Radni prostor programa Adobe Camera RAW 

Prevucite jednu RAW fotografiju u Photoshop i automatski će se otvoriti Adobe Camera RAW u novom prozoru.

 

 

 1. Verzija programa (6.6.) i model digitalnog fotoaparata kojim je slikana RAW fotografija
 2. Camera RAW Tools Bar - mesto gde se nalaze sve alatke koje ćete upotrebljavati u programu
 3. Preview - kada je ovaj Check Box štikliran na radnoj površini vidite promene koje ste naneli RAW fotografiji zasebno u svakom panelu za obradu fotografije. Tastaturna prečica za Preview je - P -
 4. Toggle Full Screen Mode - prikazivanje prozora preko celog ekrana i vraćanje na standardni umanjeni prikaz. Tastaturna prečica je ista kao u Photoshopu „F”
 5. Histogram - prikazuje stanje svetlih, tamnih i srednjih tonova aktivnog dokumenta
 6. Control Panels - paneli sa različitim parametrima za obradu fotografije grupisani u odeljke koji su usko povezani
 7. Umanjeni prikaz aktivnog dokumenta na radnoj površini
 8. Zoom Level - umanjeni prikaz na radnoj površini (12%) možete zumirati standardnim tastaturnim prečicama ili ikonicama + i -
 9. Čuvanje RAW fotografije u DNG, JPEG, TiFF ili PSD formatu
 10. Otvaranje RAW fotografije u Photoshopu radi dalje obrade
 11. Poništavanje promena
 12. Čuvanje promena u XMP zapisu ili u okviru DNG dokumenta ukoliko u njemu radite

 

U lekciji Korekcija tonaliteta, kontrasta i boja govorilo se dosta o histogramu, koji i ovde prikazuje opseg tonova u okviru aktivnog dokumenta. Na osnovu njega možete mnogo da zaključite o samoj fotografiji pre nego da krenete sa njenom obradom. Pre svega možete videti da li je fotografija u trenutku slikanja bila izložena velikoj količini svetlosti ili premaloj količini svetlosti, odnosno da li je presvetljena - Overexposed ili je previše tamna zbog male količine primljene svetlosti - Underexposed. Na levoj strani su prikazani tamni tonovi - Shadows, na desnoj svetli - Highlights, dok se u sredini nalaze tonovi srednjih vrednosti - Midtones.

  

 

Histogram vam može dati uvek više informacija o slici, a pored toga je koristan kada želite da postignete željeni efekat na fotografiji. Iskustvom u radu ćete biti sve veštiji u čitanju informacija koje histogram pruža, na osnovu kojih ćete i bez gledanja u fotografiju moći da zaključite kakvi problemi u njoj postoje i šta se može prepraviti prilikom dalje obrade. Ne postoji savršeni histogram na osnovu kojeg ćete znati da je fotografija sigurno dobro obrađena jer histogram dobro obrađene fotografije varira i može se razlikovati na osnovu mnogo parametara.

Kada govorimo o histogramu, upravo na osnovu njega ćete izvršiti prve promene na fotografiji koju ste uneli. Uglavnom je pre bilo kakve dalje obrade potrebno korigovati tonove (opseg svetlih, tamnih i tonova srednje vrednosti) i boje. U Photoshopu smo se upoznali sa Auto opcijama za korigovanje tonova, kontrasta i boja, ali smo naglasili da je mnogo bolje sve to raditi manuelno kada se razumete u histogram, RGB kanale, i kada poznajete opcije kao što su Levels i Curves. U ovom slučaju, Auto opcija se uglavnom pokazuje kao dobra prilikom korekcije tonova na slici (svetlih, tamnih i srednjih). Dugme Auto se nalazi sa desne strane radne površine,  iznad klizača Exposure (koji se i odnosi na količinu primeljene svetlosti u trenutku slikanja). Dugme pored - Default - će vas u svakom trenutku obrade vratiti na početno stanje u trenutku otvaranja RAW fotografije u programu.

