Upis teksta (Input Text)

Kada se pomene upis teksta, najpre se setimo kupovine preko Interneta. Prilikom kupovine preko Interneta potrebno je da posetilac upiše ime, adresu i podatke sa kreditne kartice. Sve to se upisuje u tekstualna polja koja se izrađuju bilo u HTML-u ili u Flash-u. Iz polja za unos teksta koja napravimo u Flash-u možemo prikupiti informacije od posetilaca i obraditi ih u Flash-u (pomoću ActionScript-a) ili tako što ćemo ih poslati nekoj aplikaciji na serveru da ih obradi.

Polje za upis teksta pravi se u Flash-u pomoću alatke Text. Primenjujemo sličan postupak kao kad pravimo dinamički i statički tekst. Podesimo nekoliko opcija u Property Inspector-u i posetioci će moći da upisuju tekst. Tekstu pristupamo pomoću ActionScript-a.

Osnovni koncept je takav da i polja za unos teksta (Input Text) i dinamička polja (Dynamic Text) imaju promenljivu (varijablu) vezanu za sebe. Kod Input teksta, vrednost te promenljive se upisuje od strane korisnika, dok Dynamic tekst služi samo za ispis vrednosti promenljive.

Uloga Actionscript-a je da vrši procesuiranje unetih vrednosti varijable u Input tekst polju i da obrađenu varijablu pošalje u Dynamic tekst polje. Akcije se mogu dodeliti na neku aktivnost korisnika (klik na neko dugme) ili se jednostavno mogu dešavati stalno u pozadini.

Ako imamo polje koje je Input tekst tipa i dodelimo mu Instance Name polje1.  Sadržaju tog polja možemo pristupiti na dva načina:

 1. preko promenljive upisane u polje Variable – ako se promenljiva zove prom, sadržaj Input tekst polja će automatski biti dodeljen toj varijabli,
 2. preko sadržaja tekst polja – upotrebom koda polje1.text možemo doći do upisanog teksta u tom polju (npr. ako imamo promenljivu mojTekst i unesemo kod mojTekst = polje1.text ta promenljiva će preuzeti tekst koji je upisan u to polje.

 

Na ovaj način možemo pristupiti sadržaju polja Input text tipa. Na isti način možemo vršiti upis teksta u dinamičko tekst polje. Dakle, ako imamo polje sa Instance Name-om polje2 i koje je Dynamic text tipa, ispis promenljive mojTekst možemo izvršiti tako što unesemo kod:

polje2.text = mojTekst;

 

Vežba

 1. Prvo na sceni nacrtamo, na primer, krug i pretvorimo ga u simbol tipa Button (F8).
 2. Pomoću alatke Text dodamo na scenu tekstualni element, kao što se vidi na slici. U Property Inspector-u izaberemo font, veličinu slova, boju... Dok je i dalje izabran tekstualni element, odaberemo Input Text iz padajuće liste na panou Property Inspector i uključimo sličicu Show border around text.


 3. Prirtisnemo polje Instance Name i upišemo poljeUpis. U polje Var upišemo na primer Upis. Na ime ove promenljive pozvaćemo se u akciji koju ćemo sada definisati.
 4. Pritisnemo alatku Selection pa na sceni izaberemo dugme. Zatim odaberemo Window > Actions.
 5. I u panou Actions upišemo sledeći ActionScript kod:

  on (release, keyPress "<Enter>" ) {
       if (poljeUpis.text != undefined && poljeUpis.text != "") {
            Ispis = "Upisali ste :" + Upis;
       }
       else {
            Ispis = "Nema upisa.";
       }
  }

 6. Sada je potrebno postaviti polje za ispis: Ponovo izaberite Text tool, ovog puta izaberite Dynamic text, a u polju Variable upišite Ispis.
 7. Nacrtajte okvir ispod kruga, a zatim selektujte opciju “Show border around text”.

 

Evo šta upisani ActionScript kod govori Flash-u:

Kad neko pritisne i pusti dugme (ili pritisne taster Enter, nakon što unese tekst), proveri koji je tekst upisan u polje sa Instance Name-om poljeUpis – ako je uopšte upisan neki tekst. Ako nađe tekst, varijabli Ispis dodeljuje vrednost upisanog teksta i ispiše ga na panelu Output. Ukoliko ne nađe tekst, evidentira poruku „Nema upisa”. 

Sada možemo isprobati polja za upis teksta.

 1. Izaberemo Control > Test Movie (ili Ctrl+Enter).
  U Flash Player-u koji se pojavljuje vidimo dugme i polje za upis teksta.
 2. Pritisnemo dugme.
  Flash prikazuje poruku „Nema upisa“ u polju za ispis.
 3. Upišemo tekst u polje za unos teksta i pritisnemo ili dugme ili taster Enter.
  Flash sad evidentira upisani tekst u polju za ispis i pokazuje koji je tekst upisan.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Procesuiranje varijabli iz Input i Dynamic text okvira 1
 • Procesuiranje varijabli iz Input i Dynamic text okvira 2
 • Procesuiranje varijabli iz Input i Dynamic text okvira 3