PARTICIPLES AND VERBS OF SENSATION (PARTICIPI I GLAGOLI PERCEPCIJE)

 

Participi (sadašnji i prošli) su glagolski pridevi KOJI SE NAJČEŠĆE KORISTE ZA GRAÐENJE trajnih i perfect vremena. Ali oni se mogu koristiti i u raznim konstrukcijama kao i za skraćenje rečenica.

 

·          Participi se koriste da skrate rečenicu kada označavaju radnju istovremenu sa dešavanjem radnje glavnog glagola.

She was sitting in an armchair reading a book. (Sedela je u fotelji i čitala knjigu.)

He is a man praized by all his friends. (On je čovek hvaljen od strane svih svojih prijatelja.)

 

·          Nekada radnja participa može i da prethodi glavnoj radnji.

Taking a key out of his pocket, he opened the door. (Izvadivši ključ iz džepa, on je otvorio vrata.)

It is a novel written a few years ago. (To je roman napisan pre nekoliko godina.)

 

·          Sadašnji particip može da objašnjava razlog izvršenja neke radnje.

Feeling tired, I went to bed early. (Pošto sam bila umorna, otišla sam u krevet ranije.)

 

·          Takođe se koristi da označi trajne osobine stvari ili ljudi.

The road joining the two villages is very narrow. (Put koji spaja dva sela je veoma uzan.)

 

 

·          Prošli particip se koristi u obrascu

SUBJEKAT+GLAGOL+IMENICA/ZAMENICA+PROŠLI PARTICIP

sa velikim brojem glagola kao što su feel, find, get, have, hear, like, make, prefer, see, want ...

I found the house deserted. (Pronašao sam kuću napuštenu.)

John heard his name called. (Džon je čuo da su prozvali njegovo ime.)

 

Upotreba glagola have i get u ovakvim konstrukcijama se zove CAUSATIVE HAVE i znači da radnju nije izvršio subjekat već neko drugi za njega.

How often do you have your car serviced? (Koliko često ti rade servis na autu?)

I have just had my hair cut. (Upravo sam išla da mi skrate kosu.)

 

Ponekad konstrukcija HAVE SOMETHING DONE ima značenje iskusiti, proći kroz nešto, npr.

My brother had his nose broken in a fight. (Mom bratu su slomili nos u tuči.)

He had his car stolen last night. (Sinoć mu je neko ukrao auto.)

 

 

·          Sadašnji particip se može koristiti u obrascu SUBJEKAT+GLAGOL+IMENICA/ZAMENICA+SADAŠNJI PARTICIP

sa velikim brojem glagola koji označavaju čulne senzacije (verbs of sensations), npr. hear, look at, notice, observe, perceive, see, smell, watch, a i sa glagolima like, find, get, have, keep, make, want, wish...

I thought I heard the telephone ringing. (Mislim da sam čula telefon kako zvoni.)

Did you notice something moving in the bushes? (Jesi li  primetio da se nešto mrda u žbunju?)

Look at the birds flying south. (Pogledaj ptice kako lete na jug.)

 

Ponekad u istim ovim konstrukcijama sadašnji particip može biti zamenjen infinitivom bez to. Razlika je u tome što konstrukcija sa infinitivom označava završenu trenutnu aktivnost a sadašnji particip označava radnju koja traje.

I saw him cross the road. (Videla sam ga kako je prešao put.)

I saw him crossing the road. (Videla sam ga kako prelazi ulicu.)

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (6) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Participle Clauses