 

 

U gornjim uglovima histograma se nalaze dve ikonice koje prikazuju i skrivaju piksele koji su kao previše tamni/svetle izgubili moć da prikažu detalj na slici (Clipping). U gornjem levom uglu je ikonica Shadow Clipping Warning (U), dok se u desnom nalazi Highlight Clipping Warning (O). Kada prikazuju oštećene piksele, tada najbolje možete videti da li je slika previše tamna ili svetla ili ukoliko povećavate ili smanjujete vrednost ekspozicije, na osnovu toga možete znati kada ste došli do limita, odnosno kada krećete da gubite detalj na najsvetlijim/najtamnijim pikselima na slici. Upozorenje o takvim pikselima se pojavljuje i skriva jednim klikom na ikonicu.

 

Crvenom bojom su prikazani pikseli koji su prevelikom osvetljenošću izgubili moć da prikažu detalj na slici već su bele boje, velika količina tih piksela kao na slici je problematična osim ukoliko vam u skladu sa projektom koji radite nisu potrebne presvetljene slike

  

  

 

Plavom bojom su prikazani pikseli koji su crni zbog umanjene ekspozicije zbog čega se u tamnim tonovima gubi detalj na slici

 

Tools Bar

Ikonice koje vidite na liniji iznad radne površine su vam uglavnom poznate jer ste se sa njima susreli i u programu Photoshop:

 

 

 1. Zoom Tool - alatka koja vam pruža mogućnost da uvećate/umanjite prikaz fotografije na radnoj površini. Jednim klikom ćete uveličati, a kad držite Alt jednim klikom biste umanjili prikaz. Korišćenjem tastaturnih prečica iz Photoshopa nećete imati potrebe za aktiviranjem ove alatke (Ctrl+, Ctrl-, Ctrl+0, Ctrl+1, Ctrl+Space+Marquee okvir...)
 2. Hand Tool - pomeranje prikaza na radnoj površini kada je fotografija uvećana
 3. White Balance Tool - ovo je jako bitna alatka koja vam daje mogućnost ispravke boja na slici korekcijom White Balance. O ovome ćemo detaljnije govoriti u nastavku kursa.
 4. Color Sampler Tool - alatka koja uzima uzorak boje piksela na koji kliknete i prikazuje njegove vrednosti u sva tri kanala. Na taj način se možete uveriti da li je npr. neutralna boja koju ste slikali ispala neutralna i na fotografiji. Neutralne boje imaju jednake vrednosti sva tri kanala (primer : R-10, G-10, B-10; R-152, G-152, B-152). Istu alatku možete naći i unutar Photoshopa, skrivenu iza Eyedropper Tool alatke. Klikom na određeni piksel automatski ćete videti njegove vrednosti u paneli Info
 5. Target Adjustments Tools - obrada nijanse, zasićenosti bojom i osvetljenosti piksela (Hue, Saturation, Luminance). Crni trougao vam pokazuje da ova ikonica krije podmeni do kojeg možete deći ukoliko kliknete i držite levi taster miša. Sve opcije su povezane sa panelima za obradu na desnoj stranici, odakle se i vrši uređivanje
 6. Crop Tool - alatka za isecanje slike
 7. Straighten Tool - alatka za ispravljanje slike, ukoliko ste je slikali pod lošim uglom
 8. Spot Removal Tool - alatka za uklanjanje nepravilnosti sa slike koja radi na bazi Spot Healing Brush i Clone Stamp Tool alatki iz Photoshopa. Način ispravke se podešava u panelu koje se prikaže sa desne strane kada je alatka aktivna
 9. Red Eye Tool - alatka za uklanjanje crvene boje sa zenica
 10. Adjustment Brush - veoma moćna alatka koja vam pruža mogućnost da bukvalno oslikate delove na fotografiji na kojima želite da budu primenjene promene koje izvršite
 11. Graduated Filter - alatka za postizanje gradijentalnog efekata u naznačenim delovima na fotografiji. Efekti se odnose na ekspoziciju, osvetljenost, kontrast, saturaciju, oštrinu itd.
 12. Camera RAW Preferances - opcije koje se odnose na radu u programu
 13. Rotate CounterClockwise - rotiranje slike u pravcu suprotnom kazaljke na satu
 14. Rotate Clockwise - rotiranje slike u pravcu kazaljke na satu

 

Paneli sa parametrima za obradu fotografije

Odmah ispod histograma možete naći panele koji sadrže grupu opcija u zavisnosti od toga koji je trenutno otvoren. Osnovni (Basic) će standardno biti prikazan u trenutku otvaranja fotografije, a vi možete preći na druge panele klikom na njihovu ikonicu.

