Osnovna linija je zamišljena linija na kojoj leže slova odnosno odgovarajući horizontalni serifi.


 
Osnovna visina pisma je visina malih slova (x-height). Ona je određena visinom malog slova x. Mala  slova koja nemaju produžetke dopiru do osnovne visine.


 
Visina gornjih produžetaka malih slova (ascent) je linija do kojih dopiru gornji produžeci malih slova. Visina donjih produžetaka malih slova (descent) je linija do koje dopiru donji produžeci malih slova. Ove visine mere se počevši od bazne linije nagore, odnosno nadole.


 
Visina velikih slova  manja je ili jednaka visini gornjih produžetaka malih slova.


Linije visine malih i velikih slova određene su položajem horizontalnih serifa. Slova koja su zaobljena ili koja imaju kose serife odstupaju od ove linije za malu vrednost, podjednako sa donje i gornje strane.


Linija visine malih slova leži na horizontalnim serifima malih slova i horizontalnim potezima slova "f" i "t". Tako malo slovo „o" počinje malo ispod bazne linije, a njegovo gornje zaobljenje izlazi isto toliko iznad linije, visine malog slova.

Visina pisma je rastojanje između linije donjih i linije gornjih produžetaka.  Kod nekih rukopisnih pisama sa dugačkim potezima dozvoljeno je da se oni završe izvan linija veličine pisma.

Što je veći odnos visine malog slova u odnosu na visinu pisma, to je osnovna visina veća, a produžeci kraći i pismo je čitljivije u malim veličinama. Pisma sa dužim produžecima elegantnija su i lakše se čitaju, ali zauzimaju veći prostor, pa se koriste tamo gde je važnija estetska komponenta od ekonomičnosti. Pisma sa kratkim završecima koriste se za izdanja u kojima je potrebno da velika količina podataka bude smeštena na što manji prostor, a da čitljivost bude očuvana, što čini ovakva pisma pogodnim za rečnike i imenike.


 
Odstupanje visine zaobljenih slova i zakošenih serifa od bazne linije i linije visine malih slova koje određuju horizontalni serifi.


Forma i antiforma

 

Na slici su vizuelno prikazani elementi forme i antiforme


Svako slovo sastoji se od forme, dela slova ispunjenog bojom, i kontrafome koja je definisana tim oblikom. Kontra forma može biti potpuno zatvorena kao kod slova "o", delimično otvorena kao kod slova ""n" i otvorena kao kod slova "f".

 

Na slici su vizuelno prikazani gradivni delovi pojedinih slovnih znakova


TSteam - vertikalna linija čija debljina određuje volumen slova.

Bowl - zaobljeni deo slova koji pojedinim slovima daje isti vizuelni ritam "e", "o", "c".

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Geometrija pisma 1
  • Geometrija pisma 2
  • Geometrija pisma 3