Past Perfect Continuous Tense (davno prošlo trajno vreme) se gradi od glagola TO BE u Past Perfect Tense-u i Present participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola." 
Potvrdni oblik

Jednina (singular)Množina (plural)
I had (I'd) been working – Ja sam bio radio  We had been working (We'd) – Mi smo bili radili
You had (You'd) been working –Ti si bio radio You had been working (You'd) – Vi ste bili radili
He had been working (He'd) – On je bio radio
She had been working (She'd) – Ona je bila radila
It had been working (It'd) – Ono je bilo radilo
They had been working (They'd) – Oni su bili radili

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika HAVE u past Perfect Tense-u i Present Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)Množina (plural)
I had not (hadn't ) been working – Ja nisam bio radio We had not (hadn't) been working – Mi nismo bili radili
You had not (hadn't) been working –Ti nisi bio radio You had not (hadn't) been working – Vi niste bili radili
He had not (hadn't) been working – On nije bio radio
She had not (hadn't) been working – Ona  nije bila radila
It had not (hadn't) been working – Ono nije bilo radilo
They had not  hadn't) been working – Oni nisu bili radili

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Continuous Tense-u (davnom prošlom trajnom vremenu) se gradi upitnim oblikom glagola TO HAVE (u Past Perfect Simple vremenu).

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I been working? – Da li sam ja bio radio? Had we been working? – Da li  smo mi bili radili?
Had you been working? – Da li si ti bio radio? Had you been working? – Da li ste vi bili radili?
Had he  been working? – Da li je on bio radio?
Had she been working? – Da li je ona bila radila?
Had it  been working? – Da li je ono bilo radilo?
Had they been working? –Da li su oni bili radili?

 

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)Množina (plural)
Had I been working? – Yes, I had / No, I hadn't Had we been working? - Yes, we had / No, we hadn't
Had you been working? – Yes, you had / No, you hadn't Had you been working? – Yes you had / No, you hadn't
Had he been working? – Yes, he had / No, he hadn't
Had she been working? – Yes, she had/ No, she hadn't
Had it been working? – Yes, it had / No, it hadn't
Had they been working? –Yes, they had / No, they hadn't

 

Upitni oblik – Wh- questions

Jednina (singular)Množina (plural)
Where had I been working? – Gde sam ja bio radio? Where had we been working? – Gde smo mi bili radili?
Where had you been working? – Gde si ti bio radio? Where had you been working? – Gde ste vi bili radili?
Where had he been working? – Gde je on bio radio?
Where had she been working? – Gde je ona bila radila?
Where had it been working? – Gde je ono bilo radilo?
Where had they been working? – Gde su oni bili radili?

 

Upotreba

The Past Perfect Continuous Tense se upotrebljava za radnju koja je trajala do nekog trenutka u prošlosti. Tako se ne naglašava da je radnja završena nego se potencira njeno trajanje.

Često se uz ovo vreme koriste for i since.

  • When we came Sally had been waiting for half an hour. - Kad smo mi stigli, Seli je čekala već pola sata.
  • When I called on him he had been reading for a while. - Kada sam ga posetio, on je čitao već neko vreme.
Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Past Perfect Continuous Tense 1
  • Past Perfect Continuous Tense 2