Modalni glagoli se mogu kombinovati sa prošlim infinitivom (Perfect Infinitive).

Perfect Infinitive se gradi od glagola HAVE i Past Participa glavnog glagola npr. have been, have taken, have gone

Should (ili shouldn't) u kombinaciji sa prošlim infinitivom označava radnju koja je u prošlosti bila pogrešna ili zbog koje se subjekt kaje.

 • I should have listened to your advice. - Trebalo je da poslušam tvoj savet.
 • She shouldn't have given up her job. - Nije trebalo da da otkaz na poslu.


Should se često koristi za kritikovanje nekoga.

 • You shouldn't have worn that dress in the street. - Nije trebalo da nosiš tu haljinu na ulici.


Modalni glagoli may, might i could se kombinuju sa prošlim infinitivom kada govorimo o tome da se nešto možda desilo u prošlosti.

 • The child might have imagined the situation. - Dete je možda izmislilo situaciju.
 • I might have done the right thing. - Možda sam učinila pravu stvar.
 • They could have played a trick on you. - Možda su te prevarili.


Must i can’t se koriste uz prošli infinitiv kada govorimo o tome da se nešto sigurno desilo ili se sigurno nije desilo u prošlosti.

 • She must have been terrified. - Mora da je bila preplašena.
 • Robert can’t have spoken to Mr. Marković. He doesn’t know a word of Serbian. - Robert sigurno nije razgovarao sa gospodinom Markovićem. On ne zna ni reč srpskog.

Modali se mogu kombinovati i sa Perfect Continuous Infinitivom. Perfect Continuous Infinitive se gradi od HAVE BEEN i Present Participa glavnog glagola, npr. have been reading, have been travelling.

Značenja koja smo pomenuli će ostati ista, jedino se pažnja usmerava na trajanje radnje.

 • Mark must have been trying to tell you something with such a sad face. - Mark je sigurno pokušavao da ti nešto kaže sa tako tužnim licem.
 • She might have been listening to you talking on the phone. - Možda te je slušala dok si razgovarao telefonom.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Past Modal Verbs 1
 • Past Modal Verbs 2