Definicija


Postoje različite defnicije liderstva. Ipak to je:

 • Proces usmeravanja  aktivnosti  članova grupe ka ostvarenju zadataka.
 • Podrazumeva druge ljude - radnike, sledbenike spremne da prihvate uputstva lidera
 • Karakteristično je da postoji nejednaka raspodela moći između lidera i članova grupe (lider ima veću moć)
 • Sposobnost da se na različite načine koriste različiti oblici moći da bi se uticalo na ponašanje sledbenika.

Liderstvo se danas definiše kao sposobnost jednog čoveka, lidera ili vođe, da vodi druge ljude, da utiče na njih da ga slede u ostvarivanju postavljenog cilja i ostvarivanju željenih i potrebnih promena. Lider je čovek koji ima sposobnost da navede druge ljude da ga slede, da rade što on predlaže. On ume da grupu ljudi pridobije za svoju stvar, odnosno da slede njegove odluke.


Liderstvo nije isto što i upravljanje iako se dovodi u vezu i važno je za menadžment. U većini organizacija postoji previše upravljanja a premalo liderstva. Uspešan menadžer je dobar planer, organizovan upravnik ali ne znači da ima motivacione sposobnosti lidera. Uspešni lideri su sposobni da stimulišu raspoloženje i privrženost i bez menadžerskih sposobnosti. Lideri postoje svude, u sportu, politici, kulturi i biznisu... Efikasno vođenje zahteva od lidera da budu dobri psiholozi, komunikatori i animatori, da bi znali da rade sa ljudima, da ih ubede i povedu napred, ka postavljenim ciljevima. Moraju da budu dobri vizionari i prognozeri.


Svaki menadžer nema liderske sposobnosti. Lideri su preokupirani vizijom, namerama, ljudima i efektivnošću preduzeća. Menadžeri su preokupirani efikasnošću - kako da se postojeći zadatak što bolje obavi. Zadatak lidera je da održava grupu dok ih vodi u ispravnom smeru. Uticaj na sledbenike je suština liderstva.


Zajedničko liderima je sledeće:

 • bez sledbenika nema lidera
 • efektivan lider nije neko ko se voli ili uvažava, on je neko čiji sledbenici rade prave stvari
 • liderstvo ne čini popularnost već rezultati
 • liderstvo nije rang, privilegija, titula ili novac. To je odgovornost.

Mitovi o liderstvu


U praksi se sreću različiti mitovi o liderstvu. Neki od njih su :

 • Liderstvo je retka stručnost
 • Lider je rođen a ne stvoren
 • Lider je harizmatična osoba
 • Lider postoji samo na vrhu preduzeća
 • Lider kontroliše i manipuliše saradnicima

Osnovna karakteristika lidera je da ima sposobnost da kreira strategijsku viziju koja treba da mobiliše ljude da slobodnom voljom ulaže napor da se ona ostvari. Lider je onaj strateg koji je u stanju da utiče na stavove, mišljenja, odluke i akcije drugih. Posmatra radno mesto kao izvor kreativnosti, smisla i ostvarenje pojedinačnih ambicija. Za trajnu konkurentsku prednost potreban je lider. On kombinuje talenat sa sposobnošću uticaja na druge - pojedince, grupe i organizacije i ima sposobnost da poslove obavi preko drugih ljudi.


Razlika između menadžera i lidera


Lideri su oni rukovodioci koji stvaraju demokratsku atmosferu u organizacijama. To je naizgled jednostavno, ali istovremeno i jako teško ostvarivo.  Neke od razlika menadžera i lidera su:

 

Osobine lidera


Za uspešnog inovatora i preduzetnika često je odlučujuće ima li talenta, da li je sposoban da inovaciju pretvori u realnost. Za menadžera i lidera potrebno je odgovarajuće obrazovanje. I tu postoji razlika. U narednoj tabeli data je razlika u obrazovanju između menadžera i lidera.

 

 

Efikasan lider

Prema savremenim teorijama liderstvo treba da zavisi od četiri faktora:

 • od lidera i njegovog ili njenog omiljenog stila upravljanja
 • od vrsta posla i na koji način bi ga trebalo obaviti
 • od ljudi i od toga šta oni kao pojedinci misle o prihvatanju odgovornosti i
 • od organizacije u kojoj se posao obavlja i sistemu rada u njoj.

Naredni spisak predstavlja tzv. Kontrolni spisak i govori o načinima na koje se može postati efikasan lider.

