Komanda Combine Files vam omogućava da sa jednostavnim i preciznim dijalog boksom dodajete fajlove svih formata koji se mogu konvertovati u PDF, koje podržava Acrobat 9. Možete kombinovati PowerPoint fajl, Word fajl, PDF fajl i bilo koji format koji je omogućen i komandom Create PDF From File. Ova komanda je daleko lakša nego korišćenje komande Document > Insert Pages za ubacivanje PDF dokumenata u otvoren dokument. Korišćenjem komande Insert Pages, morate prvo konvertovati fajlove u PDF, što znači da ćete imati više operacija, prvu za konvertovanje fajlova različitih formata u PDF, a drugu za kombinovanje fajlova u jedan dokument. Komanda Combine Files omogućava da izvedete iste operacije u jednom koraku. Takođe, možete uredno organizovati redosled fajlova u dijalog boksu, pre kreiranja dokumenta.

Dugme Combine Files pruža dve komande u Acrobat-u 9 koje se koriste za spajanje fajlova kao i kreiranje PDF paketa.
 
Komanda Merge Files into Single PDF se koristi za spajanje više različitih formata uključujući i PDF u jedan dokument.

Komanda Assemble PDF portfolio vrši različite vrste spajanja, ali u osnovi liči na kreiranje jednog dokumenta.

 

Opcije za kombinovanje fajlova

Kada želite da kombinujete fajlove u jedan dokument, možete da kliknete na dugme Combine Files ili da otvorite meni klikom na strelicu sa desne strane i izaberete Merge Files into Single PDF. Obe akcije otvaraju Combine Files dijalog boks. Pre nego što pokrenete komandu, postoje i određena ograničenja:

 • PDFs with Security - Ovakvi fajlovi se ne mogu kombinovati ovom komandom.
 • Adobe LiveCycle Designer XML Forms - Bilo šta, što je kreirano u programu Adobe Designer ne može biti dodato korišćenjem ove komande.
 • Digital signatures - Komandom Combine Files, moguće je dodavati fajlove koji imaju digitalni potpis, ali će potpisi biti uklonjeni nakon kombinovanja fajlova.
 • Form fields - Sa komandom Combine Files, dodavanje formi je jednostavno, ali ako imate različite fajlove sa istim nazivom polja (Field), onda će se polja spojiti u jedno polje. Forme sa identičnim imenima nasleđuju podatke od prvog fajla sa liste fajlova koje spajate.

 

Kreiranje sjedinjenih (Merged) PDF fajlova i PDF paketa

 1. Chose File > Combine File ili klik na dugme Combine Files  .
 2. U Combine Files Wizard-u, izaberite sledeće: 


  • Da biste dodali pojedinačne fajlove, kliknite Add Files  , izaberite fajlove i kliknite Add Files.
  • Da biste dodali fajlove i foldere iz Windows Explorer-a, prevucite ih u Combine Files Wizard ili kliknite desnim tasterom miša na fajl pa izaberite Combine Supported Files In Acrobat. Ako su neki fajlovi zaštićeni šifrom, pojaviće se nekoliko poruka, u kojima morate uneti tačnu šifru.
 3. Korišćenje liste fajlova - izaberite sledeće:
  • Da biste promenili redosled fajlova u listi, izaberite fajl i prevucite ga gore-dole na željeno mesto u listi (ili izaberite fajl i kliknite Move Up ili Move Down).
  • Da biste izbacili fajl iz liste, izaberite ime fajla i kliknite Remove.
  • Da biste konvertovali samo deo fajla - dvoklik na fajl ili izaberite fajl i kliknite na dugme Choose Pages.
 4. Upotrebite Move Up, Move Down i Remove dugmad da biste prilagodili fajlove, ako je potrebno.
 5. Izaberite odgovarajuću veličinu fajla izborom ikone u donjem desnom delu i podesite opcije za  konverziju.
 6. U gornjem desnom delu izaberite sledeće:
  • Za kombinovanje fajlova kao pojedinačnih stranica PDF fajlova, izaberite Single PDF.
  • Za kombinovanje fajlova u PDF portfolio, na vrhu izaberite PDF Portfolio.
 7. Kliknite Combine Files i Status dijalog boks vam pokazuje proces konverzije fajla.
 8. Kada se konverzija završi, izaberite ime i lokaciju za sjedinjene PDF fajlove i PDF pakete. Podrazumevano ime za novi fajl je Binder [n].

