Objekti koje ćemo praviti u InDesignu najviše služe kao pomoć u radu sa tekstom ili grafikom, s obzirom na to da ih unutar njih možemo postavljati, ali takođe mogu biti deo samog dizajna stranica ukoliko na njima primenimo određenu boju ispune (Fill) i konture (Stroke). Kada objekat kreiramo samo kako bismo u njega ubacili tekst ili sliku, u tom slučaju ga zovemo ram ili okvir, u svakom drugom slučaju je oblik ili vektorski objekat (s obzirom na to da su svi sastavljeni od vektorskih putanja).

Okviri su nezaobilazna pomoć u InDesignu. Šta god da kreirate u InDesignu imaće u sebi tekst ili grafiku, uglavnom i jedno i drugo, a to znači da ćete prethodno morati da pripremite dokument i izgled stranica, pozicioniranjem odgovarajućih okvira u koje ćete ih potom postavljati. Tekst će biti ispisivan u granicama tekstualnih okvira, dok ćete ubačenu grafiku prikazati takođe samo u okviru njenog okvira. InDesign Vam nudi alatke kojima možete da kreirate kako vektorske objekte, tako i okvire, dok ćete u Kontrolnom panelu imati pregršt pratećih opcija koje pomažu u radu sa odabranom alatkom. Pored kreiranja i rada sa objektima, videćemo kako možemo da ih modifikujemo, transformišemo, da im primenjujemo efekte, bojimo itd.

Od velike važnosti u radu sa objektima su vođice. Setite se priče o "prilepljivanju" uz vođice u okviru određenog broja piksela koji smo podesili u opcijama (Edit > Preferances > Guides & Pasteboard... odeljak Guide Options, prozor Snap Zone).


Kreiranje tekstualnih okvira - Story

Svi tekstualni okviri u InDesign-u imaju specijalno ime - Story (priča). Da bi ste unosili tekst u InDesign-u, prvo morate da napravite okvir u koji će taj tekst biti unešen. Jednom kada napravite ovir, možete ga izmeštati, povećavati ili smanjivati, transformisati. Veći tekstovi mogu da prelaze iz jednog okvira u drugi, a sami okviri mogu biti različitih oblika. Tekstualno ovir koji će se pojavljivati na svakoj stranici možete jednostavno kreirati na Master strani Vašeg dokumenta. Alatka kojom ćete najčešće kreirati tekstualne okvire je Type Tool, čija je tastaturna prečica T. Skrivena u grupi sa njom nalazi se i Type on a Path Tool o kojoj ćemo govoriti u jednoj od narednih lekcija.

 

 

 

Kada je aktivna ova alatka, kliknite bilo gde u okviru radne površine i prevlačite kursor, ne puštajući levi taster miša. Na taj način kreirate pravougaoni okvir koji je namenjen isključivo za ispisivanje teksta. Onog momenta kada pustite levi taster miša, okvir je kreiran.

Kao novina u InDesign-u verzije CS5 pojavila se opcija za mrežno kreiranje tekstualnih okvira u radu sa istom alatkom. Dovoljno je da kliknete kada je aktivna Type alatka, da prevučete kursor kreirajući potencijalni okvir, a potom dok još uvek držite levi taster miša, upotrebite tastaturne prečice - strelicom nadesno delite okvir horizontalno praveći novu kolonu, dok strelicom nagore delite okvir vertikalno praveći nov red. Strelica nalevo briše po jednu kolonu koju ste napravili, dok strelica nadole briše redove.

 

 

Na slici iznad vidimo kako je izgledao tekstualni okvir pre podele u tri kolone
i dva reda tastaturnim prečicama

 

U ovom slučaju, svi okviri su međusobno povezani i tekst bi pri unošenju prelazio iz jednog okvira u drugi, što ćemo videti kako se inače može uraditi sa svim tekstualnim okvirima u jednoj od narednih lekcija.

