Da bi se govorilo o upravljanju kvalitetom potrebno je utvrditi sledeće:

 • predmet rada čijim se Q upravlja ili želi upravljati,
 • utvrditi poslovni sistem, njegov Q, a posebno njegove delove u kojima se upravlja Q definisanog predmeta rada
 • utvrditi one delove poslovnog sistema koji upravljaju Q predmeta rada

Kada smo definisali predmet rada čijim Q želimo upravljati, ne sme se zaboraviti da je Q samo jedan od atributa, kojim se upravlja.

Postoje i drugi njegovi atributi kao što su:

 • cena koštanja
 • troškovi
 • vreme isporuke...

Zato ako želimo da na najbolji način upravljamo Q predmeta rada potrebno je da najpre definišemo ukupno upravljanje predmetom rada.

Upravljanje predmetom rada (proizvodima ili uslugama) predstavlja zbir određenih aktivnosti koje se preduzimaju od ideje za stvaranje proizvoda/usluge, do trenutka kada se završava sa korišćenjem ili potrošnjom proizvoda ili sa korišćenjem određene usluge.

U ovakvom načinu upravljanja p/u uklapa se i upravljanje Q tog proizvoda i te usluge.

 

Integralno upravljanje kvalitetom proizvoda

Šta sve ovo u suštini znači?

Znači da parcijalno posmatranje problematike upravljanja Q p/u bez njegovog upravljanja neće i ne može dati najbolje rezultate.

Takođe, treba upravljati poslovnim sistemom i njegovim Q.
Ne smemo da zaboravimo da postoje proizvodi koji se upotrebljavaju, a koji se ne mogu održavati (sijalica).

 

Integralno upravljanje kvalitetom

Upravljanje se dešava u poslovnom sistemu, a ps predstavlja ulaze, procese i izlaze:

Kada smo definisali upravljanje p/u i poslovnim sistemom stvorili smo realne pretpostavke da upravljamo i njihovim kvalitetima.

Da bi upravljali Q p/u moramo najpre definisati njihove Q u različitim fazama upravljanja proizvodima gde se vrši transformacija Q iz jednog u drugi oblik, pod dejstvom određenog broja aktivnosti koje se odvijaju u ps i njegovim podsistemima.

 

Projektovani kvalitet PrQ i ostvareni kvalitet OQ

Poslovni sistem koji proizvodi neki proizvod ili uslugu i koji upravlja p/u, a time i njihovim kvalitetima u osnovi je definisan sa 2 kvaliteta (kada je u pitanju proizvod):

 1. projektovanim i
 2. ostvarenim kvalitetom.

Razlika između projektovanog i ostvarenog Q (PrQ – OQ) nastaje iz dva razloga:

 • što nismo marketinški utvrdili stvarne potrebe korisnika proizvoda,
 • što se potrebe korisnika menjaju iz dana u dan,
  • Q našeg ostvarenog proizvoda je u početnoj fazi zadovoljavao korisnika, a već u sledećoj to nije slučaj

Ovde presudnu ulogu imaju podsistem proizvodnje koji ne sme dugo da rai na proizvodnji i podsistem Q koji mora da ukazuje na zahteve korisnika za povećanjem Q.

Prvi Q koji se pojavljuje kao obeležje proizvoda jeste projektovani Q p/u.

PROJEKTOVANI KVALITET PrQ je onaj koji je definisan u konstrukcionoj tehnologiji, dokumentaciji.

U definisanju projektovanog Q p/u učestvuju:

 • marketing (kao deo ps) – daje informacije šta je to interesantno našem potencijalnom korisniku,
 • istraživanje i razvoj proizvoda, a u okviru njega razvojna konstrukcija i tehnologija, gde se praktično i oblikuje projektovani Q proizvoda.

Od PrQ idemo ka OSTVARENOM KVALITETU OQ koji se realizuje preko kvalitetnih aktivnosti u podsistemu proizvodnje.

Nikada OQ neće biti jednak PrQ, jer delovi ps prave određene greške kroz proces upravljanja Q.

Poslovni sistem koji koristi proizvod je definisan takođe preko 2 kvaliteta:

 • potrebni kvalitet PoQ i
 • upotrebni kvalitet QQ.

Najbolja je varijanta kada se potrebni kvalitet izjednači sa upotrebnim kvalitetom.
To znači da je ps, koji koristi proizvod, utvrdio tačno onaj Q koji njemu u upotrebi najviše odgovara.

Treba uvek imati na umu da se u malom broju slučajeva pravi ravnoteža između PoQ i početnog UQ o

UPOTREBNI KVALITET se menja u funkciji vremena.

U poslednjoj fazi on prerasta u UQn čije osobine opadaju do te mere da se sa ekonomskog stanovišta ne isplati dalje delovanje na vraćanje Q u zadovoljavajuće granice radi daljeg korišćenja.

Koji podsistem će imati najvažniju ulogu zavisi od faze u kojoj se nalazi.

 

Upravljanje Q poslovnog sistema

Da bismo upravljali Q poslovnog sistema potrebno je definisati njegovu strukturu.
Struktura poslovnog sistema se sastoji od 2 grupe podsistema (kada se govori o upravljanju Qp):

I grupa: podsistemi koji direktno utiču na upravljanje Qp a to su:

 • podsistem marketinga
 • podsistem razvoja
 • podsistem proizvodnje
 • podsistem kvaliteta, sa jednom razlikom što podsistem Q priprema i definiše osnove za upravljanje Qp ili Qu i celog ps.


II grupa: podsistemi koji daju podršku prvoj grupi, ali istovremeno utiču na Q svog podsistema i samim tim i Q ps. Tu spadaju:

 • podsistem prodaje
 • podsistem finansija
 • podsistem nabavke
 • podsistem pravno-normativni
 • podsistem kadrova
 • informacioni podsistem

Kod ovih podsistema postoje oni koj utiču na upravljanje Q resursa a to su:

 • nabavka (utiče na materijalne resurse)
 • podsistem kadrova (utiče na Q ljudskih resursa)
 • Na Q procesa utiču svi podsistemi kroz delovanje na Q usluga.

Upravljanje Qps, pored njegove strukture zahteva definisanje njegovih osobina

 • koje su to osobine Q vrlo je teško odrediti ali se mogu posmatrati kroz: funkcionalnost, profitabilnost ps, pozdanost ps,...
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Integralno upravljanje kvalitetom 1
 • Integralno upravljanje kvalitetom 2
 • Integralno upravljanje kvalitetom 3