Već smo videli kako aktiviramo ovaj panel i pomenuli smo da u njemu postoje već predefinisane boje koje sadrži program InDesign kao uzorke, kao i boje koje ćemo mi sačuvati. Najbolji način da shvatite šta predstavlja ovaj panel, jeste da ga posmatrate kao različite grupe (pakovanja) flomastera koje imate kada radite na bojenju iscrtanih ilustracija. Klikom na određeni uzorak boje ste u stvari izabrali željeni flomaster iz određene grupe sa kojim ćete sada bojiti selektovanu površinu ispune ili konturu.

 

 

 

 1. Ikonice za odabir boje ispune i konture (Fill & Stroke)
 2. Opcija za bojenje okvira (vektorskog objekta koji drži tekst ili grafiku)
 3. Opcija za bojenje teksta unutar okvira
 4. Klizač za promenu nijanse odabranog uzorka boje (što je manja vrednost, boja je svetlija)
 5. Prikaz svih uzoraka - Show All Swatches-
 6. Prikazivanje samo raznih uzoraka boje -Show Colour Swatches-
 7. Prikazivanje samo gradijentalnih uzoraka -Show Gradient Swatches-
 8. Ikonica za kreiranje novog uzorka
 9. Ikonica za brisanje izabranih uzoraka ili grupa
 10. Prozor sa svim ponuđenim uzorcima panela; trenutno odabrani je označen plavom bojom polja; prikaz uzoraka možete promeniti u meniju sa opcijama panela - izborom između prikaza manjeg i većeg imena uzorka (Name ili Small Name) i prikazom manjeg ili većeg prikaza uzorka u kvadratu (Small Swatch ili Large Swatch)

Panel Swaches je i mnogo više od toga. Osim raznovrsnih boja (Solid Colours), ovaj panel Vam omogućava pristup i drugim tipovima ispune objekata, koje ćemo detaljnije objasniti kasnije - Gradient (prelivanje dve ili više boja).

None (Nikakva boja) - je uzorkak koji se po default-u nalazi kao prvi u panelu Swatches. Izborom ovog uzorka selektovani objekat neće imati nikakvu boju (ispune ili konture u zavisnosti šta je bilo aktivno kada ste kliknuli na uzorak None). Ukoliko boji ispune primenite None, objekat će biti providan, ukoliko konturi primenite None, kontura u tom slućaju neće ni postojati. Objekat može da bude providan ispunom, a da mu je samo kontura obojena određenom bojom i obrnuto.


Kreiranje novog uzorka

Kada želite da kreirate novi uzorak tj. da sačivate boju koju ste sami izmešali u panelu Colour, kako bi ste je u budućnosti opet koristili, to ćete uraditi na više načina. Kada je ta boja aktivna u kvadratu za Fill ili Stroke možete je sačuvati:

• Klikom na New Swatch ikonicu na dnu panela Swatches

 

 

 

 • Izborom New Swatch... iz menija sa opcijama panela Swatches, ukoliko je trenutno aktivna već postojeći uzorak boje, možete u opcijama sačuvati kao uzorak njenu nijansu komandom New Tint Swatch...
 • Komandom Add to Swatches iz menija sa opcijama panela Colour

 

 

 

 • Prevlačeći boju iz kvadrata Fill ili Stroke direktno među uzorke panela Swatches


Kreirani uzorci kao i svi ponuđeni predefinisani, imaju svoje opcije koje Vam omogućavaju da ih pregledate i uredite ukoliko to želite. Prozor sa opcijama (Swatch Options) otvarate kada dva puta kliknete na željeni uzorak u panelu Swatches ili klikom na ikonicu Swatch Options u meniju sa opcijama panela Swatches.

 

 

 

 1. Ime odabranog uzorka označeno vrednostima CMYK kanala
 2. Ukoliko ovaj Check Box nije štikliran možete u Swatch Name uneti drugo željeno ime
 3. Tip Boje odabranog uzorka - Process ili Spot
 4. Izbor modela boja odabranog uzorka
 5. Prikaz uzorka boje
 6. Klizači koji omogućavaju izmenu uzorka boje


InDesign će sve nove boje koje kreirate imenovati na osnovu vrednosti svih kanala palete boja kojom je formirana.

U ovom prozoru možete promeniti Colour Mode boje (tako ćete najbolje videti razliku, kako određena boja izgleda u RGB-u, ukoliko je CMYK i obratno), kao i tip boje (Colour Type).


