Welcome Screen  (prozor dobrodošlice)

Po pokretanju Adobe InDesign-a otvoriće Vam se prozor dobrodošlice (Welcome Screen).

 

 

 

Ukoliko ste prethodno onemogućili njegovo pojavljivanje pri otvaranju programa, štikliranjem Check Box-a - "Don't show again", možete ga otvoriti komandom Help > Welcome Screen...  Predlažemo da ga ne gasite jer može biti veoma koristan. Ovaj prozor Vam omogućava sa leve strane da otvorite neki od poslednjih dokumenata na kojima ste radili (Open a Recent Item) ili da kreirate novi dokument klikom na Document komandu sa desne strane. Na dnu ovog prozora sa desne strane, možete se u slučaju da imate internet, direktno povezati sa Adobe Web stranicom, dok sa leve strane imate linkove za pomoć pri upotrebi programa. U ranijim verzijama InDesign-a, ovaj prozor nije bio toliko koristan i upotrebljiv koliko je sada, kada možete uštedeti vreme pristupom  poslednje otvaranim dokumentima ili formiranjem predefinisanih ili Vaših ličnih vrste novih dokumenata sa kojima najčešće radite.


Kreiranje novog dokumenta

Prilikom pokretanja InDesign-a u mogućnosti ste da izaberete između dve opcije - možete otvoriti već postojeći dokument komandom File > Open... ili File > Open Recent (isto možete utraditi na levoj strani prozora dobrodošlice - Open a Recent Item), a pored toga možete kreirati novi dokument komandom File > New > Document..., tastaturnom prečicom Ctrl+N ili klikom na komandu Document iz odeljka Create New u prozoru dobrodošlice - rezultat u oba slučaja je otvaranje Dialog Box-a - New Document.

 

 

Dialog Box - New Document

 

Sada možete da podesite sve parametre vezano za novi dokument koji kreirate u ovom Dialog Box-u - veličina stranica, broj stranica, broj kolona, širina margina. Iako sve ove opcije možete da menjate po kreiranju novog dokumenta, najbolje je da to uradite na samom početku kako bi ste uštedeli vreme. Krenimo od samog vrha, gde imate padajući meni Document Presets. Kada god u sličnim prozorima za dialog vidite Document Preset, automatski znate da se u tom padajućem meniju nalaze neka predefinisana podešavanja u vezi sa opcijom koju ste otvorili, koja Vam nudi sam program, kao i sva podešavanja koja ste sačuvali kako bi ste ih upotrebljavali u budućnosti. Standardno podešavanje koje Vam InDesign otvara jeste Default, a u slučaju promena biće Costum. Klikom na ikonicu sa desne strane Save Preset... u mogućnosti ste da to podešavanje sačuvate, kako bi ste ga svaki sledeći put našli u ponudi padajućeg menija Document Presets.

 

 

 

Otvoriće Vam se novi Dialog Box Save Preset u kojem će InDesign tražiti da imenujete Vaše podešavanje. Po unosu imena, kliknite na Ok.

Intent - ovo je veoma bitna stavna na koju bi trebalo obratiti pažnju. Na osnovu toga da li ste dokument namenili za štampanje ili za prikazivanje na ekranu (ukoliko npr. kreirate PDF dokument kao određenu vrstu prezentacije koja se neće štampati) izaberite jednu od ponuđenih opcija - Web ili Print. Najočiglednija razlika između ove dve opcije izražena je u merama. Merna jedinica dokumenta namenjenog za Web logično će biti izražena u pikselima, dok će merna jedinica Print dokumenta biti (po Default-u) u pikasima (picas).

 

Napomena:

 

Ukoliko Vas zbunjuje standardna merna jedinica picas i želite da je promenite, najbolje je da to već sada uradite kako kasnije ne bi ste imali problema oko toga. To ćete uraditi komandom Edit > Preferances > Units & Increments... otvorićete Dialog Box kao na slici ispod.