 

Kreiranje PDF portfolija

Za kreiranje PDF portfolija koristi se isti Wizard, koji koristite za kombinovanje fajlova u jedan PDF fajl. Možete izabrati komandu Assemble Files in PDF Portfolio i otvoriće se novi prozor unapred imenovan kao Portfolio1.pdf.

 

Proces kreiranja PDF portfolija

 1. Kliknite dugme Combine Files (iz menija Task dugmeta izaberite Assemble PDF Portfolio) ili idite na File > Create PDF Portfolio.
 2. Dodavanje fajlova u listu - Kliknite na Add files ili Add Folder dugme i locirajte mesto na hard disku, gde se nalaze fajlovi koje želite da dodate u svoj portfolio.
 3. Ukucajte šifru za zaštićene fajlove - Ako su vaši fajlovi zaštićeni šifrom, Password dijalog boks se otvara i zahteva da se unese šifra. Unesite šifru i kliknite OK.
 4. Sa desne strane izaberite Layout portfolija koji vam se najviše dopada, dodajte zaglavlje i tekst dobrodošlice, zatim izaberite boje (Color Scheme) i zapišite detalje svakog fajla.


 5. Na kraju otvorite Publish sekciju i izaberite da li želite da sačuvate portfolio, pošaljete ga i-mejlom ili objavite na Acrobat.com sajtu.

 

Kombinovanje različitih tipova fajlova

Adobe Acrobat omogućava konvertovanje velikog broja fajlova u PDF, takođe, možete da grupišete fajlove dok ih konvertujete. Na primer, možete da kombinujete sva dokumenta za određeni projekat: tekstualna dokumenta, i-mejl, PowerPoint prezentacije, tabele i slično. Korišćenjem Combine Files Wizard-a, možete ograničiti konverziju na određene strane (tabele i slajdove) iz izvornog dokumenta.

Postoje tri tipa PDF fajla koji su sastavljeni od više fajlova:

 1. Merged PDF Files - Možete konvertovati više fajlova različitog tipa da biste kreirali Merged PDF, u kome su konvertovani dokumenti unutar PDF kao posebne stranice.
 2. PDF Portfolios - Koristite Combine File Wizard za konvertovanje više fajlova različitog tipa u PDF portfolio - set PDF komponenata u kojima se svaki fajl pojavljuje posebno i ima svoju numeraciju stranica.
 3. PDFs Embedded in Other Files - Možete insertovati fajlove u drugim formatima koji podržavaju Object Linking and Embedding (OLE), kao što su InDesign ili Word dokumenti.

 

Zaglalje i podnožje

Zaglavlja i podnožja se koriste za dodavanje broja strane, datuma i bilo kakvih podataka koje želite da se vide na svim stranicama dokumenta. Da biste dodali zaglavlje ili podnožje, dijalog boks je značajno unapređen u Acrobat-u 9. Izaberite Document > Header and Footer > Add, otvoriće se Add Header and Footer dijalog boks.

Opcije ponuđene u okviru Add Headers and Footers dijalog boksa su:

 • Saved Settings - Izaberite opcije iz padajućeg menija. Po defoltu u u padajućem meniju nema sačuvanih podešavanja. Napravite sopstvena podešavanja i kliknite Save Settings. Dodelite ime svojim podešavanjima i ona će biti uneta u SavedSettings meni. Ukoliko želite da izbrišete neka podešavanja, izaberite ih i kliknite na Delete.
 • Font (Name) - Svi fontovi koji su dostupni iz vašeg operativnog sistema su prikazani u padajućem meniju. Kliknite na strelicu sa desne strane i izaberite font, koji želite.
 • Font (Size) - Veličina fonta se ne može dodeljivati pojedinačno svakom redu teksta u jednoj sesiji. Klikom na strelicu sa desne strane, otvara se padajuću meni za izbor veličine fonta. Veličinu fonta možete promeniti i unošenjem brojeva za određenu veličinu.
 • Margins - Sva četiri polja za margine su promenljiva i možete sami unositi vrednosti. Možete postaviti zaglavlje i podnožje bilo gde na stranici.
 • Appearance Options - Postoji šest polja za unos podataka. Gornji red je namenjen za dodavanje zaglavlja, a donji za dodavanje podnožja. Možete unositi tekst u bilo koje od šest polja.
 • Insert Page Number - Kliknite na jedno od šest polja na kome želite da se pojavi broj strane. Kliknite na link sa desne strane, Page Number and Data Format.
 • Insert Date - Se radi na sličan način kao i Insert Page Number. Izaberite format datuma.
 • Page Range Option - Podrazumevano je da se zaglavlje i podnožje dodaju svim stranicama u dokumentu. Komandom Page Range Options možete izabrati stranice unošenjem vrednosti u Text box. Iz padajućeg menija izaberite All Pages, Even Pages Only, ili Odd Pages Only.