Kada ste kreirali tekstualni okvir, InDesign automatski očekuje unos teksta u njega, što Vam sugeriše vertikalnom linijom koja treperi na početku okvira, koja Vam pokazuje odakle krećete sa ispisivanjem svaki put kada se nalazite unutar okvira. Možete uneti tekst, a isto tako možete i ostaviti prazan tekstualni okvir, što ne znači da više ne postoji iako nije vidljiv. Pređite na alatku Select Tool (crna strelica na vrhu ToolBox-a), da bi ste videli kako u stvari Vaš okvir izgleda, imao u sebi tekst ili ne. Trenutno ga vidite naravno samo zato što ste radili sa njim prilikom prelaza na alatku Select (za selekciju) pa je samim tim okvir selektovan. Klikom bilo gde u okviru radne površine, biće nevidljiv ukoliko ne sadrži tekst, dok ga ponove ne budete selektovali. Selektovanje objekata, unos teksta i sve ostalo vezano za obradu teksta ćemo raditi u jednoj od narednih lekcija.


Kreiranje okvira za unos grafike - grafički okviri

Iako InDesign u sebi sadrži određene alatke za kreiranje vektorske grafike kao npr. u programima Adobe Illustrator, AutoCad, CorelDraw, češće ćete unositi različite vektorske grafike, ali isto tako i rastersek dokumente (fotografije). Kao što je to bio slučaj sa tekstom, i sada Vam je pre svega potreban okvir u koji ćete uneti taj dokument, odnosno grafiku. Ukoliko ne postoji već napravljeni okvir, odnosno neki objekat u koji grafiku možete uneti, InDesign Vam daje mogućnost da sami kreirate okvir (klikom i prevlačenjem kursora), što ćemo detaljnije videti u lekciji o unosu grafike. Ono što je sada bitno da naučite, jeste kako uopšte kreirati te okvire. Alatke koje će Vam sada u tome pomoći su: Rectangle Frame, Ellipse Frame i Polygon Frame. Koje se nalaze u ToolBox-u grupisane (skrivene) iza Rectangle Frame Tool.

 

 

 

 • Rectangle Frame Tool - kreira pravougaone i kvadratne okvire za unos grafike
 • Ellipse Frame Tool - kreira elipsaste i kružne okvire za unos grafike
 • Polygon Frame Tool - kreira pravolinijske višestranične okvire od trougla do mnogouglova, kao i zdezdastih okvira za unos grafike


U toku kreiranja okvira za unos grafike, iste tastaturne prečice (strelice nagore, nadole, nalevo i nadesno) će deliti okvir u više kolona i redova. Ove alatke se mogu koristiti na dva načina. Prvi je sličan radu sa alatkom Type Tool. Potrebno je da izaberete jednu od ove tri alatke, potom da kliknete u okviru radne površine i držeći levi taster miša da prevlačite, kreirajući tako novi oblik koji varira u zavisnosti od izabrane alatke. Onog momenta kada ste zadovoljni izgledom, pustite levi taster miša i automatski ćete kreirati okvir za unos grafike. Nemojte se preterano opterećivati njegovom pozicijom i dimenzijom jer ćete to moći naknadno veoma lako da modifikujete.

Drugi način da kreirate okvir za unos grafike uz pomoć ovih alatki, koji je posebno pogodan ukoliko želite da napravite okvir precizo određenih dimenzija u željenoj mernoj jedinici, jeste ukoliko samo kliknete u okviru radne površine kada je aktivna jedna od tri pomenute alatke. Na taj način ćete automatski otvoriti Dialog Box Rectangle, Ellipse ili Polygon. U njima će biti prikazana dimenzija poslednje napravljenog okvira sa izabranom alatkom, a Vi možete uneti željene dimenzije za kreiranje novog okvira, a klikom na OK ćete ga i napraviti i pozicionirati na mestu gde ste izvršili jedan klik mišem.

 

 

 

U Rectangle i Ellipse Dialog Box-u potrebno je samo da unesete željenu dimenziju u prozor Width (širina) i Height (dužina), dok se za kreiranje poligona u delu Polygon Settings imate prozor za izbor broja stranica Number of Sides i procenat zvezdastog izgleda okvira Star Inset.

