U InDesignu postoji mogućnost dodavanja efekata vektorskim objektima, koji su isti poput onih koje možete naći u programima Adobe Photoshop ili Illustrator. Ovde ih možete naći u padajućem meniju Object, u podmeniju Effects (Object > Effects > ...).

 

 

 

Podmeni Effects podeljen je u četiri segmenta. Pokretanjem bilo koje od komandi iz prva dva segmenta otvorićete Dialog Box Effects koji služi za dodavanje i podešavanje primenjenih efekata selektovanog objekta, kao i za kontrolu njegove providnosti (Transparency). Treći segment ima komande kojima brišete providnost ili efekte koje ste dodali, dok komandom iz četvrtog segmenta Global Light... pokrećete Dialog Box u kojem možete da podesite tzv. globalno svetlo, koje utiče na sve efekte, poput Drop Shadow, Inner Shadow itd, koji dobijaju efekat na osnovu izvora svetlosti.


Transparency

Providnost objekta možete kontrolisati na klizaču Opasity. Vrednost od 100% znači da selektovani objekat nije nimalo providan, dok će prilikom vrednosti od 0% selektovani objekat biti totalno providan. U većini slučajeva, ako se objekti ne preklapaju, kada nekom objektu dodelite providnost, boja objekta će izgledati samo kao da je svetlija, s obzirom na to da je standardna boja pozadine bela pa će se kroz objekat provideti manje ili više bela boja pozadine i činiti ga svetlijim. Transparency opcija dolazi do izražaja ako se objekti preklapaju.

 

     

 

Iz padajućeg menija Mode, koji se nalazi na vrhu, možete da menjate režim mešanja boja (Blending Modes). Klikom na crni trougao nadole dobijate padajući meni sa šesnaest različitih režima mešanja boje objekata koji se preklapaju tj. boje objekta koji je iznad (Blending Colour) sa bojom objekta koji je ispod (Base Colour), dajući time rezultujuću boju (Result Colour).

 

 

 

Pored režima Normal, koji je predefinisani i u kojem nema nikakvog mešanja, podeljeni su u pet grupa:

 • Multiply, Screen, Overlay, Soft Light i Hard Light
 • Colour Dodge i Colour Burn
 • Darken, Lighten, Difference i Exclusion
 • Hue, Saturation, Colour i Luminosity


Multiply spada u grupu režima za potamnjivanje. Multiply meša boju pozadine sa bojom objekta koji je preklapa i rezultujuće boje su uvek tamnije. Multiply je režim iz ove grupe koji ćete najčešće koristiti. Ukoliko želite tamniji efekat mešanja boja, tj. rezultujuću boju, izaberite Colour Burn režim. Darken ih neće mešati, već će samo na mestima preklapanja prikazati kao rezultujuću tamniju boju objekata koji se preklapaju, bilo da je taj objekat bio iznad ili ispod. Mešanje neke boje sa crnom daje crnu boju. Mešanje boje sa belom daje nepromenjenu boju.

 

 

Na slici vidite osam puta po dva kvadrata koji se preklapaju. Kako biste videli efekat
različitih režima mešanja boja, gornjem kvadratu je izmenjen režim,
a njegov osnovni izgled je u režimu Normal

 

Screen spada u grupu režima za posvetljivanje i sušta je suprotnost režimu Multiply. To je režim iz grupe koji ćete najčešće koristiti. Rezultat je uvek svetlija boja. Ukoliko želite svetliji efekat mešanja boja, izaberite Colour Dodge režim, koji je suprotan Colour Burn režimu. Lighten je suprotan režimu Darken i rezultujuća boja će samo biti svetlija od boja objekata koji se preklapaju. Filtriranje sa crnom bojom ostavlja nepromenjenu boju, a sa belom stvara belu boju.

Overlay spada u grupu kontrastnih režima. Koristi Multiply režim za tamnije delove i Screen za svetlije delove objekta ili sloja kojem primenite režim, čime dobija kontrastnu rezultujuću boju. Blaža varijanta rezultujuće boje bila bi Soft Light, dok je kontrastniji rezultat Hard Light.

