Dodeljivanje radnih resursa zadacima


Dodeljivanje radnih resursa zadacima omogućava praćenje progresa rada određenog resursa na realizaciji zadatka. Ukoliko se unese i cena rada tog resursa Project će izračunati i troškove upotrebe resursa i realizacije zadatka.

U prethodnim poglavljima smo već bili u prilici da vidimo da se radni kapacitet resursa meri u jedinicama i da se beleži u polju Max. Units. Ukoliko se drugačije ne definiše, Project dodeljuje zadatku 100% jedinice tog resursa, odnosno on polazi od pretpostavke da će se kompletno radno vreme određenog resursa dodeliti tom zadatku. Ukoliko resurs ima manje od maksimalno raspoloživih 100% jedinica, sve raspoložive jedinice će biti dodeljene zadatku.

Sada ćemo pokušati da zadacima u okviru plana projekta dodelimo određene količine resursa.

Otvorićemo dokument koji smo do sada koristili za potrebe vežbanja.

1. U okviru Tools menija odaberite Assign Resources. Otvoriće se okvir za dijalog Assign Resources u kome možemo videti imena svih resursa koje smo do sada uneli.

2. U okviru kolone Task Name kliknite na zadatak Unošenje opreme.

3. U Resource Name koloni u okviru oblasti za dijalog Assign Resources, kliknite na Petar Petrović, a zatim kliknite na dugme Assign kako biste ovom radniku dodelili zadatak. Vrednost troškova i znak za potvrđivanje su pored imena Petra Petrovića kao potvrda da ste mu dodelili zadatak na unošenju opreme. Pošto smo u ranijim poglavljima već uneli standardne troškove za ovog radnika, množenjem sa brojem sati njegovog rada Project će automatski izbaciti i podatak o ukupnom trošku koji će ovaj resurs ostvariti na realizaciji dodeljenog zadatka. Ova vrednost je prikazana u Cost polju u okviru za dijalog Assign Resources.

Sada ćemo malo detaljnije pogledati vrednosti koje utiču na zadatak Unošenje opreme. Za ovo ćemo iskoristiti jedan izuzetno praktičan prikaz koji se naziva Task Form.

4. U Window meniju odaberite opciju Split kako biste podelili ekran na dve radne površine. U gornjem delu ekrana se nalazi gantogram, dok se u donjem delu nalazi prikaz Task Form.

 Slika 46

 

U prikazu Task Form se mogu videti najvažnije planirane vrednosti za realizaciju zadatka Unošenje opreme, njegovo trajanje, da se na njemu radi 20 sati nedeljno i da će se za njegovu realizaciju koristiti 50% jedinica dodeljivanja za radni resurs Petar Petrović. Pošto prikaz Task Form predstavlja izuzetno praktičan način za proveru vrednosti trajanja zadatka, jedinica i rada, za sada ćemo ga ostaviti da bude aktivan u donjem delu ekrana.

Sada ćemo određenom zadatku simultano dodeliti dva resursa.

5. U koloni 1 ćemo odabrati zadatak Priprema proizvodnje.

6. U okviru za dijalog Assign Resources ćemo izabrati Jovana Jovanovića i Dušana Savića, tako što ćemo prvo izabrati prvog izvršioca i zatim ćemo uz pomoć držanja tastera H selektovati nesusedni resurs, odnosno drugog radnika. Nakon što odaberemo ova dva izvršioca odabraćemo opciju Assign.

Pored imena ove dva radnika će se pojaviti oznake za potvrđivanje, a kao što možete videti izračunati su i troškovi njihovog dodeljivanja, ukazujući na to da su oba resursa dodeljena za realizaciju zadatka pod rednim brojem 1. U prikazu Task Form su date i informacije o dodeljivanju jedinice i rada po resursu kao i trajanje zadatka.