Kada jednom kreirate bilo koju vrstu okvira, ukoliko nema konturu (Stroke-o dodavanju konture objektima ćemo govoriti kasnije) ili boju ispune (Fill), neće biti vidljiv kada nije selektovan, što ne znači da on ne postoji. Tekstualni okviri i kada nemaju tekst u sebi postoje, očekujući njegov unos, isto važi i za grafičke okvire, koji kada su jednom kreirani, očekuju unos određene grafike. U suštini, ne postoji velika razlika između tekstualnih okvira kreiranih Type Tool alatkom, okvira za grafike kreiranih Frame Tool alatkama i vektorskih oblika.  Postoji mogućnost da unesete grafiku u tekstualni okvir koji ima tekst u sebi i na taj način dodate grafiku u okviru teksta, ali ne možete uneti tekst u okvir za grafiku koji ima već sliku u sebi.

Koliko su u suštini slični svi ovi okviri i objekti, govori i mogućnost izmene njihove namene u okviru menija koji otvarate komandom Object > Content > Graphic/Text/Unassigned.

 

 

Na slici vidimo da je selektovani objekat tekstualni okvir jer je štiklirana opcija Text

 

Ovde pre svega možete proveriti čemu je namenjen selektovani objekat, a potom i promeniti njegovu namenu iz npr. tekstualnog u grafički okvir ili obratno. Okvir koji ima već dodat tekst ili grafiku se ne može konvertovati u drugi, već samo prazni okviri. U ovom podmeniju, opcija Unassigned predstavlja obične vektorske objekte koje možemo kreirati alatkama Rectangle Tool (M), Ellipse Tool (L) i Polygon Tool, koje rade na istom principu kao i alatke Frame Tool.

 

 

 

Vektorski objekti koje kreirate ovim alatkama služe kao elementi u dizajnu stranica kojima možemo dodati boju ispune (Fill) ili konturu (Stroke), efekte, itd. ali se isto tako veoma lako mogu konvertovati u okvire za tekst ili grafiku.

U toku kreiranja objekata sa svim prethodno pomenutim alatkama za tekstualne, grafičke okvire ili obične vektorske oblike, postoje tastaturne prečice koje Vam mogu pomoći u toku rada:

 • Shift - kada kliknete da počnete sa kreiranjem i prevlačite kursor miša, držeći Shift na tastaturi pravite pravilni oblik, odnosno ukoliko koristiti Rectangle Tool dobićete kvadrat, sa Ellipse Tool dobijate pravilan krug, dok će za Polygon Tool sve stranice biti jednake dužine
 • Alt - kada držite Alt na tastaturi kada kreirate objekat prevlačeći kursor miša, objekat se formira iz centra, a ne iz jednog od uglova
 • Space - držeći Space u mogućnosti ste da objekat koji kreirate (iako još uvek niste pustili levi taster miša) izmeštate u okviru radne površine


Crtanje pravih linija alatkom Line Tool

Linije su neizbežan element u dizajniranju stranica za knjige, časopise itd. Uglavnom se pomoću njih odvajaju segmenti na stranici, tekstualne kolone ili redove i sl. Kada kreirate prave linije potrebno je da znate da su i one u stvari vektorske putanje (pravolinijske), kojima InDesign po default-u zadaje boju konture (Stroke) što ih čini vidljivim u dokumentu, kada bi ste im izbrisali boju konture, i one bi bile nevidljive kada nisu selektovane (o dodavanju konture govorimo u narednoj lekciji). Za crtanje linija u InDesign-u postoji alatka Line Tool.

 

 

 

Kada je aktivna Line alatka, dovoljno je da kliknete odakle želite da Vam linija počinje, a potom držeći levi taster miša da prevlačite u željenom pravcu. Kada ste zadovoljni izgledom linije, pustite levi taster miša i linija će biti kreirana. U ovom slučaju tastaturna prečica Shift formira liniju pod uglovima od 45o, klikom na Alt birate da li liniju kreirate iz centra ili sa kraja, dok držeći Space možete da je izmeštate u toku samog kreiranja.