Tipovi uzoraka boja

InDesign nudi dva tipa uzoraka boja u zavisnost šta sa tom bojom radite i oba tipa boje drugačije označava u panelu:

 

 

 

 • Process Colour - ovaj tip boje je definisan mešavinom osnovnih vrednosti iz paleta boja CMYK. Kreiranjem Process boje možete je kasnije izabrati i nameniti bilo kom objektu u ispuni ili konturi. Ikonice uzorka procesnih boja prikazane su u gornjem redu
 • Spot Colour - ovaj tip boje se pravi od specijalno izmešanih mastila koja se koriste umesto CMYK mastila, čime sa preciznošću reprodukuje boje koje se nalaze van skale procesnih boja, na primer zlatna boja. Umesto da Vašu boju pravi iz Cyan, Magenta, Yellow i blacK mastila, Spot boja na specifičanan način kombinije mastila, dobijajući boju koju Vam je potrebna za štampu. Spot boje raspolažu sa vrednošću nijanse koja određuje snagu sa kojom će se mastilo odštampati. Možete napraviti Vašu Spot boju ili je izabrati u ponuđenoj biblioteci boja koje InDesign nudi, kao što su Pantone boje. Prikaz uzorka ovih boja se razlikuje od obične jer će u donjem desnom uglu imati beli trougao sa tačkom u sredini. Spot boje ne bi trebalo da korisite kada idete na običnu digitalnu štampu, već samo u slučaju profesionalnog štampanjaDodavanje boje vektrskim objektima uz pomoć Ispune i Konture (Fills & Strokes)

U ranijim lekcijama upoznali smo se sa pojmom ispune i konture, dok smo u prošloj rekli nešto više o tome.

Ispuna (Fill) objekta je ono što je vidljivo u okviru njegove vektorske putanje koja ga opisuje ako je zatvoren. Ako nije zatvoren putanjom, ispuna će biti definisana postojećom putanjom i jednom ravnom linijom koja ga zatvara od početne do krajnje tačke usidrenja (Anchor Points).

 

 

 

Kontura (Stroke) objekta je ono što vidimo na samoj vektorskoj putanji koja ga formira.
Svaki objekat u InDesign-u obavezno mora da ima definisanu boju svoje ispune i konture, jer čak i kada nije vidljiva, definisana je sa None (definisanim uzorkom koji smo pomenuli u pređašnjoj lekciji).


Dodavanje ispune - Fill

Postoje tri vrste ispune:

 • Solid Colours - ispuna određenom bojom
 • Gradient - ispuna gradijentom tj. prelivanjem dve ili više boja
 • None - nikakva ispuna

Sve ove ispune se mogu naći u panelu Swatches ili u njegovim bibliotekama uzoraka. Ukoliko želite selektovanom objektu da promenite ispunu, to možete uraditi i iz ToolBox-a. Na samom dnu, odmah iznad ikonica Screen Mode, postoji ikonica koja otvara meni za odabir jedne od tri ispune:

 

 

 

 • Apply Colour - čija je tastaturna prečica , (zarez)
 • Apply Gradient - čija je tastaturna prečica . (tačka)
 • Apply None - čija je tastaturna prečica /


Gradient Fill - gradijentalna ispuna

Dok Solid Colour ispuna sadrži samo jednu boju, gradijent sadrži dve ili više boja koje prelaze iz jedne u drugu na način koji podesimo. Postoje dva načina mešanja tih boja:

 • Linear Gradient (Linearni Gradijent) - počinje sa prvom izabranom bojom na jednoj strani koja polako prelazi u drugu izabranu boju na suprotnoj strani u zavisnosti gde smo podesili da bude početak i kraj linije gradijenta. U okviru te linije može biti i više izabranih boja, pa će u tom slučaju početna krenuti da se preliva u drugu, druga u treći itd. dok ne stigne do kraja zadate linije gradijenta

 

 

 

 • Radial Gradient (kružni Gradijent) - počinje sa prvom izabranom bojom u centru koja polako prelazi u drugu širći se kružno dok ne dođe do druge boje koja će biti na samom obodu našeg kružnog gradijenta. U okviru kružnog gradijenta takođe može biti više izabranih boja mešanja, pa će u tom slučaju početna krenuti od centra, lagano se prelivati u drugu, treću itd. šireći naš kružni gradijent dok ne dođe do okvira kruga gde će se završiti sa poslednjom bojom koju smo izabrali za prelivanje

 

 

 

Kako bi ste dodali ispunu gradijenta selektovanom objektu, aktivirajte panel Gradient iz padajućeg menija Window, kliknite na opciju ispunom gradijenta u ToolBox-u koji će ga automatski otvoriti ili najbrži način, tastaturnom prečicom . (tačka).

