Pojava elektronskog poslovanja je omogućila kreiranje izuzetne alatke za pružanje rešenja za probleme koji se pojavljuju duž celog lanca nabavke. Brojne aktivnosti u okviru lanaca nabavke, od uzimanja porudžbina od kupaca, pa sve do isporuke proizvoda mogu se u značajnoj meri olakšati korišćenjem elektronskog poslovanja. Najopštije gledano, upotreba elektronskog poslovanja može da omogući sledeće prednosti prilikom upravljanja lancima nabavke.

 1. Digitalizacija proizvoda - Razvojem digitalnih proizvoda, poput softvera i elektronskih izdanja knjiga i muzike, isključuje se potreba za fizičkim transportom određenog proizvoda između učesnika u lancu. Isporuka ovakvih proizvoda do kupaca je neuporedivo brža, jeftinija i jednostavnija od klasične isporuke fizički opipljivih proizvoda, čime se u značajnoj meri smanjuju troškovi, posebno zbog činjenice da se isključuje i potreba za njihovim skladištenjem.
 2. Zamena svih papirnih dokumenata elektronskim - Ova promena je u značajnoj meri poboljšala brzinu poslovanja i njegovu pouzdanost, uz značajno manje troškove prenosa dokumenata u elektronskom obliku u odnosu na papirnu dokumentaciju. Zahvaljujući Internetu i elektronskom poslovanju u značajnoj meri je smanjeno i vreme potrebno za transfer dokumenata koji se sada mogu razmeniti za samo nekoliko sekundi bez obzira na kojoj se fizičkoh udaljenosti partneri nalaze.
 3. Obezbeđivanje integrisanog sistema za razmenu informacija - Čak i samo jedna, naizgled jednostavna, poslovna transakcija ponekad može da uključuje veliki broj poruka što dovodi do pojave i nekoliko stotina poruka dnevno u okviru celog preduzeća. Elektronsko poslovanje i Internet omogućavaju zamenu pisama, faksova, telefonskih poziva i telegrama elektronskim porukama, uz neuporedivo niže troškove.
 4. Promena prirode i strukture lanca nabavke - Lanac nabavke pojavom savremene elektronske komunikacije u sve većoj meri menja svoj oblik, linearnu strukturu sve više zamenjuju čvorišta u čijem se centru nalazi proizvođač. Ovakvo restrukturiranje lanaca nabavke omogućava bržu, jeftiniju i bolju komunikaciju i međusobnu saradnju učesnika u lancu. Posebna prednost pojave ove nove strukture lanaca nabavke ogleda se u mnogo boljoj i efikasnijoj komunikaciji i razmeni informacija. 
 5. Poboljšanje međusobne saradnje i razmene informacija - između partnera u okviru lanca nabavke. Na ovaj način elektronsko poslovanje omogućava mnogo tešnju saradnju i  koordinaciju među partnerima u lancu. Poboljšanje saradnje među partnerima u lancu nabavke kao jednu od posledica ima i mnogo kvalitetnije predviđanje prodaje.
 6. Skraćivanje lanca nabavke i minimiziranje zaliha - Pojava elektronskog poslovanja dovodi do promene načina proizvodnje velikog broja proizvoda. Umesto masovne proizvodnje sve veći broj preduzeća koristi prednosti savremenog poslovanja i prelazi na proizvodnju prema porudžbinama kupaca. Automobilska industrija, na primer, ostvaruje nekoliko milijardi dolara uštede svake godine samo zbog ušteda na troškovima zalihama. Ove uštede su isključivo posledica napuštanja koncepta masovne proizvodnje i prelaska na strategiju izrade prema porudžbinama koja je podržana upotrebom elektronskog poslovanja i Interneta.
 7. Pružanje usluga kupcima - Pojava elektronskog poslovanja i Interneta je u značajnoj meri umanjila potrebu za interakcijom između prodajnog osoblja i kupaca, najviše zahvaljujući inovacijama poput često postavljanih pitanja i detaljnih karakteristika proizvoda koji danas predstavljaju sastavni deo Interent prezentacija svih preduzeća. Mogućnost praćenja statusa isporuke predstavlja još jednu od usluga koje u značajnoj meri mogu da povećaju nivo zadovoljstva kupaca.
 8. Poboljšanje efikasnosti poslovanja - Poboljšanje efikasnosti se prevashodno ogleda u koristima ostvarenim kupovinom i prodajom putem Interneta.Koristi koje su elektronsko poslovanje i Internet doneli lancima nabavke

Najvažnija uloga koju je elektronsko poslovanje odigralo je, u svakom slučaju, olakšavanje kupovine i prodaje u svim segmentima lanca nabavke. Najvažnije kategorije aktivnosti u kojima su ostvarene najveće koristi obuhvataju nabavku, interne aktivnosti u okviru lanca nabavke, prodaju i kombinaciju poslova nabavke i prodaje.