Hijerarhijski redosled slaganja objekata - Object Stacking Order

Sada kada ste se upoznali kako pravimo objekte u InDesign-u, i šta je to što jednu vektorsku putanju ili oblik čini, morate da razumete kako to InDesign postavlja nove objekte u okviru stranice, odnosno duplerice (ako ih imate) na kojoj radite. Svaku novu stvar koju nacrtate/dodate, dodajete iznad već postojećih objekata po predefinisanim standardima InDesign-a. To se zove hijerarhijski redosled slaganja objekata. Ono što treba da shvatite jeste da taj novi objekat koji je stavljen preko postojećeg donjeg, ga ne briše i ne remeti, već dolazi preko njega kao da su poređani u slojevima, što znači da iako je novi objekat stavljen npr. preko već napravljenog, možemo ga pomeriti i time učiniti vidljivim onaj koji se nalazio ispod, Ali to ne remeti njihov poredak, u slučaju da se oni poklope u crtežu onaj koji smo poslednji napravili će uvek biti na vrhu. Taj raspored objekata koji se preklapaju uvek možemo podesiti onako kako nam najviše odgovara. Ukoliko imamo dva kruga i kvadrata sa ispunom (*Fill, ispunjeni bojom) koji se međusobno poklapaju, po standardu su postavljeni po redosledu kojem smo ih formirali. Prvi koji smo napravili je na dnu, dok je poslednje napravljeni na vrhu i ceo je vidljiv. Ukoliko želimo da promenimo njihov raspored slaganja, izabraćemo objekat čiju poziciju želimo da modifikujemo, i kliknuti desnim tasterom miša na njega. Iz podmenija Arrange izabraćemo željeni premeštaj, a isto to možemo izabrati za selektovani objekat iz padajućeg menija Object > Arrange u Menu Bar-u:

 • Bring to Front (Shift+Ctrl+]) - će objekat prebaciti na sam vrh redosleda slaganja objekata i time učiniti da se taj objekat u preklapanju vidi ceo
 • Bring Forward (Ctrl+]) - će objekat u hijerarhiji redosleda slaganja prebaciti iznad prvog objekta koji se nalazi preko njega
 • Send Backward (Crtl+[) - će objekat u hijerarhiji redosleda slaganja prebaciti ispod prvog objekta koji se nalazi pod njim
 • Send to Back (Shift+Ctrl+[) - će objekat  prebaciti na dno kao poslednji koji će biti vidljiv kada se preklapaju


Najbolje bi bilo da posmatrate sve objekte kao da su slojevi za sebe, poređani jedni preko drugih, iako se svi faktički nalaze u istom sloju. Kada budemo pravili zasebne Slojeve (Layers) svaki od njih će imati zasebno hijerarhijski redosled slaganja objekata.

 

Na slici je selektovani, plavi objekat na vrhu. Prvi ispod je žuti objekat, potom ide zeleni,
dok je iza njih, na dnu postavljen crveni pravougaonik

 


Dodavanje boje ispune (Fill) i konture (Stroke) vektorskim objektima


Ranije smo pomenuli dve osnovne karatkteristike koje vektorski objekti i okviri mogu da poseduju u InDesign-u, to su ispuna bojom (Fill) i kontura (Stroke). Koristeći ove dve osobine vektorskih putanja možemo da ih učinimo raznobojnim. Pre nego da ih zadamo određenu boju, pokazaćemo Vam koji su to paneli i alatke u InDesign-u zaduženi da Vam pomognu oko toga.


Osnove panela Swatches

U bukvalnom prevodu, Swatch znači uzorak, što je i glavna karakteristika ovog panela. Panel Swatches sadrži sve uzorke boja koje dolaze u okviru programa InDesign i uglavnom uvek će se nalaziti sa leve strane Vaše radne površine u grupi panela. Ukoliko nije tu, aktivirajte ga komandom Window > Colour > Swatches.

 

 

 

Ponuđene boje koje se nalaze u panelu ćemo uglavno koristiti kako bi smo njima ispunili određene vektorske putanje i objekte, kao i njihove konture. Ali pre nego da to uradite, moratate da:

 1. Selektujete  određenu vektorsku putanju ili objekat koji želite da bojite
 2. Odredite da li će InDesign bojom na selektovanom objektu obojiti njegovu ispunu (Fill) ili konturu (Stroke)


Selekciju smo obradili u prošloj lekciji, a sada ćemo videti na koje sve načine možemo da odredimo da li je trenutno aktivna boja ispune ili boja konture. Pri dnu panela Tools (ToolBox-a) postoje dva kvadrata koji su pokazatelji za Fill i Stroke Colour.

