Dodavanje i promena predefinisane animacije

Prva razlika između prezentacije na folijama ili slajdovima i one koje se odvija na računaru je u mogućnosti animacije i postepenog pojavljivanja objekata. Dodavanje efekata je gotovo trivijalno, a razlika je drastična.

Animacija se svodi na načine pojavljivanja objekata koji čine slajd. To mogu biti tekstovi, slike ili bilo šta drugo što je deo slajda. Efekti se biraju iz ponudjenog menija. 

 

Slika 1: Efekti prelaza

Prvi nivo animacije je efekat prelaska sa jednog slajda na drugi, takozvana tranzicija (Transition). Ovi efekti se podešavaju iz menija Slide Show/Slide Transition. Možete da primenite neki od ugradjenih efekata sa malom, srednjom ili velikom brzinom. Na raspolaganju su prelaz na klik mišem (On Mouse Click) ili automatski prelaz posle zadatog broja sekundi (Automaticaly After). Za ovaj događaj se može vezati i zvuk, koji se čuje pri prelasku na sledeći slajd.

Raspoloživi su mnogobrojni efekti, koji se odmah po izboru mogu videti u malom prozoru. Ako stisnete na taster Apply izabrana opcija će se odnositi na tekući slajd, a ako kliknete na Apply to All, na takav način će se smenjivati svi slajdovi.

Sledeći nivo animacije je efekat koji se primenjuje na objekte na slajdovima (tekst, slike, grafikone, itd.). Ovi efekti se podešavaju iz menija Slide Show/Custom Animation. U Task Pane-u sa desne strane ekrana dobićete moguća podešavanja efekta. Najpre preko dugmeta Add Effect izaberite da li želite da se efekat odnosi na ulazak objekta na slajd, njegov izlazak, putanju, itd. Zatim izaberite način startovanja efekta (Start): na klik, sa prethodnim efektom ili nakon njega; pravac kretanja (Direction) i brzinu (Speed). Preko dugmeta Play možete proveriti kako izgleda primenjen efekat.

Objekti koji se animiraju pojavljuju se jedan za drugim, tako da nije moguće paralelno pomeranje. Redosled pomeranja se menja izborom efekta u spisku u Task Pane-u i njegovim prevlačenjem gore ili dole. Ako otvorite padajući meni uz svaki efekat, možete ga detaljnije podesiti kroz Effect Options. Dim znači zatamnjenje, gubljenje. Istoimeni efekat omogućava da se objekat posle pojave malo zaseni, recimo promeni boju u tamniju i slično. Opcijom Hide After Animation objekat se samo prikaže, a zatim izgubi. Hide On Next Mouse Click sakriva obeleženi objekat posle pritiska na taster miša.

Podmeni Timing prikazuje sve ostale objekte na slajdu i nudi da ih aktivirate, bilo na klik mišem ili posle zadatog vremenskog perioda posle pojave predhodnog objekta.

Grafikoni (Charts) su posebno zgodni za animacije. Iz menija Chart Efects se može podesiti da se elementi grafikona pojavljuju po serijama, po kategorijama ili pojedinačno. Pri tome možete birati koji efekat se koristi, kao i da li se sinhrono sa elementima grafikona pojavljuju i potpisi (Animate Grid And Legend). Ovaj meni se aktivira samo kad želite da animirate grafikone. 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Predefinisana animacija 1
  • Predefinisana animacija 2
  • Predefinisana animacija 3