Strategija personalnog marketinga

Za izradu ličnog plana personalnog marketinga, potrebno je 6 koraka. Ovo uglavnom  podrazumeva i neki vid profesionalnog razvoja. Tih šest koraka izložećemo u narednom teksu.

 1. Vizija
  Kako vidite sebe u svojoj profesiji u narednih 5 godina?

  Ovo je prvo i ključno pitanje u osmišljavanju strategije poslovnog razvoja. Najpre, važno je razmisliti i doneti odluku o tome kojom profesijom želimo da se bavimo u životu. Ovo podrazumeva istraživanje i samospoznaju koja će nas dovesti do toga da najpre, dovoljno poznajemo sebe, kao i ono što zaista volimo da radimo i u vezi sa čim osećamo strast. Osim toga, važno je da viziju koju definišemo baziramo na realnoj situaciji i mogućnostima u zajednici/okruženju u kome živimo i radimo.

 2. Ispitivanje potreba
  Drugi važan korak je ispitivanje potreba/stanja. U ovom delu moramo naći odgovor na pitanje koje su nam veštine i znanja potrebni za našu buduću profesiju?

  U ovom delu, važno je da dovoljno poznajemo profesiju u kojoj radimo/ili bismo voleli da radimo kako bismo imali u vidu sva potrebna znanja/veštine koje su nam neophodne za napredovanje ili dobijanje posla koji želimo. Kada napravimo listu veština/znanja koja nam nedostaju, potrebno je napraviti prioritizaciju i razviti strategije koje će nam omogućiti da do toga dođemo.

 3. Samoprocena
  Da li postoje veštine/znanja/osobine/sposobnosti koje već imamo a koje nam mogu ići u prilog za ostvarenje cilja koji smo postavili?

  Za potrebe samoprocene, važno je da napravimo listu i nju proverimo sa priijateljima/saradnicima koji dobro poznaju naš rad i uvidimo šta su nam mogućnosti, šta je ono što možemo unaprediti, dodatno razvijati i šta je ono čime možemo biti zadovoljni i potpuno se osloniti na postojeće znanje.

 4. Procena mogućih izvora
  Kako do dođemo do potrebnih znanja/kvalifikacija?

  U ovoj fazi potrebno je biti trener i napraviti procenu stanja i potrebnih resursa na osnovu dobijenih podataka. Najpre, poželjno je napraviti listu onih stvari koje zavise od nas i koje možemo samostalno unaprediti, bez angažovanja novčanih sredstava ili prijatelja. Pored toga, potrebno je napraviti listu znanja, veština, kurseva za čije je pohađanje potrebno zatražiti pomoć drugih.

 5. Markiranje resursa
  Kakvu vrstu pomoći/podrške možete da očekijete iz okruženja?

  U ovom delu važno je da budemo svesni svih potrebnih izvora podrške i pomoći koji nam stoje na raspolaganju, ali ih nismo iskoristili. Ovo podrazumeva pažljivo ispitivanje terena pri čemu ćemo jasno utvrditi osobe/pojedince ili grupe/institucije koje smo u mogućnosti da angažujemo u cilju ličnog unapređenja. Resursi i okruženje mogu da budu najrazličitiji, stoga se savetuje da pažljivo ispitate svoju okolinu, prijatelje poznanike, različite mogućnosti besplartnog usavršavanja i obrazovanja. Takođe, poželjno je napraviti jasan plan kako ćemo razviti saradnju sa ovim osobama/institucijama.

 6. Lični plan razvoja
  Kako razviti lični plan razvoja?

  Ovo je poslednja faza ličnog plana razvoja u kojoj koristeći sve prikupljene informacije pravimo jasan i koncizan vremenski plan razvoja koji sadrži sve elemente navedene korak po korak.

 

Razvoj sopstvene strategije personalnog marketinga

Ukoliko prisupimo izradi plana, postojeća pitanja možemo jednostavno da sistematizujemo u 3 grupe:

 • Veštine i znanja koja su mi potrebna.
 • Veštine i znanja koja posedujem.
 • Šta me očekuje u okruženju.

Dobar način da uradimo sistematično procenjivanje za potrebe personalnog marketinga je da uradimo kratku SWOT analizu. Za izradu valjanog plana personalnog marketinga treba najpre imati u vidu sa čim raspolažemo i čemu težimo kao i kakvo je okruženje u odnosu na nas. Ovo će nam pomoći da imamo što objektivniju sliku o sebi i okolnostima koje nam idu u korist ili ne. Jedna od poznatih tehnika koja nam u bilo kojoj situaciji može pomoći je tzv. SWOT analiza. Ona se koristi za potrebe strateškog planiranja, odabira prave strategije i analize situacije. Zbog toga je prvi korak u pravljenju plana personalnog marketinga. SWOT predstavlja akronim 4 ključne engleske reči koje predstavljaju elemente koje analiziramo.
To su:
S - Strengths → snage
W - Weaknesses → slabosti
O - Opportunities → prilike    
T - Threats → pretnje

SWOT analiza je subjektivna kvalitativna metoda kojom analiziramo spoljašnje i unutrašnje činioce koji utiču na neku situaciju u kojoj se nalazimo, uzimajući u obzir šta se može raditi u različitim prilikama. Ovo je posebno važno jer je marketing uvek komunikacija sa drugima koji mogu biti neprocenjiv resurs. Ova analiza nam pomaže da razumemo sopstvene prednosti i snage, ali i uvidimo u kakvom smo odnosu sa okruženjem, šta nam ide u prilog, a šta može da nam poremeti planove. Na taj način, ukoliko smo iskreni, imamo potpuno realnu sliku o sebi, što je prvi siguran korak ka uspešnom osmišljavanju strategije personalnog marketinga.


SWOT analiza, kao što možete videti na datoj slici (slika 1), ima zadat format koji popunjavamo analizirajući naše kapacitete. Ukoliko imate vremena i sredstava i u situaciji ste da to možete da uradite, probajte da okupite bliske saradnike, prijatelje i sa njima uradite detaljnu SWOT analizu. Oni vam mogu pomoći da dođete do informacija koje možda sami ne uviđate jer vaša percepcija nikada ne može potpuno uvažiti doživljaj drugih.


Izrada akcionog plana

Kada uradimo SWOT analizu možemo napraviti akcioni plan našeg delanja. Akcioni plan mora biti detaljan, konkretan i realan. Uvažavajući sve faktore o kojima je bilo reči, potrebno je da odgovorite na sledeća pitanja:

 1. Koje kvalitete želim da predstavim ili promovišem?
 2. Ko je moja ciljana publika?
 3. Koja su mi sredstva potrebna za realizaciju akcionog plana?
 4. Koje vreme mogu da odvojim i u kojim okvirima da dođem do željenog cilja?


Odgovarajući na ova pitana dobijamo detaljan plan našeg personalnog razvoja. Pretpostavke za dobro urađen akcioni plan svode se na 5 ključnih grupa principa:

 • realnonst i relevantnost;
 • konkretnost i specifičnost;
 • merljivost;
 • dostižnost
 • i uvremenjenost.


Preporuka je da se na kraju svakog akcionog plana osvrnemo na njega i još jednom proverimo valjanost naših postavki kroz prizmu navedenih principa.


Dodaj komentar Sviđa mi se - (1) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Razvoj sopstvene strategije personalnog marketinga 1
 • Razvoj sopstvene strategije personalnog marketinga 2
 • Razvoj sopstvene strategije personalnog marketinga 3