 

 

 

Ova dva kvadrata pokazuju trenutno aktivnu boju koja ih je namenjena. Što znači da u slučaju da pravite novi objekat, kada ga formirate, njegova boja ispune će imati boju koja se nalazi u kvadratu Fill, dok će njegova kontura biti obojena bojom iz kvadrata Stroke. Važno je naponenuti da postoji mogućnost da onemogućite boju jedne i druge opcije (None), i u tom slučaju umesto boje, imaćete crvenu dijagonalnu liniju na beloj površini u okviru kvadrata Fill i Stroke.

 

 

 

To znači da želite da Vaša vektorska putanja ili objekat nemaju ispunu bojom, boju konture koja ih opisuje ili pak da ne želite da se boji ni jedna ni druga stvar. U tom slučaju bi ste formirali samo praznu vektorsku putanju, koja bi se videla dok je selektovana, onog momenta kad ne bude bila selektovana, nećete je videti na radnoj površini jer joj nista ništa obojili.

 

 

Desni objekat nema boju ispune ni konture i vidljiv je samo zato što je selektovan

 

Klikom na jedan od ova dva kvadrata u ToolBox-u ćete ih učiniti aktivnim, što znači da bi ste pri izboru boje u panelu Swatches, tu boju namenili za izabranu opciju Fill ili Stroke. Aktivni kvadrat će biti ceo vidljiv, prekrivajuči delom drugi ispod njega.

 

 

Na levoj slici aktivan je Fill Colour, a na desnoj Stroke Colour

 

Tastaturnom prečicom X možete da promenite trenutni aktivni kvadrat u drugi. Svakim klikom na X videćete da se menja aktivnost između Fill i Stroke kvadrata. Klikom na strelicu sa dva kraja u gornjem desnom uglu ćete zameniti boje dva kvadrata. Na slici iznad vidite predefinisan izgled ovih kvadrata, gde ne postoji boja ispune, a kontura je crna. U bilo kom trenutku možete se vratiti na to predefinisano stanje boja tastaturnom prečicom D ili klikom na dve manje kopije ovih kvadrata u donjem levom uglu.

Kvadrate Fill i Stroke, pored ToolBox-a, možete naći i u Kontrolnom panelu. Gornji prikazuje boju ispune (Fill), dok donju prikazuje boju konture (Stroke).

 

 

 

Klikom na trougao desno do njih otvarate panel Swatches gde možete odabrati neki od ponuđenih uzoraka boje za Fill ili Stroke. Ukoliko držite Shift u trenutnu kada kliknete na trougao koji otvara panel, u tom slučaju ćete otvoriti panel Colour.

U slučaju da se na Vašem dokumentu nalazi Više objekata koji imaju različito obojene ispune i konture, selektovanjem jednog od njih ćete promeniti i aktivne boje u kvadratima Fill i Stroke, koji će tada prihvatiti boje selektovanog objekta. Na ovaj način imate kontrolu nad bojama svake putanje i objekta zasebno. Ukoliko sada promenite boju aktivnog kvadrata (Fill ili Stroke) ili izaberete određenu iz panela Swatches, time ćete direktno uticati na selektovani objekat.

 

 

 

Selektovanjem više različitih objekta, ukoliko svi imaju istu boju ispune, u kvadratu Fill će biti prikazana ta boja, ukoliko nemaju svi istu boju kvadrat će imati ? u sebi. Isto važi i za Stroke kvadrat. Sada bi ste izmenom boje, tu boju namenili svim selektovanim elementima, bez obzira koju su boju pre toga posedovali za Fill ili Stroke.

 

 

Na levoj slici vidimo kako se ponašaju Fill i Stroke kvadrati za izbor boje kada selektujemo
objekte sa različitom bojom ispune i konture, a na desnoj slici efekat ukoliko u tom slučaju
promenimo boje i primenimo ih na selektovanim objektima

 

Pored postojećih boja u panelu Swatches (koji ćemo detaljno obraditi uskoro), boje možete sami određivati ukoliko dva puta kliknete na jedan od kvadrata s bojom u ToolBox-u (Fill ili Stroke) kao i u panelu Colour (aktivirajte ga komandom Window > Colour).


