Postoje brojne definicije motivacije za rad, što zavisi od kog stanovišta polazimo. Tako polazeći od stanovišta operativne upotrebe pod motivacijom za rad podrazumevamo faktore koji pokreću, organizuju, usmeravaju i određuju intenzitet i trajanje radne aktivnosti. Sa stanovišta menadžera, motivaciju možemo definisati kao: aktivnost kojom se obezbeđuje da se ljudi ponašaju na poželjan način radi ostvarivanja ciljeva kompanije i istovremeno zadovoljenje potreba zaposlenih. Pravi menadžer nastoji da poveže materijalne, psihološke i socijalne potrebe zaposlenih sa ciljevima kompanije. Pojam motivacije u sebi sadrži i pojam motivatora. Motivatori su nagrade, faktori koji se uvode u radnu situaciju da bi se zaposleni naveli da se ponašaju na određen poželjan način za preduzeće, a pri tome zadovolje i svoje želje.

Ljudi svojim potencijalom (znanjima, sposobnostima i ponašanjem) doprinose ostvarenju ciljeva kompanije. Za uzvrat kompanija zaposlenima treba da omogućava da kroz ostvarenje njenih ciljeva i oni ostvare svoje lične i profesionalne ciljeve.


Teorije motivacije za rad

Savremene teorije motivacije za rad možemo podeliti u dve grupe:

 • Sadržajne teorije motivacije za rad koje polaze od toga da u osnovi motivacije stoje potrebe ljudi koje se transformišu u unutrašnje motive koji proizvode određeno ponašanje, odnosno pokušavaju da odgovore na pitanje: „Zašto se ljudi na poslu ponašaju na određen način?"
 • Procesne teorije ili teorije očekivanja pokušavaju da odgovore na pitanje: „Kako zaposleni biraju određeno radno ponašanje i kako procenjuju da li je izbor datog ponašanja zadovoljavajući za njih lično?"

  

Teorija Abrahama Maslova

Teorija Abrahama Maslova je jedna od najpoznatijih i najčešće citiranih teorija na Zapadu. Poznata je i kao teorija o hijerarhiji potreba. Po ovoj teoriji ljudske potrebe su hijerarhijski organizovane na pet nivoa:

 

 R.br. Naziv potrebe 

 Šta obuhvata potreba

 1.Biološke potrebeVodu, hranu, seksualne potrebe
 2.Potrebe za sigurnošću Izbegavanje bola, bolesti, gubitka posla
 3.Potrebe za pripadanjemPrijateljstvo, ljubav, veze, simpatije
 4.Potrebe za poštovanjemTežnja da bude uvažen od drugih, da ima željeni status
 5.Potreba samoaktualizacijeTežnje za ostvarenjem svojih mogućnosti i iskazivanjem na profesionalnom planu


  

  

 

 

Slika 1: Piramida hijerarhije potreba prema Maslovu


Maslovljeva teorija je kompleksna i kompletna teorija ljudske motivacije, u kojoj je motivacija za rad samo jedan, iako vrlo značajan segment.

 

Kako menadžer primenjuje Maslovljevu teoriju u praksi?

 1. Fiziološke potrebe:
  • radeći bolje, više i kvalitetnije zaposleni će obezbediti sebi i svojoj porodici hranu i krov nad glavom. „Krov nad glavom je Vaš urgentni problem i u rešavanju tog problema pomoćiće vam kompanija, što će zavisiti od vašeg rada u njoj.“
 2. Potreba za sigurnošću:
  • Menadžment teži da poveća sigurnost posla, da smanji rizike od povrede i štetnosti, da pruži pravedne uslove za penzionisanje, da obezbedi medicinske i druge usluge, organizuje ishranu, rekreaciju i slično.
 3. Potreba za pripadanjem:
  • Realizuje se kroz različite forme socijalnih veza i kontakata koji se mogu organizovati i van radnog vremena (sport, rekreacija, druženje na izletima).
 4. Potreba za poštovanjem:
  • Ostvaruje se kroz promociju, unapređivanje, sticanje znanja i sl.
 5. Potreba za samoaktualizacijom:
  • Postavljanje zaposlenih na visoko stručne poslove za koje menadžer ima mogućnosti da samostalno donese odluku o postavljanju.


Pimena Maslovljeve teorije u savremenim preduzećima ima i ograničenja. Ona se ogledaju u tome da se danas veći broj potreba iz Maslovljeve hijerahije ne zadovoljava u organizaciji, niti kroz posao. Takođe, kao što smo već videli, zadovoljstvo poslom, iako se poveća kroz zadovoljenje potreba iz hijerarhije, ne mora da vodi većoj produktivnosti zaposlenih. Ovim ograničenjima treba dodati i to da je menadžeru često teško da otkrije koje su potrebe kod radnika zadovoljene i u kojoj meri.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (6) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Maslovljeva teorija motivacije 1
 • Maslovljeva teorija motivacije 2
 • Maslovljeva teorija motivacije 3