Definicija operativnih sistema

Operativni sistem je program ili tačnije, skup programa, koji kontroliše rad računara i svih njegovih komponenti. Često se operativni sistem naziva i sistemski softver ili softver operativnog sistema.

Kada su računari prvi put izmišljeni, operativni sistemi nisu postojali. To znači da je korisnik, ukoliko je želeo da npr. sabere dva broja pomoću kompjutera, morao da kaže računaru koji su to brojevi, gde se nalaze, kako da ih sabere i kako da prikaže rezultat. Ovakav način rada je bio veoma nepraktičan, jer je zahtevao puno vremena za jednostavne stvari i veliku stručnost od strane korisnika. Uskoro su ljudi počeli da  pišu skupove instrukcija za neke uobičajene operacije koje je računar trebalo da izvrši. To je omogućavalo korisniku da se koncetriše na rešavanje konkretnog problema. Ovi programi su bili začeci operativnih sistema.

Obzirom da radom računara upravlja operativni sistem, jedan te isti računar će raditi veoma različito u zavisnosti od toga koji operativni sistem koristi.

Primeri različitih vrsta procesiranja

Batch procesiranje

Zamislite fabriku u kojoj svaki radnik mora da se prijavi kada dolazi i kada odlazi sa posla. Kompjuter tada može da izračuna zaradu za svakog od radnika na kraju nedelje, obzirom da zna tačan broj radnih sati. Na kraju nedelje, kompjuter će biti veoma zauzet izračunavanjem zarada, ali nije moguće da ih sve preračuna dok poslednji radnik ne napusti fabriku. Do tada, računar je moguće koristiti u neke druge svrhe. Bilo bi nepraktično prekidati rad računara svaki put kada neko dođe ili ode sa posla. Zbog toga, sve informacije se prikupljaju tokom nedelje, a obrađuju preko vikenda, kada računar ne radi ništa drugo i kada nema unosa novih ulaznih podataka. Ovakav način obrade (deo po deo) naziva se batch procesiranje.

Batch operativni sistemi su prvi koji su razvijeni. Izmišljeni su kako bi sprečili ljude da usporavaju rad kompjutera. Izvršavali su operacije kada korisnici ne koriste računar (offline sistemi), često noću kada radnici odu kući. Na primer, banke veliki deo obrade podataka obavljaju noću, da bi ujutru promenile operativni sistem računara na multi access, kako bi zaposleni mogli da obavljaju svoje dnevne poslove.

Real time procesiranje

Zamislite da igrate kompjutersku igru koja simulira vožnju kolima. Ukoliko naiđete na krivinu u desno, morate da date signal računaru da skrene kola u desno. Računar mora odmah da izvrši datu instrukciju inače će doći do sudara ili izletanja sa staze. Ovakve aplikacije se nazivaju real time aplikacije.

Online i offline procesiranje

Ukoliko je ulazni uređaj povezan sa računarom i ulazni podaci se šalju procesoru na trenutnu obradu, radi se o online procesiranju. Međutim, ukoliko se podaci čuvaju i šalju kasnije kompjuteru na obradu, radi se o offline procesiranju. Real time aplikacije koriste online procesiranje, dok je batch procesiranje primer offline procesiranja.

Sistemi sa višestrukim pristupom

Multi access OS (sistemi sa višestrukim pristupom) omogućavaju da više korisnika koristi jedan računar istovremeno. Svaki korisnik ima svoje periferne uređaje (tastaturu, miš, monitor) pomoću kojih komunicira sa računarom. Ovi uređaji se nazivaju terminali i svi oni pristupaju jednom kompjuteru, tj. jednom procesoru. Procesor naizmenično izvršava instrukcije dobijene od strane terminala.

Multi access sistemi rade na principu podeljenog vremena. Kompjuter dodeljuje određeni vremenski interval prvom korisniku, čuva njegov rad i dodeljuje vreme sledećem korisniku. Ovi vremenski intervali su dovoljno mali, da korisnici i ne primećuju da dolazi do prekida rada. Na primer, kase u supermarketu su sve povezane na jedan računar, ali ni prodavci ni kupci ne primećuju nikakav zastoj u njihovom radu.

Mrežni operativni sistemi

Za razliku od sistema sa višestrukim pristupom, gde svi korisnici pristupaju jednom računaru, kod mrežnih sistema, svaki korisnik ima svoj računar. Ovi kompjuteri su međusobno povezani, tako da mogu da koriste zajednički štampač, hard diskove, da razmenjuju fajlove i sl. Pa ipak, svaki od računara radi nezavisno jedan od drugog.

Multitasking OS

Multitasking operativni sistemi omogućavaju da istovremeno bude aktivno nekoliko programa, npr.da pišete seminarski rad u nekom tekst procesoru, slušate muziku sa CD-a i primate poruke sa Interneta. Windows operativni sistem je primer multitasking operativnog sistema.

OS za kontrolisanje procesa

Ovi sistemi se koriste za automatsko nadgledanje i kontrolisanje rada mašina u industriji. Senzori se koriste da obezbede računaru informaciju o tome šta mašina trenutno radi. Na osnovu tih informacija i unapred definisanih algoritama, kompjuter odlučuje šta mašina treba da uradi sledeće.