 

 

 

U odeljku Ruler Units promenite mernu jedinicu za horizontalni i vertikalni lenjir u onu koja Vam najviše odgovara (naš predlog je mm - Millimetres), a potom kliknite na OK. Sada će Vam standardna merna jedinica za Print dokument biti izražena u milimetrima.

 

Number of Pages - ukoliko znate tačan broj stranica dokumenta, knjige, publikacije koju kreirate unesite taj broj u ovom polju. Ukoliko niste sigurni, broj stranica možete i kasnije modifikovati po potrebi.

Start Page - ukoliko želite da Vam početna stranica dokumenta ne bude i prva stranica, ovde možete uneti broj od koje stranice Vašeg dokumenta će InDisign računati početak brošure, kataloga, magazina ili knjige koju kreirate. Ovo je posebno korisno u slučaju da obeležavate brojčano stranice, o čemu ćemo govoriti kasnije.

Facing Pages - ovaj Check Box je potrebno da štiklirate ukoliko kreirate višestranični dokument sa spojenim susednim stranicama (mi ćemo ih zvati duplerice). Ovu opciju ćete štiklirati kada kreirate knjigu, časopis, katalog itd. U slučaju da kreirate jednostranični dokument ili npr. postere i reklamne materijale na više stranica koji će se zasebno štampati, ovu opciju nećete štiklirati. Isto važi i u slučaju kada pravite prezentaciju napmenjenu za prikazivanje na ekranu.

Master Text Frame - ukoliko će se tekst u okviru Vašeg dokumenta prostirati na više stranica, kao što je slučaj sa knjigama, katalozima itd., štiklirajte ovaj Check Box. Kada je štiklirana ova opcija InDesign će dodati okvir za tekst na Master Page (o kojoj ćemo pričati neštko kasnije), čime će sve stranice bazirane na njoj dobiti isti okvir za tekst.

Page Size - u ovom odeljku možete pre svega iz padajućeg menija odabrati neku od predefinisanih dimenzija stranice za dokument koji kreirate kao što su američke standardne dimenzije izražene u Inčima - Letter (8.5"x11"), Legal (8.5"x14") itd. i nama poznatije evropske standardne dimenzije stranica kao što su A4 (210mmx297mm), A3 (297mmx420mm)... Ukoliko kreirate dokument namenjen za prikazivanje na ekranu, ponuđene su i standardne dimenzije Web stranica i rezolucije monitora izražene u pikselima - 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x800 piksela. Na samom dnu ovog padajućeg menija se nalazi opcija Custom Page Size... koja će Vam otvoriti Dialog Box u kojem možete napraviti dimenziju i orijentaciju stranice koju ćete imenovati i uvek naći kao ponuđenu u padajućem meniju Page Size.

 

 

 

U istom Dialog Box-u možete sačuvati više različitih dimenzija za stranice, ali isto tako ih možete i izbrisati ukoliko Vam nisu potrebne, ukoliko ih selektujete i kliknete na Delete.

Ispod ovog padajućeg menija možete uneti tačnu dimenziju stranice koja Vam je potrebna bez da je sačuvate zarad ponovnog korišćenja. Dimenziju za Width (širinu) i za Height (dužinu) stranice možete uneti u trenutno aktivnoj mernoj jedinici (promenili smo je na mm), ali isto tako možete uneti i u bilo kojoj drugoj odgovarajućom skraćenicom (cm, px, pt, in). Tačnu vrednost možete uneti u okviru prozora, ali je takođe možete podesiti uz pomoć strelica nagore i nadole koje se nalaze sa leve strane unete vrednosti.

Orientation - ovde možete izabrati orijentaciju Vaše stranice između Portrait (vertikalno orijentisana stranica) i Landscape (horizontalno orijentisana stranica). Prilikom promene orijentacije stranice, primetićete da su se automatski zamenile vrednosti za širinu i dužinu stranice.

Columns - u ovom odeljku postoje dva parametra, prvi za unos broja kolona (Number) koje ćete imati u okviru jedne stranice i drugi za veličinu razmaka između tih kolona (Gutter).

