Postoje četiri tipa relacija unutar UML modela:

  • Zavisnost (eng. Dependency)
  • Asocijacija (eng. Association)
  • Generalizacija (eng. Generalization)
  • Realizacije (eng. Realization)


Ove relacije su osnovni relacijski gradivni blokovi u UML-u i koriste se za pisanje dobro formiranih UML modela.

Zavisnost

Zavisnost je semantička relacija između dva elementa gde promena u jednom (nezavisnom elementu) može uticati na semantiku drugog (zavisnog elementa). Grafički, zavisnost se prikazuje kao isprekidana linija, sa mogućom oznakom direkcije (strelica) i imenom, kao na slici:


Asocijacija

Asocijacija je strukturalna relacija koja opisuje skup veza između objekata. Agregacija (eng. Aggregation) je specijalan oblik asocijacije i reprezentuje strukturalnu relaciju između celine i njenih delova. Grafički, asocijacija se predstavlja kao puna linija, uz mogućnost određivanja smera i ponekad sadrži i dodatne elemente: n-arnost i ime (slika).


Generalizacija

Generalizacija (eng. Generalization) je relacija specijalizacije/generalizacije u kojoj se objekti specijalizovanih elemenata (deca) mogu zameniti objektima generalizovanih elemenata (roditelj). Na ovaj način, deca dele strukturu i ponašanje roditelja. Grafički, relacija generalizacije se prikazuje kao puna linija sa šupljom strelicom koja pokazuje prema roditelju kao na slici:


Realizacija

Realizacija (eng. realization) je semantička relacija između klasifikatora, gde jedan klasifikator specificira ugovor koji drugi klasifikator garantuje da će ispuniti. Realizacija se susreće: između interfejsa i klasa ili komponenata koje ih realizuju i između slučajeva korišćenja i saradnje koje ih realizuju. Grafički, realizacija se prikazuje kao prelaz između generalizacije i relacije zavisnosti kao na slici:


Dijagrami

Dijagram je grafička prezentacija skupa elemenata, najčešće prikazanih kao povezani grafovi vertikala (elementi) i lukova (relacije). Dijagrami se crtaju kako bi se vizualizovao sistem iz različitih perspektiva, pa je dijagram neka vrsta projekcije sistema. Za gotovo sve sisteme, dijagrami predstavljaju poboljšani prikaz elemenata koji čine sistem. Sledi šema koja slikovito pokazuje opis dijagrama.

U UML-u postoje sledeće vrste dijagrama (slika):

  • dijagrami za prikaz statičkih aspekata sistema i
  • dijagrami za prikaz dinamičkih aspekata sistema


  

Statički UML dijagrami

Dijagrami klasa prikazuju interakciju između klasa koje postoje u sistemu. Ove dijagrame uglavnom koriste inženjeri zaduženi za razvoj sistema. Dijagrami objekata su veoma slični dijagramima klasa s tim da se ovde prikazuju konkretni objekti ili instance klasa i njihove relacije. Dijagram komponenti predstavljaju fizički pogled na model kao i softverske komponente koje postoje u sistemu kao i veze između njih. Ove dijagrame uglavnom koriste razni alati za generisanje koda prilikom određivanja redosleda kompajliranja pojedinih komponenti sistema. Dijagrami paketa služe za logičko grupisanje klasa i komponenata modela i prikazivanje veza između tih grupa. Ovi dijagrami su posebno bitni za velike projekte koji mogu uključivati hiljade pa čak i desetine hiljada klasa. Dijagrami raspoređivanja predstavljaju fizički pogled na sistem i prikazuju strukturu računarske mreže i mesta na kojima će se smestiti komponente sistema. Dijagrami složene strukture služe za dekompoziciju složenih klasa u hijerarhijske strukture, čime se dobija na jednostavnosti modela. Ovaj tip dijagrama je predstavljen u UML 2 verziji.


Dinamički UML dijagrami

Dijagrami slučajeva upotrebe ili popularnije Use Case dijagrami predstavljaju najbolji način za prikazivanje interakcije između korisnika i sistema. Ovi dijagrami svoju primenu nalaze u komunikaciji između projektnog tima i korisnika, ali i unutar projektnog tima radi savladavanja nejasnoća u razumevanju postojećeg sistema ili projektovanju novog sistema. Dijagrami aktivnosti prikazuju tok funkcionalnosti u sistemu. Ovi dijagrami definišu gde počinje tok procesa, gde se završava, koje se aktivnosti u njemu odvijaju i u kom redosledu. Aktivnost je zadatak koji se obavlja u toku procesa.

Dijagrami interakcije

Dijagrami sekvenci su veoma slični dijagramima komunikacije, ali umesto naglaska na porukama, ovde se interakcije između objekata prikazuju u odnosu na vremenske sekvence. Dijagrami prikazuju funkcionalni tok procesa kroz neki od konkretnih slučajeva upotrebe. Dijagrami komunikacije su u prvoj, zvaničnoj verziji UML-a predstavljeni pod imenom dijagrami kolaboracije. Ovi dijagrami prikazuju interakciju između objekata ali sa naglaskom na vezama, odnosno porukama koje se razmenjuju između objekata. Dijagrami pregleda interakcije su predstavljeni u UML 2.0 verziji standarda i predstavljaju svojevrsnu mešavinu dijagrama sekvenci i dijagrama aktivnosti koja u određenim slučajevima može naći svoju praktičnu primenu.

Vremenski dijagrami

Vremenski dijagrami su još jedan tip dijagrama uvedenih u UML 2.0 verziji i prikazuju vremenska ograničenja između promena stanja različitih objekata. Dijagrami su veoma korisni za projektovanje u elektronici, konstrukciji hardvera i sl.

Dijagrami mašine stanja

Dijagrami mašine stanja prikazuju stanja objekta, odnosno kako događaji menjaju objekte tokom vremena. Za razliku od dijagrama klasa koji prikazuju statičku sliku sistema, klasa i relacija, dijagrami stanja se koriste za modelovanje dinamike sistema.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (2) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Relacije i UML dijagrami 1
  • Relacije i UML dijagrami 2
  • Relacije i UML dijagrami 3