OSI (eng. Open Systems Interconnection) model je nastao iz potrebe da se detaljnije uradi podela slojeva i da se uradi njihov detaljniji opis. Nakon pojave TCP/IP modela ljudi su imali potrebu da kreiraju univerzalni model koji bi takođe bio standard za protokole. Na žalost, OSI model nije postao zvaničan standard ali se u praksi široko primenjuje.

OSI model se sastoji iz sedam slojeva i to: fizički sloj, sloj veze, mreža sloj, transportni sloj, sesija sloj, prezentacija sloj i aplikativni sloj. Ovi slojevi su podeljeni u dve grupe. Numerišu se odozdo ka vrhu kao i kod TCP/IP modela. Na slici je dat logički prikaz OSI protokol modela:

 

Slika 51: OSI protokol model


OSI protokol model je podeljen generalno u dve grupe. Prvu grupu sačinjavaju slojevi Sesije, Prezentacije i Aplikativni sloj. Njihova uloga je definisanje procesa korisnik - aplikacija i procesa komunikacija među aplikacijama. Drugu grupu sačinjavaju slojevi Fizički sloj, sloj Veze, sloj Mreže i Transportni sloj. Njihova uloga je definisanje prenosa podataka od jednog ka drugom korisniku. Evidetno je da je Aplikativni sloj TCP/IP modela podeljen u tri zasebna sloja i da je Link sloj TCP/IP modela takođe podeljen u dva zasebna sloja. Kao što smo napomenuli, namena im je jasnije definisanje svakog pojedinačnog sloja i njihove međusobne interakcije.

Fizički sloj OSI modela sadrži mrežnu opremu; kablovi i neki mrežni uređaji rade na ovom sloju kao što su mrežni adapteri, Repeater-i i HUB-vi. Glavna namena ovog sloja je jasno definisanje električnih i fizikih svojstava kao što su naponski nivoi, oblik signala, broj pinova konektora, debljina izolacije kod nekih kablova, itd. Jedinica koja se koristi za ovaj sloj je bit.

Sloj Veze je sloj na kome rade mrežni protokoli i većina mrežnih uređaja kao što su Switch (L2), Bridge, itd. Treba napomenuti da kada se priča o funkcionisanju i karakteristikama nekog mrežnog uređaja uvek se kao referentni model uzima OSI protokol model jer se pomoću njega detaljnije može odrediti uloga svakog mrežnog uređaja. Na ovom sloju uređaji komuniciraju na osnovu MAC adresa pa je zbog toga komunikacija moguća samo u okviru lokalnih mreža. Najzastupljeniji mrežni protokoli su Ethernet i Token Ring protokol. Jedinica koja se koristi na ovom sloju je frejm.

Mrežni sloj je sloj na kome se radi adresiranje (IP adrese) pa se na ovom sloju nalaze protokoli kao na internet sloju TCP/IP protokol modela uključujući IP protokol, ICMP protokol, ARP protokol, itd. Ovaj sloj je zadužen za logičko adresiranje podataka, određivanje najbolje putanje, proveru dostupnosti destinacije, proveru TTl parametara paketa, itd. Ovom sloju pripadaju mrežni uređaji kao što su Ruteri, L3 Switchevi. Jedinica koja se koristi je paket.

Transportni sloj OSI modela, za razliku od transportnog sloja TCP/IP modela koji radi i uspostavljanje sesije i transport paketa od izvora do destinacije, ima izdvojenu funkciju uspostavljanja sesija u zasebnom sloju. Zbog toga možemo slobodno reći da u OSI modelu TCP protokol pripada i transportnom sloju i sloju sesija. Vrlo je verovatno da kada bi se TCP/IP protokol stek iznova kreirao, u sebi bi sadržao zaseban sloj sesija kao OSI model. Na ovom sloju radi i UDP protokol, ali pošto on ne uspostavlja sesije pre isporuke podataka onda je njegova pozicija u OSI modelu vrlo jasna. Jedinica koja se koristi je segment ili datagram.

Sloj Sesije je peti sloj po redu OSI modela. Kao što mu naziv kaže, zadužen je za uspostavljanje i održavanje komunikacionih sesija između izvora i destinacije. Protokoli na ovom sloju imaju zadatak da uspostave i održavaju komunikacione sesije ali i u slučaju prekida iste da je ponovo uspostave i kontrolišu. Protokoli koji rade na ovom sloju su PAP, CHAP, SSH, SSL, itd. Jedinica koja se koristi je podatak.

Sloj Prezentacije je sloj u kome se vrši konverzija kodnih strana, odnosno ovaj sloj je odgovoran za enkripciju podataka pre uspostavljanja sesija sa destinacijom i slanja podatka na mrežu. Zatim, odgovoran je za korektno kodiranje fajlova pri konverzijama iz jednog u drugi kodni model (na primer: iz EBCDIC u ASCII). Takodje je odgovoran za kompresiju i dekompresiju podataka pri slanju ili prijemu istih, itd. Jedinica koja se koristi je podatak.

Aplikativni sloj je poslednji sloj po redu OSI modela i kao i u TCP/IP modelu ima istu funkciju. Ovaj sloj je najbliži krajnjim korisnicima i ovom sloju pripada veliki broj protokola. Najkorišćeniji aplikativni protokoli su: http, ftp, smtp, dns, dhcp, telnet, pop3, imap4, snmp, rdp, i mnogi drugi. Jedinica koja se koristi je podatak.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (8) Ne sviđa mi se - (3)    

  • OSI model 1
  • OSI model 2
  • OSI model 3