Margins - u ovom odeljku možete da izvršite podešavanja vezana za širinu margine. Margina je beli deo na ivicama stranice, u okviru kojeg će se pojaviti tekst i grafika koju postavljate. Ukoliko ne želite da imate margine, potrebno je da u svakom prozoru unesete vrednost 0.

Ukoliko ste štiklirali Check Box -Facing Pages- imaćete Inside i Outside (unutrašnja i spoljašnja margina) parametar, u suprotnom ta dva parametra biće izmenjena u Left i Right (leva i desan margina). Sa desne strane nalaz se nepromenjeni parametri Top i Bottom (gornja i donja margina na stranici).

 

 

 

Na sredini ovog odeljka nalazi se ikonica lanca. Kada je prikazan spojeni lanac između margina, sve dimenzije će biti iste, u suprotnom ste u mogućnosti da unesete različite dimenzije za gornju, donju, kao i unutrašnju i spoljašnju (levu i desnu) marginu.

Opcije koje smo do sada videli su osnovne opcije pri kreiranju novog dokumenta, ukoliko kliknete na ikonicu More Options koja se nalazi sa desne strane Dialog Box-a, proširićete ga i dobiti nove opcije za unos parametara, Bleed i Slug. Bleed je površina poput margine van okvira stranice koja se u procesu štampanja iseca. Ako određeni objekat želite da proširite do kraja same stranice, proširićete ga na bleed površinu i na taj način biti sigurni da se neće pojaviti nikakva belina na ivici stranice kod tog objekta (objekat u vidu određene obojene površine je odštampan do samog kraja stranice). Slug je površina namenjena za oznake za isecanje papira i ostalih potrebnih informacija u procesu štampanja (tačnih oznaka boja i sl.). Baš kao i sa marginama, Bleed i Slug mogu biti jednake sa svih strana, ali takođe mogu biti u različitim dimenzijama na dnu, vrhu, sa leve i desne strane stanice.

Kada ste završili sa unosom svim potrebnih parametara, klikom na OK zatvorićete Dialog Box -New Document-, kreirajući tako novi dokument.


Otvaranje šablonskih dokumenata (Template) i Biblioteka (Libraries)

Kada otvarate ili čuvate dokument, pored standardnog InDesign dokumenta (koji ima ekstenziju *.indd - InDesign Document), u mogućnosti ste da sačuvate i otvortite tzv. šablonski dokument - template.

Template - je InDesign dokument (*.indt) koji se koristi za višestruko ponavljanje sličnih publikacija. Ukoliko npr. kreirate nedeljni magazin, možete uz pomoć šablonskog dokumenta uštedeti vreme u podešavanju standardnih opcija koje koristiti, a sa druge strane bićete sigurni da ih niste pogrešno uneli. Šablonski dokument ima sve osnovne stvari zapamćene kao što su izgled stranice (page layout), glavne stranice (master pages), margine itd. ali nema sadržaj koji se nalazio u okviru dokumenta, kada ste ga sačuvali.


Čuvanje InDesign dokumenata

Kada kreirate novi dokument, InDesign će ga nazvati standardnim imenom Untitled-1, Untitled-2... u zavisnosti od toga koliko ste novih dokumenata kreirali. Pre nego da krenete sa radom, predlažemo Vam da automatski sačuvate dokument u željenom folderu i imenujete ga (iako još uvek niste ništa ubacili), kako bi ste mogli da sačuvate promene u toku rada i time se zaštitite od eventualnih grešaka sistema, restartovanja kompjutera i sl.

Za čuvanje dokumenata koristite dve komande File > Save  i File > Save As...

Save - komanda Save (sačuvaj) čija je tastaturna prečica Ctrl+S služi da sačuvate sve promene u okviru aktivnog dokumenta. Ako ga prethodno niste sačuvali kao dokument na Vašem računari, komanda Save će se ponašati kao Save As... kako bi ste prvo to uradili.