Interfejsi

Da bi korisnik mogao da koristi računar, neophodno je da postoji određeni interfejs za komunikaciju. Ovi interfejsi se nazivaju i human/computer interface ili HCI.

Postoji više vrsta HCI. Najvažniji su:

-         grafički korisnički interfejs (GUI)

-         command-based interfejs

Grafički korisnički interfejs je vrsta interfejsa koja je najrasprostranjenija i koji koristi većina modernih računarskih sistema. Naziva se grafičkim, zato što koristi grafičke elemente za predstavljanje različitih stvari. Ovo omogućava lakše razumevanje i komunikaciju korisniku. Često se nazivaju i WIMP interfejsi (WIMP – Windows, icons, menus, pointer). Takođe, ova vrsta interfejsa olakšava administraciju kompjuterskih sistema zabranom pristupa pojedinim delovima.

GUI interfejsi su obično povezani sa multitasking operativnim sistemima. Oni koriste prozore za izvršavanje aplikacija i omogućavaju korisniku korišćenje više od jednog prozora (aplikacije) u jednom trenutku.

Command-based interfejs je teže koristiti, obzirom da korisnik mora da kuca komande i tako daje instrukcije računaru. To znači da korisnik treba da:

-         zna koje su komande

-         otkuca ih u određenom redu

-         otkuca ih tačno

-         razume barem delimično funkcionisanje sistema

Upotreba direktorijuma fajlova

Ne treba puno da napunite računar podacima. Svaki skup podataka, bilo da je to nešto što ste otkucali, neki program ili deo operativnog sistema, naziva se fajl. Kada imate puno fajlova na računaru, neophodno je da oni budu uređeni na neki način. Zbog toga se podaci o svakom fajlu čuvaju u direktorijumu fajlova, kako bi on mogao biti lociran na disku. Takođe, korisnik ima mogućnost da grupu fajlova koji imaju nešto zajedničko smesti u poddirektorijume.

Operativni sistem obezbeđuje mnoštvo programa koji olakšavaju rad sa fajlovima. Neki od njih su:

-         Copy – omogućava korisniku da kopira fajlove ili delove fajlova, sa jedne lokacije na drugu.

-         Move – omogućava korisniku da premesti fajl sa jedne lokacije na drugu

-         List – program koji pretražuje fajlove kako bi pronašao one koji su istog tipa (npr. kreirani u julu ili tekstualni fajlovi)

Zadatak 9.1

Opišite šta se podrazumeva pod sistemskim softverom.

Odgovor:

-         Sistemski softver kontroliše rad računarskog sistema.

-         Sistemski softver sadrži skup programa, od kojih svaki omogućava računaru da izvrši određeni zadatak.

Zadatak 9.2

a)         Objasnite šta znači svaki od sledećih pojmova:

1.      batch procesiranje

2.      real-time procesiranje

3.      online procesiranje

4.      offline procesiranje

b)         Kompjuterska igrica zahteva od korisnika da vozi auto duž staze. Odaberite dva termina od onih pomenutih pod a) koji bi bili korišćeni u igrici i objasnite odgovor.

Odgovor:

a)

  1.  Svi ulazni podaci se prvo prikupe, a njihovo procesiranje se vrši kasnije.
  2. Procesiranje se izvršava odmah. Ulazni podatak se obrađuje dovoljno brzo da utiče na sledeći.
  3. Ulazni uređaj je povezan sa kompjuterom.
  4. Ulazni uređaj nije povezan sa kompjuterom.

b)

Real-time procesiranje – da bi automobil mogao da se kreće dovoljno brzo, neophodno je koristiti real-time procesiranje. To je jedini način procesiranja koji može da se izvrši dovoljno brzo da utiče na sledeći ulazni podatak.

Online procesiranje – ulazni uređaj mora da bude povezan sa kompjuterom, kako bi ulazni podaci uopšte mogli da stignu do kompjutera i budu odmah obrađeni

Zadatak 9.3

Navedite tri operacije koje operativni sistem obavlja umesto korisnika.

Odgovor:

-         upravlja nalozima korisnika

-         komunicira direktno sa korisnikom

-         učitava, snima, izvršava, preimenuje i kopira fajlove

-         izvršava programe

-         obrađuje greške

-         kontroliše periferne uređaje

-         organizuje fajlove

-         obrađuje interrupt signale

Zadatak 9.4

  1. Opišite jednu meru predostrožnosti koju bi trebalo preduzeti kako ne bi došlo do gubitka podataka u sistemima sa batch procesiranjem.
  2. Navedite dva razloga zašto je batch procesiranje adekvatnije nego real-time procesiranje prilikom obrade računa za struju.

Odgovor:

1.

-         kreiranje backup fajlova

-         paralelni sistemi

2.

-         nema potrebe za trenutnim rezultatom, rezultat se ne koristi kao ulazni podatak za neki drugi proces

-         logično je da se svi podaci obrade u jednom trenutku

-         velika količina podataka koji treba da se obrađuju redovno

-         procesiranje je neophodno samo jednom mesečno

-         veliki broj računa

-         nema potrebe da radnici budu prisutni dok se vrši obrada

-         nema potrebe da korisnici komuniciraju sa sistemom dok se vrši obrada

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Operativni sistem 1
  • Operativni sistem 2
  • Operativni sistem 3
  • Operativni sistem 4