Definicija projekta

U svakodnevnom privrednom i naučnom životu termin projekat je u veoma širokoj upotrebi. Bilo da se radi o osvajanju novog proizvoda, rekonstrukciji proizvodnog pogona, izgradnji nove fabrike ili određenom istraživačkom poduhvatu, uvek se govori o planiranju i realizaciji određenog projekta.

Pojam projekta najčešđe se definiše kao složeni poslovni poduhvat koji se preduzima u budućnosti da bi se dostigli ciljevi u predviđenom vremenu i sa predviđenim troškovima. Naravno ovo je jedna od mogućih definicija, koja sadrži veliki broj elemenata kojima se opisuje i definiše projekat.

Pod pojmom projekta se podrazumeva poduhvat, zadatak, problem i proces itd. koji treba planirati i izvesti. Projekat predstavlja poseban poduhvat koji se ne može ponoviti. On obično podrazumeva ostvarenje planiranih rezultata u okviru određenog vremenskog perioda i budžeta. Svaki projekat je jedinstven i stoga se njegov ishod ne može predvideti sa potpunom sigurnošću. Projekti su poduhvati koji sadrže rizik.

Pod projektima se u literaturi podrazumevaju složeni, jednokratni, u cilju usmereni poduhvati ili zadaci, koje treba ostvariti sa ograničenim ljudskim i materijalnim resursima, u zadatom, odnosno planiranom vremenu.

Navedene definicije projekta su dosta slične i sadrže veći broj elemenata koji se koriste kod najvećeg broja objašnjenja i definisanja. Bazirajući se na tome, možemo izdvojiti nekoliko opštih karakteristika koje se vezuju za opšti pojam projekta i mogu da budu polazni osnov za jednu uopštenu i prihvatljivu definiciju.

Ove karakteristike se mogu izložiti na sledeći način:

- projekat predstavlja veoma složen poduhvat sa velikim brojem aktivnosti i učesnika
- projekat ima sve elemente poslovnog procesa
- to je poduhvat koji se odvija u budućnosti
- projektu je imanentan rizik i neizvesnost
- to je poduhvat koji je jedinstven, odnosno neponovljiv
- projekat je vremenski ograničen i jednokratan
- projekat sadrži konačne ciljeve koje treba postići
- to je poduhvat u kome učestvuju ograničeni ljudski i materijalni resursi
- to je poduhvat koji zahteva koordinaciju u realizaciji i kojim se mora upravljati da bi se efikasno realizovao.


Bez  obzira koja vrsta projekta je u pitanju, svi projekti imaju svoj konačni cilj koji treba postići. Da bi se to učinilo potrebno je projekat najpre planirati i pripramiti za realizaciju, a zatim ga realizovati. Znači da bi se projekat realizovao i dostigli postavljeni ciljevi projekta, odnosno da bi projekat prošao svoj put od ideje do konačnog završetka, neophodno je da prođe odredjeni broj faza i aktivnosti.

 

Podela projekta

U odnosu na način planiranja i izvođenja i postizanja ciljeva zbog kojih se aktiviraju projekte mozemo podeliti na:

  1. determinističke
  2. stohastičke

Deterministički su oni projekti kod kojih se u prvim fazama projekta određuje struktura cilja. Za razliku od njih stohastički projekti su oni projekti kod kojih nije određena struktura cilja. Kod njih se najpre definišu aktivnosti a zatim se postavljaju ciljevi prema rezultatima tih aktivnosti.


Investicioni projekat

Investicioni projekat je instrument za realizaciju razvojne politike i plana investicija, na osnovu predloga investicija za stvaranje, proširenje određenih potencijala kroz povećanje proizvodnje roba i usluga.

Investicioni projekti su posebna vrsta projekta koja obuhvata poduhvate koji su usmereni na izgradnju zgrada, hala, energetskih postrojenja, saobraćajnih objekata, ugradnju proizvodne opreme, instalacija itd. Investicioni projekti su projekti kojma se obezbeđuje realizacija ulaganja u osnovna sredstva u različitim oblastima privrednog, i društvenog rada.


Podela investicionih projekata

Investicione projekte možemo podeliti na:

- projekte za ulaganje u nove objekte
- projekte za ulaganje u rekonstrukciju i proširenje
- projekte za ulaganja u dislokaciju
- projekte za ulaganja u uvođenje nove opreme i uređaja
- projekte ulaganja u naučno-istraživački rad, u obuku kadrova, i dr.

Realizacija inevsticionog projekta je proces investicionog odlučivanja, koji uključuje niz odluka donesenih tokom sledecih faza, od stvaranja ideje do puštanja u rad.


Upravljanje investicionim projektom

Upravljanje investicionim projektima je kompleksan pristup koji se sastoji iz četiri osnovne faze:

  1. priprema
  2. ocena
  3. izvođenje
  4. praćenje efekata. 
Dodaj komentar Sviđa mi se - (6) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Pojam projekta 1
  • Pojam projekta 2
  • Pojam projekta 3