 

 

 

 • Save As... - u prethodnom slučaju, Save As... komanda nam je otvorila Dialog Box -Save As- kako bi smo dokument koji smo upravo kreirali u InDesign-u sačuvali na računaru, ali pored toga, komandom Save As... možemo da sačuvamo kopiju određenog dokumenta sa promenama koje smo mu naneli, kako ne bi smo oštetili original.
 • Save a Copy... - je komanda slična Save As... komandi, jer aktiviranjem ove komande, čuvamo kopiju aktivnog dokumenta. Razlika između te dve komande je u tome što kada sačuvate kopiju sa Save As... komandom, Vi nastavljate sa daljim radom u toj kopiji koju ste upravo sačuvali, dok pokretanjem komande Save a Copy... čuvate kopiju ali nastavljate sa radom u originalnom dokumentu čiju ste kopiju tek sačuvali.
 • Revert - ova komanda Vas vraća na stanje kada ste poslednji put sačuvali promene u aktivnom dokumentu.


Čuvanje InDesign dokumenata i šablonskih dokumenata - Templates

Svaki put kada čuvate novi dokument komadom Save As... u istoimenom Dialog Box-u imate mogućnos izbora izmeđi InDesign Dokumenta (*.indd) i InDesign Template (*.indt).

 

 

 

Izbor tipa sačuvanog dokumenta ćete odabrati iz padajućeg menija Save as type.


Navigacija u okviru dokumenta

U toku rada na dokumentu i njegovim stranicama, poželećete da se prebacite sa jedne stranice na drugu, da je uveličate radi detaljnijeg pregleda ili uređivanja objekata, da poredite dobijen rezultat na jednoj i drugoj stranici itd. Kako bi Vam taj rad bio olakšan i ubrzan, Adobe InDesign Vam nudi alatke za navigaciju.

 

 

 

 

Hand Tool

 

 

 

Alatka koja se najčešće koristi je alatka Hand Tool (čija je tastaturna prečica H, ali u slučaju kada želite samo na sekund da se prebacite na ovu alatku i vratite na aktivnu s kojom ste radili, koristićete taster Space). Ona se nalazi u Toolbox-u i izgleda poput raširene šake, s obzirom da uz pomoć nje "zgrabite" dokument i pomerate ga u okviru ekrana. Važnost ove alatke potvrđuje to da je njena tastaturna prečica dobila najveće dugme na tastaturi za prečicu Space. Onog momenta kad uveličate neki dokument preko 100% bićete primorani da je upotrebite u korist bolje navigacije.

Držeći Space kliknite kursorom bilo gde unutar dokumenta, ne puštajući taster Space, pomerajte (prevlačite) kursor u željenom pravcu dok držite levi taster. U slučaju da ne vidite neke delove dokumenta, možete ih prevući na ovaj način u okviru preglednog dela na radnoj površini.


Zoom Tool

 

 

 

Pored alatke Hand Tool nalazi se alatka Zoom Tool (Z), koja je prikazana kao lupa. Da biste izvršili komandu Zoom In (uvećati prikaz dokumenta), izaberite Zoom Tool, a zatim kliknite unutar dokumenta, ova komanda će rezultirati uvećanjem prikaza dokumenta na Vašem monitoru, bez vršenja ikakvih izmena na samom dokumentu. Kao što možete videti, kursor sada izgleda poput lupe sa znakom plus u sebi. Mesto na kojem držite kursor lupe kada uveličavate dokument je mesto koje će biti uvećano u novom prikazu kao centralno na radnoj površini.

Da biste izvršili komandu Zoom Out (umanjiti prikaz dokumenta), držite Alt, a zatim kliknite unutar dokumenta, ova komanda će rezultirati smanjivanjem dokumenta na Vašem monitoru, bez vršenja ikakvih izmena na samom dokumentu. Onog momenta kada držite taster Alt, kursor više nema plus u sebi, već minus. Mesto na kojem držite kursor lupe kada umanjujete je mesto koje će biti centralno u novom umanjenom prikazu u okviru radne površine.