Difference spada u komparativnu grupu režima. Stvara efekat pomoću kojeg se objekti iz pozadine vide kao negativ filma. Korišćenjem ovog efekta uklanja se ili preklapajuća boja sa podvučene boje,  ili obrnuto, u zavisnosti od toga koja boja ima veću vrednost za sjaj. Mešanje sa belom bojom vraća vrednosti boje iz pozadine. Mešanje sa crnom bojom ne dovodi do promene. Exclusion je sličan, samo pravi nešto manji kontrast od Difference.

 

 

 

Hue spada u kompozitnu grupu režima. Ovim režimom dobija se boja (Result Colour) koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) i Saturation (zasićenost) gornjeg objekta, dok je vrednost za Hue (nijansu) ista kao donjeg objekta koji preklapa.

Saturation (zasićenost) spada u kompozitnu grupu režima. Ovim režimom dobija se boja (Result Colour) koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) i Hue (nijansu) gornjeg objekta, dok je vrednost za Saturation (zasićenost) ista kao kod donjeg objekta koji preklapa.

Colour spada u kompozitnu grupu režima. Ovim režimom dobija se boja koja ima vrednosti za Luminance (osvetljenost) gornjeg objekta, dok je vrednost za Saturation (zasićenost) i Hue (nijansu)  ista kao kod donjeg objekta. Kada objektu date Colour Mode, samo boja (sve vrednosti hue i saturation tih boja) se meša sa objektom ispod, ignorišući osvetljenost objekta, teksture itd.

Luminosity spada u kompozitnu grupu režima. Ovim efektom dobija se boja koja ima vrednosti za Saturation (zasićenost) i Hue (nijansu) gornjeg objekta, dok je vrednost za Luminance (osvetljenost) ista kao kod donjeg objekta. Stvara efekat koji je invertovani Colour Mode. Ignorišući vrednosti boje, meša sa objektom ispod samo vrednosti osvetljenosti slike gornjeg objekta.

Ispod opcija Mode i Opacity, nalaze se dva Check Boxa:

 • Isolate Blending — štikliranjem ograničavate izmenu režima mešanja boja samo za objekte u grupi, što znači da se boja selektovanog objekta neće mešati sa objektima van grupe iako se preklapaju
 • Knockout Group — štikliranjem će biti onemogućeno da se providni elementi iz grupe vide jedan kroz drugi


Effects — Primena efekata

Drop & Inner Shadow

Slični efekti bačene senke selektovanog objekta van (Drop) ili unutar (Inner) njega. U Dialog Boxu se može podešavati providnost (Opacity), zamućenost i veličina (Options), tačna pozicija senke u odnosu na objekat i njena boja (Position).

Iz padajućeg menija Mode možete odabrati jedan od režima i na taj način menjati izgled senke, a klikom na kvadrat desno možete odabrati i željenu boju. Providnost senke podešavate na klizaču Opacity.

 

Napomena:

 

Obavezno štiklirajte Check Box Preview kako biste u toku promena parametara u njemu videli kako bi izgledao Vaš konačni efekat na objektu.

 

 

 

Poziciju senke možete odrediti izborom distance i ugla (Distance & Angle) ili odstupanjem senke od objekta po X i Y osi (X & Y Offset). Ako štiklirate opciju Global Lights, senka će biti na poziciji koju podesite za globalno svetlo. U odeljku Options podešavate veličinu senke (Size) i njeno prostiranje (Spread), dok će Noise u zavisnosti od procentualne vrednosti koju ste uneli, dodati šum bačenoj senci.


Inner Glow & Outer Glow

Na sličan način kao što bacate senku objekta sa komandom Drop Shadow, tako ove dve komande prave efekat isijavanja ili senke objekta van ili u okviru vektorske putanje, samo što na njih ne utiče globalno svetlo, već je objekat isijava ili baca senku celom dužinom, unutar vektorske putanje (Inner) ili izvan (Outer).

