Održavanje stambenih zgrada i stanova obuhvata sve radove na investicionom i tekućem održavanju zajedničkih delova, uređaja instalacije i opreme, opravku oštećenih i zamenu dotrajalih delova kojima se se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost, sigurnost (član 2)


1. Radovi na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade obuhvataju popravke ili zamenu:

 1. krovne konstrukcije i drugih konstruktivnih elemenata zgrade
 2. krovnog pokrivača i drugih elemenata krova
 3. lifta sa pripadajučim delovima
 4. oluka, olučnih cevi i drugih elemenata za odvod vode sa krovova i zaštitu zgrade od prodora vode
 5. horizontalne i vertikalne hidroizolacije
 6. vodovodne i kanalizacione mreže od priključaka na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu
 7. ventilacionih cevi kanalizacione mreže i njihovih glava na krovu zgrade
 8. elektroinstalacije zgrade do strujomernog ormara
 9. instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnog postrojenja i uređaja zgrade sa punjenjem, pražnjenjem i ozračivanjem toplovodne mreže, kao i opravka i zamena instalacija za gas
 10. pumpnog postrojenja za izbacivanje vode sa pripadajućim delovima
 11. hidroforskog ili drugog pumpnog postrojenja za snabdevanje zgrade vodom ili za smanjenje pritiska vode sa pripadajućim delovima i instalacijama
 12. dotrajalih metalnih, staklenih i drugih ograda na krovu, stepeništu, terasama, lođama i drugim zajedničkim delovima zgrade
 13. kanala za smeće u zgradi
 14. dotrajalih podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade
 15. drvenih i metalnih delova na prozorima i vratima zajedničkih prostorija
 16. oštećenih i dotrajalih fasada, fasadnih obloga i elemenata fasade i drugih spoljnih delova zgrade sa prioritetom zaštite fasada od prodora vode i vlage
 17. instalacije i uređaji za uzbuđivanje u zgradi
 18. gromobrana, interfona, kablovskih i PTT instalacija, antenskih uređaja i njihovih delova u zgradi
 19. hidranata, hidranatskih cevi i drugih hidratanstskih delova u zgradi
 20. instalacije i uređaji za centralno zagrevanje vode za zajedničke prostorije
 21. protivopožarnog stepeništa i instalacija i uređaja za zaštitu od požara
 22. kazana na čvrsto gorivo u zajedničkim delovima zgrade
 23. sanitarnih uređaja u zajedničkim delovima zgrade
 24. uređaja za nužno osvetljenje i uređaja za rezervnu elektroenergiju agregata

 

2. Radovi na tekućem održavanju zajedničkih delova stambene zgrade obuhvataju:

 1. redovno servisiranje liftova
 2. poravku ili zamenu automata za zajedničko osvetljenje
 3. deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju zajedničkih prostorija u zgradi
 4. redovne preglede i servisiranje hidroforskih postrojenja u zgradi, instalacija centralnog grejanja
 5. čišćenje oluka i olučnih cevi
 6. popravke ili zamene okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje, vodomere, telefonske i televiziske instalacije u zgradi
 7. krečenje zajedničkih prostorija u zgradi
 8. farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade
 9. održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade
 10. čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i slično
 11. druge radove kojima se obezbeđuje tekuće održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti

 

3. Radovi na investicionom održavanju stana obuhvataju popravke ili zamenu

 1. instalacija centralnog grejanja u stanu
 2. plinskih instalacija i grejnih tela u stanu
 3. instalacije uređaja za centralno grejanje vode u stanu
 4. telefonskih i elektro instalacija u stanu
 5. instalacije vodovoda i kanalizacije u stanu

Radovi iz stava 1. ovog člana obuhvataju i druge radove koji su od uticaja na korišćenje ostalih stanova i drugih posebnih delova zgrade

 

4. Radovi hitnih intervencija

 1. oslobađa lice i stvari iz zaglavljenog lifta i njenog ponovnog stavljanja u pogon
 2. skidanje maltera, fasadnih obloga i drugih elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine
 3. popravke ili zamene delova krovnog pokrivača radi zaštite od prokišnjavanja odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina
 4. skidanje ili popravka oštećenih delova zgrade na balkonu, terasi, lođi i stepeništu zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost imovine i ljudi
 5. popravke ili zamene vodovodne ili kanalizacione cevi u zgradi, stanu kad dođe do prskanja njenih delova
 6. popravka ili zamena hidrofora kada zbog kvara zgrada ostane bez vode
 7. odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili stanu
 8. izbacivanje podvodnih ili slivnih voda iz podruma
 9. otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade od strujomernog ormana do razvodne table u stanu
 10. utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi i stanu
 11. popravke ili zamene cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno plinskih postrojenja zgrade
 12. otklanjanje kvarova i nedostatka koji mogu dovesti do požara

 

5. Poslovi koje vrši gradska opština

Gradska opština u skladu sa ovim statutom, preko svojih organa:

 1. donosi odluke o organizaciji u radu organa gradske opštine, budžet i završni račun
 2. može da obrazuje mesnu zajednicu, po pribavljenom mišljenju građana
 3. daje mišljenje na urbanističke planove koji se donose za njenu teritoriju
 4. gradsko građevinsko zemljište u skladu sa zakonom i odlukom grada, radi izgradnje pojedinačnih građevinskih objekata individualne stambene izgradnje i odlučuje o postavljanju privremenih objekata na javnim površinama
 5. rešava u prvom stepenu o izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji pojedinačnih individualnih stambenih objekata
 6. stara se o izgradnji, održavanju, upravljanju i korišćenju seoskih nekategorisanih puteva
 7. utvrđuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora u skladu sa aktima donetim na osnovu odredbe člana 11. tačka 5. Statuta grada
 8. stara se o razvoju ugostiteljstva, zanatstva, turizma i trgovine na svom područiju
 9. planira i preduzima mere u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u Gradskoj opštini i stvara uslove za njihovo otklanjanje
 10. organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa
 11. štiti i unapređuje životnu sredinu i stara o korišćenju i unapređenju područja sa lekovitim prirodnim svojstvima
 12. stara se i predlaže mere za uređenje i održavanje spoljnog izgleda stambenih i poslovnih objekata, zelenih površina, dečijih igrališta
 13. stara se o javnom obaveštavanju građana o pitanjima od značaja za život i rad građana u gradskoj opštini
 14. obezbeđuje pružanje pravne pomoći građanima za ostvarivanje njihovih prava u skladu sa zakonom
 15. uređuje organizaciju, postupanje i rad mirovnih veća
 16. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Gradske opštine, uređuje njihovu organizaciju i rad i osniva preduzeća
 17. izvršava propise i opšte akte Grada i gradske opštine
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Case Study - Odrzavanje stambenih zgrada i stanova 1
 • Case Study - Odrzavanje stambenih zgrada i stanova 2
 • Case Study - Odrzavanje stambenih zgrada i stanova 3