Sve ovo možete da radite i u slučaju kada je izabrana bilo koja druga alatka. Desnim klikom u okviru radne površine otvoriće Vam se meni sa opcijama, gde među ponuđenim ima Zoom In i Zoom Out. Najbolji i najlakši način jeste uz pomoć njihovih tastaturnih prečica koje Vam predlažemo da naučite jer će Vam veoma olakšati rad u Illustrator-u:

 • Crtl++  uveličava trenutni prikaz na Vašem ekranu (držite Ctrl i taster +)
 • Crtl+ umanjuče trenutni prikaz na Vašem ekranu ( držite Ctrl i taster -)
 • Ctrl+0  - Fit Page in Window uveličava/umanjuje aktivni stranicu dok ne stane cela u radnu površinu
 • Alt+Ctrl+0 - Fit Spread in Window uveličava/umanjuje dve susedne stranice ili "duplerice" (Spread) dok ne stanu cele u radnu površinu
 • Ctrl+1  -  uveličava/umanjuje aktivnu stranicu do razmere 1:1, odnosno do Actual Size prikaza


Kada govorimo o uveličanju i umanjenju dokumenata, potrebno je da objasnimo termin Zoom Level (nivo uveličanja), koji smo susreli kao ikonicu u nastavku Menu Bar. U svakom trnutnu u toku rada, zoom level Vam pokazuje informaciju vezanu za nivo uveličanja ili umanjenja trenutno aktivnog dokumenta. Actual Size, odnosno razmera 1:1 je prikazana kao 100%, sve manje od te vrednost znači da je dokument umanjen, dok sve vrednosti veće od 100 znače da je dokument uveličan (50% - duplo manji prikaz, 200% - duplo veći prikaz aktivnog dokumenta).

 

 

Zoom Level i padajući meni sa ponuđenim vrednostima

 

 

 

Pored informacije o prikazu, možete i sami uneti vrednost u prozor Zoom Level ili odabradi jednu od ponuđenih vrednosti iz padajućeg menija (klikom na trouglić okrenut nadole) i na taj način uticati na prikaz dokumenta.

 

Napomena:

 

Pritiskom na taster Tab u bilo kom modu, možete privremeno sakriti panele sa ekrana i time sebi omogućiti više prostora za rad, dok ih ponovni pritisak na taster Tab vraća.

 


Rad sa više dokumenta

Kada u InDesign-u istovremeno otvorite više dokumenata, program će njihove nazive automatski poređati u deo neposredno iznad radne površine (Document Title Bar), a samo jedan će prikazati u radnoj površini.

 

 

 

Kao novina u verziji CS5 pojavio način prikaza više dokumenata koji se može izabrati sledećim koracima: Window > Arrange > Consolidate All ili iz padajućem meniju ikonice Arrange Documents u komandnom baru.

 

 

 

 

Ako želite da promenite trenutno aktivni dokument, samo kliknite na Tab (jezičak) sa nazivom drugog dokumenta, on će momentalno postati novi aktivni dokument. Ipak najlakši način za menjanje trenutno aktivnog dokumenta je tastaturna prečica Ctrl+Tab.

Ako želite da vidite sve dokumente na svom monitoru istovremeno (pod uslovom da imate manji broj dokumenata), idite na: Window > Arrange > Tile All in Grid.

 

 

 

Radna površina je u ovom slučaju podeljena na četiri jednaka dela. Ukoliko želite da podelite radnu površinu na četiri horizontalna dela pokrenite komandu Window > Arrange > Tile All Horizontally. Ukoliko želite da podelite radnu površinu na četiri vertikalna dela pokrenite komandu Window > Arrange > Tile All Vertically (ovo važi u slučaju kada imate otvoreno četiri dokumenta).


Screen Mode - Način prikaza dokumenata

Postoji četiri različita načina prikaza dokumenata u InDesign-u CS5.5, a to su: Normal, Preview, Bleed, Slug i Presentation.

 • Normal Screen Mode - prikazuje sve elemente jedne stranice poput Bleed, Slug i margine na stranicama
 • Preview Screen Mode - prikazuje samo konačan izgled stranice bez pomoćnih linija koje označavaju Bleed, Slug i margine na stranicama
 • Bleed - konačni prikaz stranice uključen sa Bleed delom van nje ukoliko je postavljen
 • Slug - konačni prikaz stranice uključen sa Slug delom van nje ukoliko je postavljen
 • Presentation - aktivira prezentaciju konačnog izgleda stranice


Postoji više načina da izmenite način prikaza dokumenta, a najčešće ćete raditi u Normal režimu. Prvi način je iz padajućeg menija View > Screen Mode.