 

 

 

Iako se efekti zovu Inner i Outer Glow (isijavanje), promenom boje i režima mešanja boja veoma lako možemo da ih promenimo u Inner i Outer Shadow (senka). U odeljku Options možemo uticati na veličinu prostiranja sjaja, odnosno senke.


Bevel & Emboss

Dodaje 3D efekat selektovanom objektu, kombinovanjem osvetljenih delova (Highlights) i senki (Shadows) pod određenim uglom.

 

 

 


Basic Feather

Ovo je efekat kojim primenjujemo osnovni tip zamagljivanja ivica selektovanog objekta, čineći ih providnijim.

 

 

 

Širinu zamagljenja možete podesiti u prozoru Feather Width u željenoj mernoj jedinicu, dok ćete procenat zamagljenosti postaviti na klizači Choke. Način na koji će uglovi objekta biti zamagljene možete izabrati iz padajućeg menija Corners, a šum zamagljenog dela u prozoru Noise.


Directional Feather

Ovo je sličan efekat kao Basic Feather, s tim što pruža dodatne mogućnosti vezane za podešavanje zamagljivanja različitih ivica, samim tim pozicije zamagljenog dela.

 

 

 

U odeljku Feather widths možete podesiti odstupanje zamagljenog dela od gornje (Top), donje (Bottom), leve (Left) i desne (Right) ivice selektovanog objekta.


Gradient Feather

Ovaj efekat primenjuje gradijent zamagljivanja selektovanom objektu.

 

 

 

Ovaj efekat čak ima i svoju alatku u ToolBoxu Gradient Feather Tool (Shift+G), koja Vam omogućava da vršite kontrolu nad izgledom gradijenta zamagljenosti isto kao što smo to radili sa alatkom Gradient Tool.

U gornjem levom uglu Dialog Boxa Effects postoji padajući meni Settings for gde možete da odaberete na šta se tačno odnose primenjeni efekti u okviru selektovanog objekta:

 

 

 

 • Object — efekat će uticati na celokupni vektorski objekat
 • Stroke — efekat će uticati na konturu selektovanog objekta
 • Fill — efekat će uticati na ispunu selektovanog objekta
 • Text — ukoliko se radi o tekstualnom objektu, efekat će uticati na tekst unutar njega


Na taj način možete da napravite npr. senku samo tekstu koji se nalazi u okviru, a da pri tom ispuna okvira koja postoji ne baca nikakvu senku ili jednostavno nema primenjene efekte.

 

 

 

Sve ove efekte možete dodavati iz kontrolnog panela:

 

 

 

 1. Apply Effects to — izbor dela objekta na koji se odnosi primenjeni efekat (Object, Stroke, Fill, Text)
 2. Drop Shadow — automatsko dodavanje bačene senke na osnovu poslednjih podešavanja, bez otvaranja Dialog Boxa. Držeći Alt, otvarate Dialog Box pre same primene efekta
 3. fx — izbor željenog efekta koji će se primeniti na selektovanom objektu
 4. Opacity — klizač koji kontroliše providnost selektovanog objekta


Panel Effects

Postoji panel u InDesignu koji je namenjen upravo efektima koje smo u ovoj lekciji obradili, to je panel Effects.

 

 

 

 1. Izbor režima za mešanje boja selektovanog dela objekta (Stroke, Fill, Text) ili celog objekta
 2. Klizač za podešavanje providnosti selektovanog dela objekta ili celog objekta
 3. Prikaz karakteristika (Blending Mode i Opacity) koje se odnose na ceo objekat
 4. Prikaz karakteristika konture
 5. Prikaz karakteristika ispune
 6. Prikaz karakteristika teksta u okviru, koji je u panelu trenutno selektovan (označen plavom bojom)
 7. Oznaka da je samo tekstu dodat određeni efekat
 8. Brisanje svih efekata
 9. Padajući meni sa ponuđenim efektima isti kao podmeni Object>Effects>
 10. Brisanje efekta trenutno selektovanog dela objekta

 

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Primena efekata na objekte 1
 • Primena efekata na objekte 2
 • Primena efekata na objekte 3