U okruženju aktivnog direktorijuma dodeljujete grupne polise povezivanjem sa sajtovima, domenima ili organizacionim jedinicama. Najveći broj grupnih polisa je povezan na nivou organizacionih jedinica. Možete dodati jednu ili više veza grupnih polisa na svaki sajt, domen ili organizacijsku jedinicu koristeći GPMC (Group Policy Mangement Console). Neka podešavanja grupnih polisa imaju efekat samo ako se primene na nivou domena. Takva su npr. podešavanja vezana za polisu lozinki korisničkih naloga.


Slika 1. GPMC konzola kao alat za grupne polise

 

Vrlo mali broj podešavanja se odnosi na nivo sajta. Takva podešavanja uključuju neke mrežne parametre ili proksi podešavanja. Domeni i sajtovi su nezavisni, tako da postoji mogućnost da dva računara budu na različitim domenima, ali na istom sajtu. U tom slučaju potrebno je osigurati stabilnu i brzu povezanost između računara na jednom sajtu.

Najveći broj grupnih polisa je povezan za organizacione jedinice zato što takav način omogućuje najfleksibilnije upravljanje grupnim polisama. Dozvoljeno je premeštanje korisnika i računara iz jedne organizacione jedinice u drugu, moguća je reorganizacija organizacionih jedinica itd.
Imajte na umu sledeća razmatranja i smernice za dizajniranje strukture grupnih polisa:

 • Odredite sledeće informacije o grupnoj polisi:
  - Sa kojim objektom aktivnog direktorijuma će grupna polisa biti povezana
  - Koje sigurnosne filtere koristiti za grupnu polisu
  - Koja podešavanja moraju da budu prinudna za određenu grupu korisnika ili računara.
 • Odrediti podešavanja grupne polise koja su primenljiva na celu organizaciju i povezati takvu grupnu polisu za domen.
 • Klasifikujte tipove računara i poslovne uloge korisnika a zatim kreirajte grupne polise koje će obezbediti potrebno okruženje za njih.
 • Testirajte grupnu polisu pre nego što je primenite u realnom okruženju.

Dobro dizajnirana struktura organizacionih jedinica odslikava administrativnu strukturu organizacije i koristi prednosti nasleđivanja za pojednostavljenje primene grupnih polisa. Na primer, dobro dizajnirana struktura grupnih polisa može da spreči potrebu za dupliranjem određenih grupnih polisa koje bi trebalo da se primene na različite delove organizacije, kao i da spreči potrebu povezivanja jedne grupne polise za više objekata aktivnog direktorijuma.

 

Ako je moguće, kreirajte organizacionu jedinicu radi:

 • Omogućavanja delegiranja kontrole ili
 • Kao prostor za primenu grupne polise

Kreirajte organizacione jedinice koje će zameniti ugrađene kontejnere Users i Computers. Podrazumevano mesto gde se smeštaju novi korisnici i računari kojima nije određena lokacija su pomenuti kontejneri. Ovi kontejneri se ne mogu povezati sa grupnim polisama jer ne predstavljaju organizacione jedinice. Posle kreiranja supstitucionih organizacionih jedinica upotrebite komande redirusr.exe i redircmp.exe kako bi nove organizacione jedinice proglasili za podrazumevano mesto za smeštanje novih korisnika i računara.

Naredne organizacione jedinice možete kreirati za organizaciju korisnika i računara na osnovu njihove funkcije ili lokacije.

Ako koristite organizacione jedinice za smeštaj homogenih objekata, npr. samo korisnika ili samo računara - možete lako onemogućiti procesiranje dela grupne polise koji se ne odnosi na potrebni tip objekta.


Slika 1. Administrativna struktura organizacionih jedinica

 

Planirajte strukturu organizacionih jedinica na osnovu administrativnog modela mreže. Dobro izdizajnirana struktura organizacijskih jedinica omogućava administratorima delegiranje kontrole i efikasnu primenu grupnih polisa. Organizacione jedinice trebalo bi da budu tako organizovane da uključuju i prilagođavanje eventualnim budućim reorganizacijama. Kreirajte hijerarhiju organizacionih jedinica koja preslikava administrativne i sigurnosne potrebe organizacije. Imena kroz hijerarhiju trebalo bi da budu od prepoznatljivog značaja za administratore.

Bazirajte prvi nivo organizacionih jedinica na statičkom aspektu organizacije, ovo će sprečiti potrebu za restrukturiranjem prvog nivoa usled kompanijske reorganizacije. Pokušajte da napravite standard za prvi nivo organizacionih jedinica. Iako organizaciona struktura može biti jedinstvena za svaki domen, preporuka je da prvi nivo bude standardan za sve domene.