 

 

 • Basic - osnovni parametri za uređivanje fotografije
 • Tone Curve - korigovanje tonaliteta slike uz pomoć krive
 • Detail - podešavanje oštrine na slici i uklanjanje šuma
 • HSL - Hue, Saturation i Luminance podešavanja boja piksela
 • Split Toning - podešavanje nijanse i zasićenosti za svetle tonove i tamne tonove na slici
 • Lens Corrections - ispravke nepravilnosti na fotografijama koje su nastale zbog specifičnih objektiva kao što su širokougaoni, i dodavanje vinjete na slici
 • Effects - specifični efekti koji se dodaju fotografiji
 • Camera Calibration  - podešavanje boja na osnovu profila kamere
 • Presets - čuvanje i pokretanje podešavanja za obradu fotografija koje najčešće upotrebljavamo, kako ih ne bismo u budućnosti ponovo podešavali na isti način
 • Snapshot - kada obradite fotografiju na jedan način možete sačuvati Snapshot. Potom možete nastaviti sa drugačijom vrstom obrade i na taj način porediti koji tip obrade je najbolje istakao vašu fotografiju, odnosno gde ste postigli najbolji rezultat. Izvršite obradu, otvorite ovaj panel, kliknite na standardnu ikonicu Add New u dnu i imenujte podešavanje. Takvo podešavanje će automatski biti zabeleženo kao Snapshot i uvek se možete vratiti na njega ili bilo koje drugo podešavanje koje sačuvate. Brišete ih selektovanjem i klikom na ikonicu kante. Ukoliko sačuvate jedan Snapshot, izvršite dodatne promene koje želite da budu prihvaćene u njemu, kliknite na njega desnim tasterom miša i pokrenite komandu Update with current settings.

 

Obrađivanje većeg broja fotografija RAW formata

Ukoliko se bavite fotografijom verovatni i sami znate šta je najveći problem, odnosno šta oduzima najviše vremena prilikom obrade fotografije. Naravno, to je obrada većeg broja fotografija, a u zavisnosti koliko detaljno ih obrađujete ponekad ćete se na jednoj fotografiji zadržati dosta dugo pre svega u Adobe Camera RAW-u, a potom i u Adobe Photoshopu, ukoliko je potrebno. Naravno da su kreatori ovog programa i na to mislili i korisnicima su dali mogućnost da veći broj fotografija obrade odjednom, odnosno da obrade jednu, a da sve ostale koje su selektovane na sebi primene identične promene. Ukoliko ste veći broj fotografija slikali u isto vreme, sa istim ili sličnim parametrima podešenim na fotoaparatu, nema potrebe da one najosnovnije korekture vršite za svaku fotografiju posebno. Pre svega ubacite veći broj fotografija (u materijalima imate folder Synchronize u okviru kojeg se nalaze tri fotografije RAW formata slikane u kratkom vremenskom periodu i sa istim podešavanjima na fotoaparatu). Selektujte ih i sve ih prebacite u Photoshop, a ukoliko nije bio otvoren, Camera RAW prozor će se otvoriti i primetićete njihove thumbnail prikaze sa desne strane.

Možete ih sve selektovati ili dodavanjem u selekciju (Ctrl+klik na sliku koju želite da ubacite u selekciju) ili klikom na prvu i potom držeći Shift klikom na poslednju koju želite da ubacite u selekciju. Sada će promene uticati na sve selektovane fotografije.

 

 

Pored toga, možete obraditi jednu fotografiju (tonal & color corrections), potom klikom na dugme Select All da izaberite sve ostale i usaglasite ih na osnovu obrađene klikom na Synchronize iznad prikaza unešenih fotografija. Otovriće se prozor koji vam daje mogućnost da odaberete koje će promene biti prihvaćene (na selektovanim fotografijama) na osnovu obrađene fotografije, odnosno one koja je aktivna na radnoj površini.