 • upoznaj se sa zadatkom i odlučuje kakva je njegova ili njena uloga u njemu
 • stiče znanje koje mu je potrebno da uspešno izvrši zadatak
 • detaljno upoznaje osoblje sa pojedinostima posla i sa granicama njihovih ovlašćenja
 • razmatra probleme drugih tj. posmatra ih sa njihovog stanovišta
 • prenosi ovlašćenja za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti na druge kad god je to moguće
 • pravedan je i dosledan
 • spreman je da prihvati kritiku
 • pomaže drugima, ali tako da ne radi umesto njih
 • deluje kao sposobna i snalažljiva osoba
 • donosi odluke (umesto da ih izbegava)
 • zna kako treba rukovoditi grupama
 • svestan je da grupu čine pojedinci


Mali saveti za lidere

Prekinite nebitnu aktivnost
Dobar lider prekida svaku aktivnost koja nije suštinska ili koja se odnosi na zastarele događaje.

Zauzmite sveobuhvatni stav
Rukovodilac mora uvek biti fleksibilan i mora naučiti da menja svoja razmišljanja kako bi stalno bio otvoren za nova kretanja.

Klijent je najvažniji
U bilo kojoj situaciji da se nadje, lider ne sme zaboraviti da je klijent i usluga koja mu se pruža najvažniji činilac u poslovnom sistemu.

Uspostavite jednostavnu rutinu
Dobar rukovodilac organizuje stvari tako da je sve jednostavno i pretvoreno u rutinu. Dakle,zadatak mu je da navede obične ljude da postignu neobično dobre rezultate.

Šiler-Najveći čovekov uspeh je kada postigne nivo da rad posmatra kao igru!

Predvidite zamke
Dobar lider shvata da malo šta ispadne odmah kako treba.On mora da ima dovoljno mašte da gleda unapred i da preduhitri probleme. On mora da predvidi stvari koje mogu da krenu loše i da ostavi dovoljno rezerve za rešavanje tih eventualnosti.

Izbegnite žurbu i krizu
Organizacija koja najviše postiže obično je tiha i mirna, na prvi pogled poprilično dosadna, u njoj nikad nema krize, zato što je sve predvidjeno unapred i sve pretvoreno u procedure. To je dobra atmosfera za rukovodioca, u kojoj se može posvetiti svom poslu, a to je posao kreiranja planova za budućnost, razvijanja podredjenih i regulisanja odnosa sa okruženjem.

Iskoristite ono što imate na najbolji mogući način
Lider mora shvatiti da nikad neće imati savršene ljude sa kojima će raditi. Neki su ljudi inteligentni, neki nikad ništa ne shvataju, neki su pohlepni , neki se uvek žale na nešto... Ali dobar rukovodilac se ne sme lako obeshrabriti. On jednostavno mora biti preduzetnički raspoložen i hrabro koračati i iskoristiti na najbolji mogući način ono što ima.

Imajte hrabrosti da kažete "NE"
Dobar lider mora imati hrabrosti da kaže "ne". To je često jedan od njegovih najtežih zadataka, zato što je izložen  mnogobrojnim pritiscima : svi neprekidno žele nešto od njega - saradnici, radnici, njegovi prijatelji, rodjaci, ljudi na visokim položajima. On mora da upotrebi svu svoju samokontrolu da bi odoleo takvim zahtevima.


Primer autokratskog stila rukovodjenja

Henri Ford je prvi značajan autokratski lider. Čovek velike vizije i genijalnosti, Ford je uveo nekoliko značajnih promena koje su 1908.god. stvorile njegov model T - prvi automobil koji je bio pristupačan stotinama hiljada Amerikanaca. Do 1914.god. on je kontrolisao skoro polovinu celokupnog američkog tržišta automobila. Nažalost, Fordov autokratski stil se izopačio. Otpustio je mnoge koji su mu pomogli da stigne na vrh i postao je izuzetno dogmatičan. „Amerikanci mogu imati automobil bilo kakve boje samo da je crn"- bila je poznata Fordova krilatica koja je pokazivala njegovu neelastičnost. Dok su Dženeral Motors i Valter P.Krajsler počeli da nude američkoj javnosti šarolike i raznolike automobile, Ford je ostao pri svom modelu T, sa vrlo malim izmenama. Prodaja je neprekidno opadala i , 1927.god. Henri Ford je konačno obustavio njegovu proizvodnju. Ford je 1940.god. kontrolisao manje od 20% američkog tržišta automobila. Njegov unuk, Henri Ford II, preuzeo je kompaniju 1945.god., decentralizovao vodjenje i primenio mnogo participativniji stil upravljanja. Ovo je pomoglo da se zaustavi brzi pad Forda.

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (3) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Liderstvo 1
 • Liderstvo 2