Otvaranje forme

Korišćenjem formi (eng. Forms) možete na veoma efektan način prikazati sadržaj pojedinih tabela ili upita. Forme obezbeđuju izuzetnu fleksibilnost u pogledu prikazivanja i unošenja podataka. Forma vam omogućava da prikažete sadržaj jednog ili više slogova, čak i svih njegovih polja istovremeno. Forme su korisne za prikazivanje podataka u formatiranom obliku, kao i za unošenje, ažuriranje i brisanje podataka. Iako su u Accessu za štampanje podataka prvenstveno koriste izveštaji, moguće je štampati i forme.

Slika 1. Primer jedne forme u Access-u

U Accessu postoji šest osnovnih vrsta formi:

·         Forme s poljima raspoređenim u kolone

·         Tabelarne forme

·         Tabelarni prikazi

·         Glavne/podforme

·         Formi za izvedene tabele

·         Dijagrami

Formu ćete otvoriti duplim klikom na njen naziv. Da biste videli sve forme koje imamo, treba da izaberete Forms iz menija Objects.

Kreiranje i snimanje forme

Kada kliknete na komandu Insert / Form otvoriće vam se prozor kao na slici 2.

Slika 2. Kreiranje nove forme

Okvir za dijalog New Form nudi sedam opcija za pravljenje forme:

Design View

Prikazuje potpuno praznu formu od koje krećete u prozoru za oblikovanje forme

Form Wizard

Prava forma s jednim od četiri unapred zadata izgleda: s poljima raspoređenim u kolonu, tabelarna forma, tabelarni ili poravnati prikaz. Forma nastaje na osnovu polja s podacima koja zadajete korak po korak u postupku pravljenja forme

AutoForm:Columnar

Trenutno pravi formu s poljima raspoređenim u kolone

AutoForm: Tabular

Trenutno pravi tabelarnu formu

AutoForm: DataSheet

Trenutno pravi tabelarni prikaz

Chart Wizard

Pravi formu s poslovnim dijagramom

PivotTable Wizard

Pravi Excelovu izvedenu tabelu

Tabela 1. Opcije za pravljenje forme

Kada birate opcije u formama čarobnjaka, korisno je obratiti pažnju na sliku u levom delu forme čarobnjaka koja se menja u skladu sa izabrnom opcijom da biste videli kako će vaš izbor uticati na konačan rezultat.

Form Wizard vas vodi kroz nekoliko koraka u kojima birate polja iz tabele ili upita koje ste izabrali, a zatim i izgled, stil i naslov vaše forme.

Najlakši način da napravite jednostavnu formu je da iz prozora za oblikovanje tabela ili upita, tabelarnog prikaza ili gotovo iz svakog ekrana za oblikovanje Accessovih objekata, izaberete dugme New na paleti sa alatkama. Izborom jedne od ikona AutoForm možete za tren oka da napravite formu.

Nešto složeniji postupak za pravljenje formi je korišćenjem čarobnjaka za forme (Forms Wizards). Postupak kreiranja je krajnje pojednostavljen i čarobnjak za forme vam postavlja niz pitanja u vezi sa formom koju želite da napravite, a zatim je automatski pravi. Iako takve forme nećete često koristiti u finalnoj verziji, one mogu predstavljati dobru polaznu osnovu za pravljenje složenijih formi koje se prostiru preko celog ekrana.

Formu ćete sačuvati tako što kliknete Save i upišete naziv forme.

Korišćenje forme za unos, izmenu i brisanje podataka

Formu koristite za manipulisanje podacima. Podaci koje unosite u formu će biti direktno uneti u odgovarajuća polja u tabeli. Podatke menjate tako što izaberete slog u kojem su podaci i zatim izbrišete stare i upišete nove. Podaci mogu da se brišu pojedinačno tako što ih selektujete i potom izbrišete.

Navigacija kroz slogove pomoću formi

Kada ste u formi, možete da se krećete kroz slogove pomoću strelica koje se nalaze u donjem delu tabele. Posle reči Record tj. slog prva je strelica koja vas vraća na prvi slog u tabeli. Posle nje je strelica koja vraća na prvi prethodni slog. Sledi broj koji označava koji je slog na redu, zatim strelica koja vas šalje na prvi sledeći i posle nje strelica koja vas šalje na poslednji slog. Poslednja strelica pored koje se nalazi zvezdica služi da se napravi novi slog u koji će se uneti podaci. Broj označava koliko ukupno ima slogova. Postoji mogućnost da se u formu ubace dugmići koja imaju funkciju navigacije.

Ubacivanje i promena teksta u zaglavlju i podnožju forme

U formi može da se pojavi više vrsta zaglavlja i podnožja:

Zaglavlje forme

(Form Header)

Pojavljuje se u vrhu svake strane prikaza i u vrhu štampane forme.

Zaglavlje strane

(Page Header)

Pojavljuje se samo na štampanoj formi, posle zaglavlja forme.

Podnožje strane

(Page Footer)

Pojavljuje se samo na štampanoj formi, ispred podnožja forme.

Podnožje forme

(Form Footer)

Pojavljuje se u dnu svake strane prikaza i u dnu štampane forme.

Tabela 2.  Vrste zaglavlja i podnožja

Da biste napravili zaglavlje forme i u njega premestili natpis s tekstom, postupite na sledeći način:

·         Otvorite odgovarajuću formu u prozoru za oblikovanje,

·         Odaberite opciju View / Form Header/Footer da biste prikazali zaglavlje i podnožje forme,

·         Odaberite natpis koji želite da prebacite u Form Header (u našem primeru CategoryID, CategoryName, Description i Picture)

·         Premestite natpis iz odeljka sa detaljima naviše u odeljak zaglavlja.

·         Podesite veličinu zaglavlja forme tako da ona odgovara veličini natpisa, kao što je to prikazano na slici 3.

·         Zatvorite odeljak podnožja povlačeći njegovu donju ivicu sve dok se ne poklopi sa gornjom.

Slika 3. Kreiranje zaglavlja forme (Form Header)

Brisanje forme

Formu brišete tako što je selektujete u prozoru baze podataka i zatim pritisnete Delete. Program će vam postaviti pitanje da li ste sigurni da želite da obrišemo formu i obavestiće vas da nećete moći da je posle vratite. Kada se briše forma, Undo nema funkciju. Ako ste sigurni, kliknite na OK.

Snimanje i zatvaranje forme

Forma se snima njenim selektovanjem i klikom na Save, koji se nalazi na paleti sa alatkama i u File / Save. Pomoću Save As pravite kopiju ove forme kojoj možete da date drugačije ime.

Zatvaranje se radi klikom na X u gornjem desnom uglu ili na File / Close. Podaci će biti automatski sačuvani kada se forma zatvori, a ako ste vršili neke izmene u dizajnu forme, prilikom zatvaranja Access će vas pitati da li želite da sačuvate promene, ukoliko to niste ranije učinili.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Rad sa formama 1
  • Rad sa formama 2
  • Rad sa formama 3