 
Slika 47

 

 

Dodeljivanje dodatnih resursa zadatku


Sada ćemo dodeliti dodatne resurse nekim zadacima, kako bismo mogli da sagledamo njihov uticaj na ukupno trajanje realizacije projekta. Microsoft Project po unapred definisanim vrednostima koristi metod planiranja koji se zove planiranje vođeno usiljenim angažovanjem. Ovaj metod podrazumeva da početna radna vrednost zadatka ili količina uloženog napora, ostaje nepromenjena bez obzira na količinu resursa koji se dodeli u cilju njegove realizacije. Najvidljiviji efekat planiranja vođenog usiljenim angažovanjem se ogleda u tome da se vreme trajanja određenog zadatka smanjuje svakog puta kada mu dodelite neki dodatni resurs. Microsoft Project primenjuje planiranje vođeno usiljenim angažovanjem samo u situacijama kada se određenom zadatku dodeljuju novi resursi ili se resursi skidaju sa njega i prebacuju na neki drugi zadatak.

Kao što smo već bili u prilici da vidimo, količina rada koju predstavlja neki zadatak se definiše prilikom prve dodele, jednog ili više resursa, tom zadatku. Ukoliko naknadno dodelite resurse tom istom zadatku, uz korišćenje planiranja vođenog usiljenim angažovanjem, količina rada planiranog za taj zadatak se neće povećati, već će se samo smanjiti njegovo planirano vreme trajanja. Sa druge strane, možete na početku planiranja da dodelite veću količinu resursa nekom zadataku i da naknadno uklonite one koji su se pokazali kao višak. Prilikom korišćenja metoda planiranja vođenog usiljenim angažovanjem količina rada na realizaciji zadatka ostaje ista, ali se njegovo trajanje povećava.

Sada ćemo dodeliti dodatne resurse zadatku i pokušaćemo da proniknemo u to kako oni utiču na vreme trajanja njegove realizacije.

1. U prikazu Gantt Chart odaberite zadatak pod brojem 4 - Unošenje opreme. Kao što možete videti trenutno je ovom zadatku dodeljen radnik Petar Petrović. Sada ćemo izvršiti brzu proveru formule planiranja koja ima sledeći izraz:

24 sata (odnosno 3 radna dana) trajanja zadatka x 50% dodeljenih jedinica za Petra Petrovića = 12 sati rada

Ovu istu vrednost možete videti i u okviru prikaza Task Form. Prilikom razrade plana realizacije projekta došlo se do zaključka da će za realizaciju ovog zadatka biti potrebno angažovanje dodatnih resursa.

2. U koloni Resource Name, u okviru za dijalog Assign resources, izabraćemo Jovana Jovanovića i zatim ćemo pritisnuti dugme Assign. Na ovaj način smo Jovana Jovanovića angažovali za rad na zadatku unošenja opreme.

 
Slika 48

 

 

Nakon angažovanja dodatnog radnika na realizaciji ovog zadatka, vreme njegove realizacije se smanjilo sa 3 na 1,5 dana. Ovo je posledica činjenice da se ukupan rad potreban za njegov završetak od 24 sata sada prenosi na 2 radnika (odnosno podjednako je raspoređen na njih) koja ukupno mogu da ulože 16 sati rada dnevno. Upravo ovo što smo sada videli je najbolji primer funkcionisanja planiranja vođenog usiljenim angažovanjem. Kao što smo mogli da primetimo, ukoliko se određenom zadatku dodaju dodatni resursi, količina rada na njemu ostaje konstantna, ali se ona deli između većeg broja dodeljenih resursa. Na ovaj način se vreme, potrebno za realizaciju zadatka, smanjuje proporcionalno u odnosu na količinu novoangažovanih resursa.

Formula planiranja nakon angažovanja dodatnih resursa ima sledeći izgled:

16 sati (odnosno 2 dana) trajanja zadatka x 150% dodeljenih jedinica za dvojicu radnika = 24 sata rada

Vrednost od 150% dodeljenih jedinica predstavlja zbir 50% Petra Petrovića i 100% Jovana Jovanovića, dok su 24 sata zbir 12 sati radnog angažovanja svakoga od njih.

Nakon smanjenja trajanja zadatka pod brojem 4 dolazi do pojave još jednog veoma značajnog efekta - početni datumi svih zadataka koji slede za njim se menjaju u skladu sa datumom završetka ovog zadatka. Sada se može videti korist koja je nastala time što smo, umesto unošenja početnih datuma za svaki od zadataka, izvršili njihovo međusobno povezivanje i definisali zavisnosti između njih. Kao što možete videti, Project automatski podešava početne datume zadataka sledbenika za koje nisu definisana neka ograničenja, poput fiksnog datuma početka ili završetka određenog zadatka.