 

 

 

Drugi način je klikom na ikonicu Screen Mode koja se nalazi u nastavku Komandne linije (Menu Bar) iz čijeg padajućeg menija možete izabrati jedan od režima za prikaz dokumenta, i treći način je uz pomoć ikonica Screen Mode koje se nalaze na samom dnu panela sa alatkama ToolBox. Sa leve strane je ikonica za Normal Screen Mode, dok je na desnoj strani padajući meni za izbor jednog od ostalih prikaza.


Overprint Preview

U slučaju kada pravite grafiku koju ste namenili za štampanje, Illustrator Vam nudi specijalan Preview Mode koji se zove Overprint Preview, kojem pristupate komandom View > Overprint Preview ili tastaturnom prečicom Alt+Shift+Ctrl+Y. Na ovaj način možete videti najbolji prikaz kako će Vaša grafika biti odštampana.


Pomagala u radu

Lenjiri i Vođice (Rulers & Guides)

Kada kreirate novi dokument, InDesign Vam automatski postavlja horizontalni i vertikalni lenjir kao pomagalo u radu. Horizontalni lenjir meri stranicu ili spread (dve susedne stranice - duplerice) od gornjeg levog ugla do samog kraja stanice ili aktivnog spread-a. Bolje rečeno, horizontalni lenjir meri x osu.  Vertikalni lenjir meri stranicu od gornjeg levog ugla do dna, što znači da meri y osu. Standardna mera lenjira je izražena u -Picas- ali smo već videli na koji način to možemo da promenimo i da za standardnu mernu jedinicu postavimo neku drugu koja Vam više odgovara – Edit > Preferences > Units & Increments. Drugi način da trenutno promenite mernu jedinicu aktivnog dokumenta bio bi ukoliko kliknete desnim tasterom miša na sam lenjir i iz podmenija izaberete novu mernu jedinicu. Na ovaj način promenićete mernu jedinicu samo u okviru aktivnog dokumenta.

 

     

 

Ukoliko Vam je potrebno više prostora u okviru radne površine i ne želite da imate lenjire, možete ih sakriti tastaturnom prečicom Ctrl+R, iz padajućeg menija View u Menu Bar-u (View > Hide Rulers), i  desnim klikom na sam lenjir, ukoliko u podmeniju aktivirate komandu Hide Rulers. Kada ih jednom sakrijete, lenjire možete vratiti istom tastaturnom prečicom ili komandom Show Rulers koja je sada postavljena umesto malo pre Hide Rulers na istim mestima.

Nulta tačka je tačka početna tačka odakle lenjiri mere x i y osu. Ona se nalazi u gornjem levom uglu. Svaka stranica u dokumentu po standardu InDesign-a, ima svoj lenjir i svoje koordinate X i Y koje vertikalni i horizontalni lenjiri mere. To najbolje možete videti prelaskom s jedne na drugu stranicu, lenjir meri njenu širinu i dužinu od tačke u gornjem levom uglu koja će imati vrednost X i Y koordinate 0 (nula).

U InDesign-u CS5.5 postoji mogućnost da lenjir meri zasebno svaku stranicu dokumenta, da meri spread (duplerice) ili da meri spread ali sa nultom tačkom na mestu gde se spajaju (sredina spread-a, odnosno duplerice). Način na koji će lenjir meriti stranicu možete odabrati ukoliko desnim tasterom miša kliknete na lenjir i u otvorenom meniju odaberete (štiklirate) jednu od opcija:

 • Ruler Per Page - zaseban lenjir za svaku stranicu
 • Ruler Per Spread - zaseban lenjir za sve duplerice (Spread)
 • Ruler On Spine - lenjir koji meri od duplericu od sredine (između susednih stranica) - nulta tačka se nalazi na mestu spajanja susednih stranicaVođice