 

 

Background

 

 

Da biste dodali pozadinu u dokument, izaberite Document > Background > Add/Replace. Otvoriće se dijalog boks u kome se nalazi mnoštvo opcija:

 • Saved Settings - Ova opcija je ista kao i opcija za dodavanje zaglavlja i podnožja. U njoj se nalaze sačuvana podešavanja.
 • Page Range Options - Možete dodati pozadinu svim stranicama ili izabrati samo određene unošenjem vrednosti u Text Box.
 • Source - Izaberite From Color ili File da biste dodali boju pozadine ili importovali fajl. Kliknite na File, pa zatim na dugme Browse. Otvoriće se Browse dijalog boks, u kome možete izabrati željeni fajl. Tipovi fajla za importovanje su PDF, BMP i JPG.
 • Appearance - Postoji nekoliko različitih opcija u okviru Appearance (izgled)  podešavanja:
  • Rotation - Možete rotirati pozadinu unošenjem vrednosti ili uz pomoć strelica.
  • Opacity - Podešava se pomeranjem klizača, unošenjem vrednosti ili uz pomoć strelica.
  • Scale relative to target page - Podrazumevano je skala podešena na 100%, a menja se unošenjem vrednosti.
  • Appearance Options - Kliknite na plavi tekst Appearance Options i otvoriće se dijalog boks, u kome možete da aktivirate ili deaktivirate prikaz pozadine kada štampate ili gledate na monitoru.
 • Position - Podesite opcije za poziciju pozadine unošenjem vrednosti u polja za Vertical Distance i Horizontal Distance. Iz prvog seta padajućih menija izaberite jedinicu mere. Drugi set padajućih menija služi za vertikalno i horizontalno pozicioniranje od vrha, centra i donjeg dela stranice.

 

Watermark

 

 

Dodavanje Watermark-a u PDF dokument:

 • Otvorite fajl u Acrobat-u - izaberite bilo koji dokument na kome želite da se pojavi vodeni žig.
 • Otvorite Add Watermark dijalog boks - Izaberite Document > Watermark > Add.
 • Upišite tekst u odgovarajući Text Box ili izaberite fajl koji će predstavljati Watermark.
 • Set Font Attributes - izaberite font iz padajućeg menija.
 • Edit the location - Pruža mogućnost da se Watermark nalazi ispred sadržaja strane ili iza.
 • Set Appearance Options - Kliknite na plavi tekst Appearance Options da otvorite dijalog boks. Možete izabrati da se Watermark vidi ili ne, kada štampate ili gledate dokument na monitoru. Možete podešavati i poziciju vodenog žiga u zavisnosti od različitih dimenzija stranica.


Attachments

File Attachments vam omogućava da „prikačite" bilo koji dokument sa vašeg hard diska, snimljeni zvuk ili sliku koja je kopirana u PDF dokument. Kada prikačite fajl, on je ugrađen u PDF dokument. Ugrađivanje fajla (Embedding) omogućava drugim korisnicima da pregledaju Attachment-e na drugim računarima i različitim platformama. Korisnici drugih računara moraju imati originalnu aplikaciju da bi videli prikačene fajlove. Fajlove možete prikačiti i u Adobe Reader-u, ako su PDF dokumenti kreirani sa Adobe LiveCycle Reader ekstenzijom.

Postoje dva načina da prikačite fajl, možete koristiti Attach Toolbar ili prikačiti fajl uz pomoć komande Attach a File iz menija Document.

 

 

Attachment alati

Da biste prikačili fajl u PDF dokument, izaberite Document > Attach a File. Otvoriće se Add Attachment dijalog boks u kome možete da pretražujete hard disk, da biste pronašli fajl koji želite da prikačite. Izaberite fajl i kliknite Open.

Ako otvorite Attach panel, možete kliknuti Add button. Otvoriće se Select file to Attach dijalog boks, u kome tražite fajl koji želite da prikačite. Bilo koji fajl u vašem računaru može biti prikačen. Izaberite fajl i kliknite Select.

U oba slučaja sada imate File Attachment panel u kojem možete pogledati detalje dodatih fajlova, menjati im raspored ili ih izbacivati sa liste.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (2)    

 • Kombinovanje PDF fajlova 1
 • Kombinovanje PDF fajlova 2
 • Kombinovanje PDF fajlova 3