3. Za kraj, da biste uklonili prikaz dve radne površine na ekranu iz menija Window odaberite opciju Remove Split.


Dodeljivanje materijalnih resursa zadacima


U prethodnom poglavlju smo definisali materijalni resurs pod nazivom Šrafovi prečnika 20 mm. Kao što smo već rekli, svi materijalni resursi se troše sa protokom realizacije projekta. Prilikom dodeljivanja materijalnih resursa postoji nekoliko načina na koje možemo da upravljamo njihovom potrošnjom i troškovima:

  • Svakom od zadataka možemo dodeliti fiksnu količinu jedinica materijalnog resursa koji se mogu potrošiti prilikom njegove realizacije. Ukupni troškovi će se izračunati tako što će Project pomnožiti jediničnu cenu materijalnog resursa sa ukupnim brojem potrošenih jedinica.
  • Zadatku se može dodeliti i promenjiva količina materijalnih resursa. Project će u ovom slučaju podešavati količinu i troškove resursa u skladu sa promenama trajanja zadatka.


U ovom vežbanju ćemo zadatku broj 4 - Unošenje opreme dodeliti materijalni resurs Šrafovi prečnika 20 mm, uz unošenje fiksne količine jedinica potrošnje.

1. U koloni Task name ćemo odabrati zadatak pod brojem 4, Unošenje opreme. Planiramo da prilikom montaže opreme potrošimo 200 komada ovih šrafova.

2. U okviru za dijalog Assign Resources ćemo odabrati polje Units za resurs Šrafovi prečnika 20 mm. Upisaćemo vrednost od 200 komada koje planiramo da potrošimo i pritisnućemo taster Enter.

Project će ovom zadatku dodeliti šrafove i izračuna ukupan trošak njihovog dodeljivanja od 12 hiljada dinara.

 

 Slika 49

 

Kao što možete videti, dodeljivanje materijalnog resursa, zbog toga što on ne vrši rad na projektu, ne utiče na ukupno vreme trajanja zadatka.


Dodeljivanje troškovnih resursa zadatku


Kao što smo već videli, troškovni resursi se koriste za iskazivanje finansijskih troškova koji nastaju tokom realizacije određenog zadatka u okviru projekta. Poput materijalnih resursa, ni troškovni resursi ne vrše nikakav rad i samim tim nemaju direktnog uticaja na planiranje zadatka. Troškovi određenog zadatka, uopšteno gledano, mogu da obuhvataju sledeće kategorije:

  • Troškovi upotebe radnih resursa, poput cena sata rada određene osobe pomnožene sa ukupnim angažovanjem te osobe na realizaciji zadatka.
  • Troškovi korišćenja materijalnih resursa, koji se izračunavaju po formuli troškovi jedinice materijalnih resursa puta broj jedinica po zadatku.
  • Troškovi troškovnih resursa koji predstavljaju fiksnu sumu koja se unosi prilikom dodeljivanja troškovnih resursa. Na ovu sumu ne utiču promene u vremenu trajanja zadatka niti bilo koje vrste promena u planiranju uprkos tome što se promena ove sume može obaviti u bilo kom trenutku.


Sada ćemo za naš projekat otpočinjanja proizvodnje uneti planirane troškove obuke radnika. Pošto rad na ovom projektu još uvek nije otpočeo, trenutno se ovi troškovi obuke mogu posmatrati kao budžet, odnosno kao planirani nivo troškova obuke. Ovo nije samo slučaj sa ovim troškovima, već i sa svim ostalim troškovima jer će se njihova stvarna vrednost moći izračunati tek nakon završetka realizacije zadataka sa kojima su povezani. Ukoliko želite da uporedite stvarne troškove sa vrednostima planiranim u budžetu, to možete učiniti u nekoj od realizacia zadataka, poređenjem planiranih i ostvarenih vrednosti.

1. Izaberite zadatak pod brojem 5 - Obuka radnika iz kolone Task name.

2. U okviru za dijalog Assign resources odaberite polje Cost za troškovi resurs Obuka, upišite vrednost od 100 000 i pritisnite taster Enter.

 Slika 50

 

Kao što možete videti Project je dodelio troškovni resurs zadatku.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Dodeljivanje resursa zadacima 1
  • Dodeljivanje resursa zadacima 2
  • Dodeljivanje resursa zadacima 3