Colour Picker

Kada dva puta kliknete na kvadrat Fill, otvoriće Vam se novi prozor za izbor boje ispune Colour Picker. Ukoliko dva puta kliknete na kvadrat Stroke, otvoriće se isti prozor ali će izabrana boja uticati na boju konture.

 

 

 

 1. Izabrana boja locirana u okviru prozora za izbor boje
 2. Polje za izbor boje
 3. Klizač za izbor nijanse boje (Colour Slider)
 4. Aktivna boja u trenutku otvaranja prozora Colour Picker
 5. Nova izabrana boja
 6. Vrednosti koje određuju boju u modelima RGB, CMYK i Lab
 7. Kreiranje uzorka boje u panelu Swathces od nove izabrane boje (E)


Najveći deo ovog prozora zauzima polje sa bojama. Povlačenjem krstatskog semplera iz njenog gornjeg levog ugla na novu poziciju birate novu boju, tj. boju koja će zameniti postojeću. Klizač koji se nalazi desno od ovog polja, služi Vam da biste lakše izabrali određenu nijansu boje.

U polja koja su na grafici označena sa (F) možete, kada postanete malo iskusniji, upisivati vrednosti i na taj način određivati svojstva boje. Na primer R stoji za količinu crvene (red), G za količinu zelene (green), B za količinu plave (blue), kada radite sa RGB paletom boja... Dok u poljima pored možete uneti količinu Cyan, Magenta, Yellow i blacK, kada radite sa CMYK paletom boja.


Colour Panel

Ovaj panel sadrži klizače uz pomoć kojih mešate osnovne boje trenutno aktivne palete boja (RGB ili CMYK) čime dobijate beskonačno mnogo različitih nijansi koje potom možete primeniti na određenom objektu kao boju ispune ili konture.

 

Napomena:

 

Kako bi ste na što bolji način shvatili ovo, zamilite da rad sa CMYK paletom boja posmatramo kao krečenje zida. Imate pet kofica sa bojama, u prvoj je Cyan, u drugoj Magenta, u trećoj Yellow (žuta) i u četvrtoj blacK (crna) boja. Peta Vam služi da napravite željenu boju od ove četiri osnovne. Uzećete određenu količinu od svake i njihovim mešanjem u petoj kofici, dobićete Vašu novu boju za zid koji krečite. Da Vam se ne bi dešavalo da Vam ponestane te novonapravljene boje i da posle morate ponovo da ih mešate stavljajuči tačnu količinu od svake četri kako bi ste dobili istu nijansu, što je skoro nemoguće, InDesign Vam omogućava da količinu iskorišćene boje iz svake od četiri kantice CMYK boja, zabeležite brojčanom vrednošću tj. procentualno i time svaki sledeći put dobijate apsolutno istu nijansu stavljajući isti procenat određene boje od četiri osnovne. Upravo zato služi, kako panel Colour, tako i sve ostale oznake vrednosti boja u InDesign-u.

 

 

 

 1. Fill - boja ispune - trenutno aktivna za izbor boje
 2. Stroke - boja konture
 3. Klizači za podešavanje vrednosti boja CMYK-a
 4. None - poništenje boje koje će biti providna kada je zadate ispununi ili konturi
 5. Spektar boja aktivnog Colour Moda
 6. Bela boja
 7. Crna boja
 8. Trenutno aktivna paleta boja (Colour Mode)


Boje možete definisati uz pomoć tri različite palete boja koje InDesign podržava (Colour Modes) i klizača koji ih čine. Izabraćete ih iz padajućeg menija opcija ovog panela koji se otvara klikom na trouglić sa četiri horizontalne linije u gornjem desnom uglu:   

 • RGB - Red, Green & Blue
 • CMYK - Cyan, Magenta, Yellow & blacK
 • Lab

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Kreiranje vektorskih objekata i rad sa bojama 1
 • Kreiranje vektorskih objekata i rad sa bojama 2
 • Kreiranje vektorskih objekata i rad sa bojama 3