obrisani i zamenjeni klipovima setovanim u pripremi Automate to Sequence funkcije.

 

 

Zašto da preklapamo klipove (Clip Overlay)? Kada želimo da napravimo neki vizuelni ili audio prelaz između dva kadra, pošto u istom trenutku vidimo oba kadra zajedno u efektu prelaza, neophodno je da kadrovi budu preklopljeni. Ako imamo potrebu da na prelazima između kadrova koje automatizujemo u sekvencu primenimo neku tranziciju, moramo definisati vreme njihovog preklapanja, odnosno vreme tranzicije. Na slici iznad to vreme je 25 frejmova. To vreme možemo definisati i u sekundama, ako nam je to lakše. Iz padajućeg menija iza kućice za broj imamo izbor Seconds ili Frames.

Više reči o tome kako ćemo primeniti određenu tranziciju biće u lekciji o tranzicijama. U prozoru Automate to Sequence... možemo izabrati samo da li primenjujemo Adobe Premiere Default Transition ili ne. Check box nam definiše na kom kanalu primenjujemo tranziciju, tj. da li će biti postavljena samo na audio kanalu, samo na video kanalu ili na oba kanala.

 

 

U prozoru Automate to sequence... možemo definisati i da li prebacujemo i video i audio deo klipa ili samo jedan od ta dva elementa.

 

 

Po startovanju funkcije Automate to Sequence... pretpostavlja se da u sekvencu želimo da umontiramo oba elementa našeg materijala. Zato i postoji funkcija Ignore - ignorišemo, odbacujemo. Mi moramo da se opredelimo koji od elemenata nećemo. Štikliranjem check box mi odbacujemo ili audio ili video deo našeg materijala. Kada čekiramo jedan od ta dva elementa drugi automatski postaje zasivljen i nemoguće ga je obeležiti.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Automatizacija materijala u sekvenci 1
  • Automatizacija materijala u sekvenci 2
  • Automatizacija materijala u sekvenci 3