Kada je lenjir vidljiv, kliknite u okviru njega levim tasterom miša i prevucite vođicu (Guide) na radnu površinu. Vođica je vidljiva na Vašem ekranu ali samo kao pomagalo, što znači da se ne bi videla na sačuvanom dokumentu za štampu ili web. Ove vođice su veoma korisne za poravnanje objekata na stranicama dokumenta, posebno zato što imaju "magnete" koji pomažu da se određeni objekat koji pomerate "prilepi" uz vođicu koju ste postavili ukoliko to i omogućite komandom View > Grids & Guides > Snap to Guides.

 

 

 

Već napravljenu vođicu možete podesiti ili dodatno pomeriti Selection ili Direct Selection alatkama (alatke u vidu crne i bele strelice na vrhu Toolbox-a),  zaključati je komandom View > Grids & Guides > Lock Guides, sakriti i ponovo učiniti vidljivim komandom View > Grids & Guides > Hide Guides i konačno izbrisati ih komandom View > Grids & Guides > Delete All Guides on Spread.

 

 

 

U InDesign-u postoji više vrsta različitih vođica koje Vam pomažu u radu. Različite vođice su obeležene različitom bojom kako Vas ne bi zbunjivale ukoliko ih ima više. Postoje vođice koje obeležavaju margine na stranicama (Margins), kolone na stranicama (Columns), Bleed, Slug, Smart Guides (pametne vođice). Otvaranjem Dialog Box-a Preferances tastaturnom prečicom Ctrl+K, u podmeniju Guides & Pasteboard (iste opcije možete otvoriti komandom Edit > Preferances > Gudes & Pasteboard), možete promeniti njihove boje ukoliko to želite.

 

 

 

Pored toga, u delu -Guide Options- možete podesiti osetljivost "prilepljivanja" objekata koje prevlačite pored vođica (ukoliko je uključena ta opcija). U polju Snap to Zone možete uneti vrednost u pikselima, što znači da će se objekti ukoliko ih pustite u okviru te vrednosti u odnosu na vođicu, prilepiti za nju. Check Box Guides in Back postavlja vođice iz svih objekata jer je njihovo standardno mesto ispred objekata koji se nalaze na Vašim stranicama (tekst, slike itd.).Pametne Vođice (Smart Guides)

Za razliku od običnih vođica koje sami nameštate na željeno mesto, pametne vođice (koje su po default-u odmah uključene u InDesign-u) InDesign sam prikazuje kako bi Vam pomogao posebno prilikom poravnjivanja objekata u stranicama. Aktivirane su kada je Smart Guides štiklirano u padajućem meniju View > Grids & Guides. Ukoliko nije, štiklirajte opciju Smart Guides ili upotrebite tastaturnu prečicu Ctrl+U.

 

 

Na slici su zelenom bojom prikazane pametne vođice kako asistiraju u toku kreiranja novog
kružnog objekta u vidu poravnanja sa već postojećim objektima

 

Sada dok pomerate određeni objekat po radnoj površini, pojavljuju Vam se različite pametne vođice koje Vam asistiraju dok radite. Komandom Edit > Preferances > Grids & Guides otvoriće Vam se Dialog Box od malo pre, u kojem možete da podesite kada sve želite da Vam pametne vođice asistiraju.

 

 

 

 • Align to Object Centre - poravnanje na osnovu centra objekta
 • Align to Object - poravnanje na osnovu ivica objekta
 • Smart Dimensions - pametna vođica se prilikom npr. uveličanja određenog objekta pojavljuje u pravouganom okviru pokazujući W i H (width & height) vrednost selektovanog objekta kojem menjate dimenziju
 • Smart Spacing - pametna vođica se pojavljuje prilikom izmeštanja određenog objekta pokazujući X i Y osne vrednosti za izmeštanje selektovanog objekta

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje novog dokumenta i navigacija 1
 • Kreiranje novog dokumenta i navigacija 2
 • Kreiranje novog dokumenta i navigacija 3