Niži nivoi organizacionih jedinica predstavljaju detaljniji prikaz administrativnih ovlašćenja kroz organizaciju. Kreirajte organizacionu jedinicu nižeg nivoa da biste delegirali ovlašćenja nad objektima određenoj grupi korisnika ili prilagodite grupnu polisu potrebama organizacije.

Organizacione jedinice mogu da se administriraju nezavisno; međutim, ako se kreira unutar postojeće organizacione jedinice ona nasleđuje osobine one u kojoj je kreirana.

Organizaciona jedinica ne može sadržati objekte koji se nalaze u drugim domenima šume domena.

Kada dizajnirate strukturu organizacionih jedinica za grupne polise, dokumentujte svaku odluku i pratite sledeće smernice:

 • Izaberite ustaljen način imenovanja organizacionih jedinica viših nivoa, tako da bude razumljiv i prepoznatljiv za administratore ili osobe kojima je delegirana kontrola nad tim organizacionim jedinicama.
 • Dodelite kontrolu najvišoj organizacionoj jedinici u hijerarhiji i koristite prednosti funkcionalnosti nasleđivanja. Ovakav način dodeljivanja prava kontrole je efikasniji nego dodeljivanje kontrole pojedinačno svakoj organizacionoj jedinici.
 • Kreirajte dizajn organizacionih jedinica koji zahteva najmanji broj grupnih polisa. Što je više grupnih polisa povezano za organizacijsku jedinicu, to je više vremena potrebno korisnicima da se prijave na računarsku mrežu.
 • Izbegavajte filtere. Preporuka je da kreirate dodatnu organizacionu jedinicu da biste izbegli uticaj grupne polise nad određenom grupom korisnika.

Da biste imali mogućnost da povezujete grupne polise za sajtove potrebno je da imate administrativne privilegije na nivou cele organizacije, odnosno cele šume domena. Ipak, za izmenu grupne polise povezane za sajt potrebno je imati i samo domenske administrativne privilegije.

Za povezivanje grupnih polisa za domen potrebno je da imate administrativne privilegije na nivou domena. Da bi neko imao mogućnost da poveže grupnu polisu za organizacionu jedinicu potrebno je da ima odgovarajuće dozvole definisane na samom objektu tj. organizacionoj jedinici.

Slika 3. Operativni sistemi koji podržavaju rad grupnih polisa

Verzije Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 ne podržavaju rad sa grupnim polisama. Prvi operativni sistem koji je podržavao rad grupnih polisa je bio Windows 2000. Taj sistem podržava i najveći deo podešavanja grupnih polisa raspoloživa u Windows 2003 Server grupnim polisama.

Prošireni pogled "Group Policy Mangement" konzole omogućava uvid u to koja podešavanja su podržana na kom operativnom sistemu.

Da biste olakšali buduće upravljanje grupnim polisama potrebno je da razvijete operacione procedure koje će obezbediti da se izmene grupnih polisa odvijaju na autorizovan i kontrolisan način. Preporuka je da se napravi i rezervna kopija svih grupnih polisa.

Koristite sledeće strategije za dizajn izmena i upravljanje grupnim polisama:

 • Ustanovite administrativne procedure za praćenje i upravljanje grupnim polisama i obezbedite da se sve izmene implementiraju na propisan način uz korišćenje prikladnog alata.
 • Izvedite obuku administratorima da umeju da identifikuju, dokumentuju i pokrenu zahteve za izmenama grupnih polisa. Odredite ko će da proceni i odobri izmenu grupne polise. Testirajte grupnu polisu pre implementacije.
 • Ustanovite kontrolne procedure za kreiranje, povezivanje, menjanje i uvoz podešavanja u grupne polise.
 • Dokumentujte procedure za pravljenje rezervne kopije svih grupnih polisa.


Kada kreirate dizajn upravljanja grupnim polisama pratite sledeće smernice:

 • Imajte na umu zahteve ključnih korisnika vezane za grupne polise
 • Razmotrite sigurnost obazirući se na to ko ima pristup i može da upravlja podešavanjima grupnih polisa
 • Razmotrite koji operativni sistemi će biti upravljani grupnim polisama i da li oni podržavaju podešavanja grupnih polisa koja se na njih odnose
 • Utvrdite proces procenjivanja, odobrenja, testiranja i implementacije grupnih polisa
 • Utvrdite kako će se donositi odluke kada se pojave problemi.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Organizacione jedinice za grupne polise, upravljanje grupnim polisama 1
 • Organizacione jedinice za grupne polise, upravljanje grupnim polisama 2
 • Organizacione jedinice za grupne polise, upravljanje grupnim polisama 3