 

 

 

 1. Thumbnail - prikaz trenutnog izgleda gradijenta koji formirate. Možete ga prevući direktno na određeni objekat kako bi ste mu zadali ovu ispunu ili ga možete prevući u panel Swatches i tamo ga sačuvati kao uzorak gradijenta
 2. Tip Gradijenta (Gradient Type) - izbor linearnog ili kružnog gradijenta
 3. Location - određuje precizno poziciju trenutno izabranog midpoint-a ili držača na slajderu gradijenta
 4. Angle - ugao pod kojim stoji linijski gradijent
 5. Obrnuti Gradijent (Reverse Gradient) - pravi suprotan izgled gradijenta izvrćući prvu i poslednju boju na klizaču
 6. Klizač Gradijenta (Gradient Slider) - predstavlja ključni aspekt ovog panela i sadrži tri elementa
  1. Klizač - pokazuje prikaz prelivanja boja tj. gradient
  2. Držači boja - nalaze se sa donje strane prikaza boje u klizaču i ima ih u zavisnosti od toga koliko se prelaza boja iz jedne u drugu vrši (na slici su prikazana tri držača boja), pokazuju izabranu boju i poziciju odakle kreće prva i zavrašava se drugim držačem koji pokazuje svoju boju. Sve između ta dva držača je pretapanje te dve boje iz prve u drugu tj. gradieng colour.
   Klikom na jedan od držača boja ste ga učinili aktivnim, što Vam omogućava da utičete na njegovu promenu boje u panelu Colour. Ukoliko prevučete jedan od uzoraka boje iz panela Swatches direktno na držač boje, on će je poprimiti, ukoliko ga postavite negde između dva držača, dodaćete novi držač boje koji će biti obojen prenešenim uzorkom
  3. Midpoint - nalazi se sa gornje strane prikaza boje u klizaču, između dva držača boja, određujući gde će se te dve boje susresti na klizaču i u toj tački krenuti sa prelazom u drugu boju
  4. Trenutno selektovani Midpoint - čiju lokaciju između držača možemo u procentima videti u polju Location

 

 

 


Gradient Swatch Tool

Za dodavanje ispune gradijentom možete koristiti alatku koja je namenjena za to, Gradient Swatch Tool i nalazi se u ToolBox-u.

 

 

 

Selektujte objekat kojem želite da ubacite ispunu gradijentom, aktivirajte Gradient Swatch Tool, a potom prvim klikom u okviru radne površine određujete početnu tačku (boju) gradijenta. Držeći i dalje levi taster miša prevlačite kursor do tačke gde želite da se Vaš gradijent završi. Tačka na kojoj pustite taster miša u okviru radne površine automatski će biti određena kao završna tačka (boja) Vašeg gradijenta. Ono što čini ovu alatku toliko dobrom u vidu ispune objekata, jeste to što možete početi i završiti gradijent bilo gde u okviru radne površine, čak i van okvira objekta kojem je ispuna namenjena. Time dobijate da selektovanjem više različitih objekata, možete da ih ispunite jedinstvenim gradijentom, kao na slici ispod.

 

 

 

Ukoliko kliknete jednom na jedan od sačuvanih uzoraka gradijentalne ispune, postavićete ga u panel Gradient i svaki objekat kojem dodate gradijent kao ispunu će automatski dobiti upravo takvu vrstu gradijenta. Ukoliko dva puta kliknete na uzorak, otvorićete njegov prozor Gradient Options.

 

 

 

Ovde možete da vršite detaljne izmene gradijentalnog uzorka posebno što se boja tiče. Prvo odaberite tip gradijentalne ispune - linijski ili kružni, potom iz padajućeg menija Stop Colour (boja koja se odnosi na odabrani držač boja) odaberite jednu od opcija na osnovu koje ćete vršiti izmene selektovanog držača boja:

 

 

 

Pre svega, da bi ste vršili izmene i uopšte došli u mogućnost otvaranja ovog padajućeg menija, morate da izaberete jedan od držača boja na koji ćete uticati promena. Pored izbora boje, kada selektujete držač može uticati i na njegovu lokaciju na klizaču unosom vredosti u polje Location.

