EXPRESSING THE FUTURE (ISKAZIVANJE BUDUĆNOSTI)

 

Budućnost se u engleskom jeziku može iskazati na nekoliko načina, odnosno korišćenjem sledećih vremena.

 

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE (SADAŠNJE TRAJNO VREME)

 

Present continuous tense koristi se za:

 

·          Planove vezane za budućnost.

 

I am visiting my sister next weekend. (Sledećeg vikenda ću posetiti svoju sestru.)

 

THE FUTURE SIMPLE TENSE (BUDUĆE PROSTO VREME)

 

Future Simple Tense (Prosto buduće vreme) koristimo

 

·          da bismo govorili o radnjama koje predviđamo da će se desiti u budućnosti (future predictions).

 

She will travel to Jamaica next year. (Ona će putovati na Jamajku sledeće godine.)

Will it rain tomorrow? (Hoće li padati kiša sutra?)

 

·          za odluke donete u trenutku govora.

 

A: ‘’We ran out of sugar.’’                   B: ‘’I will go and buy some.’’

(Nestalo nam je šećera.)                                     (Otići ću i kupiću ga.)

 

Za razliku od prostog budućeg vremena o čijoj je upotrebi bilo reči, kada govorimo o svojim planovima i odlukama donetim ranije, koristimo konstrukciju

 

BE+GOING TO+INFINITIVE

 

A: I’ve got a headache.                      B: I will get you an aspirin.

(Boli me glava.)                                     (Doneću ti aspirin.)

(Odluka koja nije mogla biti doneta ranije jer B nije znao da A boli glava.)

 

I bought the tickets for the cinema. I’m going to see a film. (Kupio sam karte za bioskop. Ići ću da gledam film.)

(Čim je kupio karte znači da je odluku doneo pre trenutka govora, odnosno da je planirao.)

  

·          Ponekad je razlika između upotrebe ova dva načina izražavanja budućnosti veoma mala. Kada koristimo going to konstrukciju, mi znamo da će se nešto desiti na osnovu nečega što sada možemo jasno videti, dakle iznosimo predviđanje zasnovano na nekom dokazu .

 

Look at those black clouds. It is going to rain. (Pogledaj the siveoblake. Pašće kiša.)

I feel terrible. I think I`m going to be sick. (Osećam se grozno. Mislim da će mi pozliti.)

 

·          U situacijama kada je verovatnoća da će se radnja desiti manja, bolje je koristiti will+inifinitiv.

 

Marko will probably arrive at about 6 o`clock. (Marko će verovatno stići oko 6 sati.)

 

THE PRESENT SIMPLE TENSE (SADAŠNJE PROSTO VREME)

 

The Present Simple Tense (Sadašnje Prosto Vreme) koristimo

 

·          Za fiksne rasporede (fixed timetables) u budućnosti

 

School starts on Monday. (Škola počinje u ponedeljak.)

My plane takes off at 8 tomorrow morning. (Moj avion poleće u sutra ujutru u 8.)

 

·          Za budućnost u rečenicama koje počinju veznicima when, as soon as i after

 

I’ll go to the cinema when I finish my work.  (Ići ću u bioskop kad završim posao.)

As soon as I get home Ill call you. (Zvaću te čim stignem kući.)

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Expressing the Future