Klasa Button

Klasa Button predstavlja windows kontrolu Button. Najjednostavniji način kreiranja dugmeta je prevlačenje kontrole Button na formu. Zatim se definišu odgovarajuća svojstva dugmeta, kao što je tekst koji će se pojaviti na dugmetu i naziv instance klase Button tzv. Name property dugmeta. Na dugme se može kliknuti mišem, pritiskom na taster Enter, pritiskom na taster Esc ili pritiskom na Space taster (kada dugme ima fokus). Ako se kao AcceptButton odnosno CancelButton forme postavi odgovarajuće dugme tada se pritiskom na taster Enter odnosno Esc izvršava klik na to dugme. Može se koristiti DialogResult property dugmeta da bi se specificirala povratna vrednost ShowDialog() metode. Pozivom metode PerformClick() simulira se klik korisnika na dugme. Najčešće korišćeni događaj dugmeta je klik. Ako se dva puta klikne na dugme postavljeno na formu automatski se kreira kostur event handlera za to dugme. Potrebno je napisati kod koji predstavlja akciju koja će se izvršiti kada korisnik klikne na dugme.


Kreiranje dugmeta iz koda

Da bi se bolje razumela klasa Button i njena svojstva, dugme je kreirano iz koda. Prvo je intancirana klasa Button i kreirana instanca je nazvana mojedugme. Postavljen je tekst koji će se pojaviti na dugmetu. Takođe je postavljen DialogResult property dugmeta na DialogResult.OK, što znači da kada se klikne na dugme postavlja se DialogResult enumeracija forme kojoj dugme pripada na DialogResult.OK. Instancirano dugme mora biti "prilepljeno" na formu, tj. dugme se mora dodati u Controls kolekciju forme. U nastavku je takođe definisan event handler za dugme. tj. kod koji će se izvršiti kada se klikne na dugme.

// definiše se kao atribut klase form1
private Button mojedugme;
...
private void kreirajDugme()
{
     mojedugme = new Button();
     mojedugme.Text ="Kreirano iz koda" ;
     mojedugme.DialogResult = DialogResult.OK;
     mojedugme.Location = new System.Drawing.Point(100,100);
     mojedugme.Size = new Size(150,100);
     // mora se dodati u Controls kolekciju
     this.Controls.Add(mojedugme);
     // definisanje dogadjaja za dugme
     mojedugme.Click +=new EventHandler(mojedugme_Click);    
}

private void mojedugme_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
     MessageBox.Show("Kliknuli ste na novo dugme");
     //btnTest.Visible = false; // sada dugme btnTest nije vidljivo
     //btnTest.Enabled = false; // vidljivo je ali ne moze da se klikne na njega
}


 
Klasa Label

Koristi se za predstavljenje opisnog teksta korisniku. Obično se koristi u kombinaciji sa kontrolama za unos i editovanje teksta. Text propery definiše tekst koji će se pojaviti na labeli. Korisnik ne može menjati tekst na labeli. Labela ne može da dobije fokus.


TextBox

Klasa TextBox odnosno odgovarajuća kontrola se koristi za prihvatanje ulaza od strane korisnika ili za prikaz vrednosti. Text property se koristi za čitanje sadržaja tekst boksa ili prikaz sadržaja u tekst boksu. Ako se svojstvo Multiline postavi na true moguće je prikazivanje teksta u više linija. Svojstvo MaxLength definiše maksimalni broj karaktera za TextBox. Svojstvo ScrollBars služi za postavljanje horizontalnog i/ili vertikalnog skrol bara. Svojstvo PasswordChar omogućava da se prikazuje određeni znak npr. * kada korisnik unosi tekst.


RichTextBox

Omogućava korisniku unos teksta ali mu daje naprednije mogućnosti za editovanje. Metoda LoadFile omogućava učitavanje tekstualnog fajla (čist tekst ili rtf format) u tekst boks. RichTextBoxStreamType enumeracija specificira tip ulaznog ili izlaznog toka sa kojim radi RichRextBox. Metoda SaveFile omogućava čuvanje sadržaja tekstboksa u tekstualni fajl. Metoda Clear() briše sadržaj tekst boksa.


CheckBox

Klasa CheckBox predstavlja Windows kontrolu CheckBox koja omogućava korisniku da nešto potvrdi (čekira) ili ne. Može biti čekirano više od jednog check dugmeta. Pomoću property-ja Checked može se iščitati ili postaviti stanje CheckBox-a. Događaj CheckedChanged se okida kada dugme prelazi iz stanja čekirano u stanje nečekirano ili obrnuto. Event handler za ovo dugme se generiše dvostrukim klikom na check boks koji je postavljen na formu. Polja za potvrdu tj. check boksovi se takođe mogu instancirati iz koda, pri čemu je potrebno dodati ih u Controls kolekciju forme i definisati njihove event handler-e.


RadioButton

Klasa RadioButton predstavlja windows konrolu radio dugme ili dugme za potvrdu. Najpre se dodaje kontrola GroupBox na formu, a zatim se unutar ove kontrole doda željeni broj radio dugmadi. Samo jedno radio dugme u grupi u jednom trenutku može biti selektovano. Property Checked radio dugmeta vraća true ako je ono čekirano ili false ako nije. Ovo svojstvo se može iskoristiti i za setovanje stanja radio dugmeta. Događaj CheckedChanged se okida kada dugme prelazi iz stanja čekirano u stanje nečekirano ili obrnuto. Event handler za ovaj događaj se generiše dvostrukim klikom na radio dugme koje je dodato na formu.


ComboBox, ListBox

Pošto kontrole ComboBox i ListBox imaju identične osobine i događaje a razlikuju se u načinu prikaza podataka na formi osobine ovih kontrola biće obrađene na primeru kombo boksa. Svojstvo SelectedIndex vraća indeks selektovane stavke kombo boksa bazirano na nuli. Ako je indeks selektovane stavke -1 to znači da nijedna stavka nije selektovana. ComboBox ima Items kolekciju koja služi za dodavanje stavki kombo boksa. Dodavanje stavki se može izvršiti iz koda na jedan od dva načina koja su prikazana u nastavku. Ovakav način dodavanja stavki se primenjuje u slučaju potrebe dinamičkog dodavanja uklanjanja stavki iz kombo boksa. Najlakši način dodavanja stavki u kombo boks je klik na Items property koji se nalazi u property prozoru ove kontrole čime se otvara editor za unos stavki kombo boksa. Metoda FindString pronalazi prvu stavku u kombo boksu koja počinje sa tim stringom.

SelectedIndex svojstvo vraća indeks selektovane stavke kombo boksa:

int selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex

SelectedItem vraća selektovanu stavku kombo boksa koja je tipa object:

object selectedItem = comboBox1.SelectedItem;

Dodavanje stavki u kombo boks:

comboBox1.Items.Add(stavka1);

ili

comboBox1.Items.AddRange(new object[] {"stavka1","stavka2","stavka3"});

Metoda FindString pronalazi prvu stavku u kombo boksu koja počinje sa tim stringom:

int index = comboBox1.FindString(textBox2.Text);
comboBox1.SelectedIndex = index;


DateTimePicker

Ovo je kontrola slična kombo boksu ali služi za selektovanje datuma. Najčešće korišćeni događaj ove kontrole je ValueChanged koji se okida pri svakoj promeni datuma.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Osnovne Windows kontrole 1
  • Osnovne Windows kontrole 2
  • Osnovne Windows kontrole 3