Ukoliko želite da kreirate novi uzorak gradijentalne ispune u panelu Swatches, pokrenite komandu New Gradient Swatch..., koja se nalazi na vrhu menija sa opcijama panela Swatches. Na taj način ćete otvoriti Dialog Box -New Gradient Swatch- koji je identičan kao malopređašnji Gradient Options.

 

Napomena:

 

Ono što je moguće raditi u InDesign-u, jeste dodavanje gradijenta konturi. Zato obratite pažnju u toku rada koji Vam je od kvadrata (Fill ili Stroke) trenutno aktivan, jer ćete njemu dodati željeni gradijent.

 

 

 


Dodavanje konture - Panel Stroke

Kontura je vidljivost same vektorske putanje. Podešavanje konture možete vršiti iz Kontrolnog panela otvarajući Stroke Swatches panel (klikom na kvadrat Stroke Colour) ili iz panela Stroke.

 

 

 

Postoje nekoliko karakteristika kontura koje možete kontrolisati iz panela Stroke:

 

 

 

 • Weight - predstavlja debljinu konture u poenima (points)
 • Limit - uređuje oštrinu ivica na konturi. Ukoliko Vam ivica određenog ugla na konturi deluje podrezano, možete je izoštriti sa Miler Limit-om i obratno. Vrednost 1 reže ugao dok najveća vrednost od 500 pravi najoštriju ivicu

 

 

 

 • Cap - je parametar koji utiče na izgled u početnoj i završnoj tački konture. Najčešće ćete primeniti otvorenim vektorskim putanjama jer se na njima efekat najbolje i vidi. Možete izabrati Butt Cap, Round Cap i Projecting Cap

 

  

 • Join (Corner) - je parametar za promenu izgleda konture u trenutku kada prolazi kroz tačku usidrenja (Anchor Point) vektorske putanje, tj. način na koji se vektorska putanja spaja ponaša na uglovim. Možete izabrati Miter Join, Round Join i Bevel Join

 

 

 

 • Aligh Stroke - predstavlja poravnanje konture u odnosu na vektorsku putanju koju ona opisuje. Predefinisano poravnanje u InDesign-u je centralno tj. centar konture se poklapa sa vektorskom putanjom (ukoliko Vam je kontura objekta 10pts, 5pts će se videti izvan, a 5pts unutar vektorske putnje prekrivajući time deo ispune objekta). Ostale dve opcije pružaju poravnanje samo unutar vektorske putanje i samo van vektorske putanje. Poravnanje konture je opcija omogućena samo zatvorenim vektorskim putanjama

 

 

 

Drugi deo ovog panela se odnosi na izgled konture njenim tokom i na krajevima. U padajućem meniju Type možete odabrati jedan od predefinisanih izgleda konture, čiju prikaz možete videti ispred imena.

 

      

 

Isti padajući meni za odabir tipa konture možete naći u Kontrolnom panelu, desno uz kvadrat za izbor boje konture. Odmah iznad se nalazi i padajući meni sa izborom debljine konture koji direktno utiče i na odabrani tip, podebljavajući ga.

 • Start - u ovom padajćem meniju možete odabrati strelicu ili neki drugi oblik koji će se naći na početku vektorske putanje
 • End - u ovom padajućem meniju možete odabrati strelicu ili neki drugi oblik koji će se naći na kraju vektorske putanje
 • Gap Colour - kada promenite tip konture, obično dobijete određenu vrstu isprekidane linije. Ova opcija Vam pruža mogućnost da razmake između njih obojite nekim od uzoraka boja iz panela Swatches
 • Gap Tint - opcija za menjanje nijanse odabrane boje za razmake (Gap Colour)

 

 

Vektorskoj putanji sa slike dodata je kontura debljine 7pt, izmenjen je tip, dodata je tačka
na početku i strelica na kraju putanje, a razmaci su obojeni u žutu (CMYK) boju bez
izmene njene nijanse (100%)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Paneli Swatches, Stroke i Gradient 1
 • Paneli Swatches, Stroke i Gradient 2
 • Paneli Swatches, Stroke i Gradient 3