Aktivnosti nabavke
Brojni inovativni modeli elektronskog poslovanja pružaju značajnu podršku aktivnostima nabavke. Ovi modeli se jednim imenom opisuju kao elektronska nabavka. Na primer, to mogu biti aplikacije za obrnute aukcije, prikupljanje ponuda dobavljača na kupčevom sajtu, zajednička nabavka putem konzorcijuma i grupna nabavka.

Interne aktivnosti lanca nabavke
Interne aktivnosti lanca nabavke uključuju nekoliko unutrašnjih aktivnosti elektronskog poslovanja. Ove aktivnosti, od unošenja porudžbina za materijale, preko beleženja prodaja, do praćenja isporuka, najčešće se obavljaju uz pomoć korporativne intranet mreže.

Aktivnosti prodaje
Sledeći modeli predstavljaju tipične prodajne aktivnosti uz pomoć elektronske trgovine:

Prodaja putem sopstvene Internet prezentacije
Velike kompanije (poput Intela, Dela ili HP-a) već dugi niz godina koriste ovaj model. Na kompanijskoj internet prezentaciji kupci mogu da pretražuju elektronske kataloge na osnovu kojih mogu da izvrše porudžbinu. Veliki kupci dobijaju svoje sopstvene stranice i kataloge prilagođene njihovim potrebama. Kompanije prodaju svoje standardne proizvode, a mnoge od njih omogućavaju kupcima da prilikom kupovine putem Interneta konfigurišu proizvode koji najbolje zadovoljavaju njihove potrebe.

Aukcije
Velike kompanije, poput Del-a, često na svojim internet stranicama obavljaju aukcijske prodaje svojih proizvoda i stare opreme. Elektronske aukcije mogu u značajnoj meri da skrate vreme neophodno za obavljanje prodaje i da smanje logističke troškove. Na primer, u Sjedinjenim Američkim Državama, svake godine se na aukcijama proda više od 2,5 miliona polovnih automobila. Mnoge od ovih aukcija se obavljaju putem Interneta, a automobile na njima prodaju rent-a-car agencije, vladine agencije, banke i brojne druge velike organizacije. Kupci na ovim aukcijama su, po pravilu, dileri automobila koji ih kupuju na veliko i potom ta vozila preprodaju klijentima koji ih kupuju na komad. Tradicionalne aukcije automobila se najčešće obavljaju na velikim parkinzima, na kojima se automobili izlažu i obavlja se njihova fizička aukcijska prodaja. Kod elektronskih aukcija, automobili se ne moraju transportovati do mesta na kome se održva aukcija, a ni kupci ne moraju da putuju do mesta na kome se ona obavlja. Istraživanja su pokazala da internet aukcije omogućavaju prosečnu uštedu od 500 dolara po svakom prodatom automobilu.

Berze
Elektronske berze mogu predstavljati značajnu pomoć u poslovanju lanaca nabavke pošto se na njima mogu, veoma brzo i uz minimalne troškove, pronaći sve usluge koje su članicama lanca potrebne.

Kombinacija prodaje i nabavke
Ponekad se kombinovanje prodajnih i nabavnih aktivnosti elektronskog poslovanja može pokazati kao izuzetno korisno rešenje. Ovo kombinovanje se može izvršiti na B2B berzama, na kojima se susreću brojni kupci i prodavci. Većina ovih berzi su specijalizovane za pojedinačne grane industrije (npr. berze dragocenih metala, energije...), tako da se one nazivaju vertikalne berze.

Integracija elektronskog poslovanja i ERP-a

Pošto većina srednjih i velikih preduzeća već ima instaliranu neku varijantu sistema za planiranje resursa poslovanja (ERP), a elektronsko poslovanje mora da bude povezano sa ovim sistemima. Ideja o integraciji ova dva sistema se čini kao veoma logično rešenje. Povezivanje ovih sistema je neophodno pre svega zbog izvršavanja porudžbina i saradnje sa poslovnim partnerima, ali i zbog praćenja stanja u magacinima svih učesnika u lancu nabavke. Integracija elektronskog poslovanja i planiranja resursa poslovanja zahteva izradu on-line sajtova za prodaju, informacionog portala, korisnički orijentisanih grafičkih interfejsa i mogućnosti hostovanja veb aplikacija koje prate sve ove procese.


Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • E-biznis i Internet u lancu nabavke 1
 • E-biznis i Internet u lancu nabavke 2
 • E-biznis i Internet u lancu nabavke 3