 

 

U velikom broju slučajeva, fotografije koje ste slikali u kratkom vremenskom periodu i sa istim parametrima uglavnom zahtevaju istu ili sličnu početnu obradu, potom ih dodatno uređivati, ukoliko vidite da je potrebno, kako u Adobe Camera RAW, tako i u Photoshopu.

 

Alatke Crop i Straighten

Ove dve alatke su jako korisne kad želite da dobijete bolju kompoziciju na slici. Alatka Crop se u Camera RAW-u ponaša na gotovo identičan način kao u programu Photoshop, a pandan alatke Straighten bi bila alatka Ruler Tool (alatka se nalazi u grupi sa Eyedropper Tool i koristi se za merenje razdaljine u okviru dokumenta, ali pored toga u Options panelu ima komandu Straighten koja ispravlja dokument u odnosu na liniju koju ste napravili).

Crop Tool omogućava da sliku isečete i napravite bolju kompoziciju ili da jednostavno iz slike isečete deo određene veličine kako biste ga preneli u neki drugi dokument. Kada aktivirate ovu alatku marquee metodom napravite pravougaonik (ili kvadrat). Sve što se nalazi unutar njega će ostati u dokumentu, dok će sve ostalo biti isečeno. Naravno, naglasili smo da RAW fotografija ne može biti oštećena, već se sve promene beleže unutar XMP dokumenta na osnovu čega se vidi obrađena slika.

 

 

Pravougaonik koji kreirate izgleda poput Free Transforma i daje vam mogućnost dodatnog skaliranja ili rotacije. Držeći levi taster miša na ikonici ove alatke otovrićete njen meni koji sadrži preporučene proporcije kvadrata koji pravite (W-H), a pored toga pokretanjem komande Costum... otvarate dialog box u kojem možete podesiti razmeru (Ratio) ili tačnu veličinu u pikselima, santimetrima, inčima.

        

 

Kada formirate isečak, možete ga izbrisati ukoliko vam se ne sviđa komandom Clear Crop.

Sledeća alatka u nizu je Straighten, uz pomoć koje možete poravnati sliku ako ste je slikali pod lošim uglom i slično. Radi na sledećem principu: linija koju prevlačite kada je ona aktivna (u zavisnosti da li je više horizontalna ili vertikalna) će biti ispravljena na slici tako da bude horizontalna ili vertikalna. Dok držite levi taster miša i prevlačite pravite referentnu liniju na osnovu koje će kada budete pustili levi taster miša da se pojavi Crop okvir, zarotiran tako da ta linija na novom formatu bude horizontalna ili vertikalna, što, naravno, može uticati na to da slika bude nešto manja, odnosno manje ili više isečena. 

 

Izgled linije koju kreirate dok držite levi taster miša kada je aktivna alatka Straighten

 

 

Izgled Crop okvira iste razmere kao slika, koji se pojavi na osnovu kreirane linije i daje vam mogućnost daljeg skaliranja ili dodatne rotacije

 

Spot Removal Tool (B) alatka za uklanjanje tačkastih nepravilnosti sa slike. Kao korisnici Photoshopa, sigurno ste upoznati sa alatkama Spot Healing Brush Tool i Clone Stamp Tool, ova alatka funkcioniše na sličan način i ima obe opcije - Heal i Clone. Kada je aktivirate, potrebno je da Marquee metodom napravite krug oko tačke koju želite da ispravite. Potom ćete u panel koji se pojavi sa desne strane, kada je ova alatka aktivna, podesiti da li želite Heal ili Clone iz menija Type, u zavisnosti od situacije i jedna i druga opcija mogu da budu korisne. Bitno je da krug koji napravite ne bude mnogo veći od tačke koju ispravljate.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Obrada Raw fotografije u Adobe Camera Raw programu 1
 • Obrada Raw fotografije u Adobe Camera Raw programu 2
 • Obrada Raw fotografije u Adobe Camera Raw programu 3