Ukoliko želite da vršite transfornaciju nad selekcijom koja je aktivna, pokrenite komandu Selection > Transform Selection. Ukoliko pak želite da transformaciju izvršite na selektovanim pikselima, pokrenite komandu Edit > Transform (ili tastaturnom prečicom Ctrl+T) i tada ulazite u tzv. Free Transform režim za transformaciju.

Kad selektujete površinu, dok je aktivna jedna od alatki za selektovanje, klikom na desni taster miša, takođe ćete biti u mogućnosti da izaberete opciju  Free Transform. Komanda za transformaciju je jedna od najkorisnijih i najčešće korišćenih funkcija u Photoshop-u.

Transformisanje u Photoshop-u se sastoji od niza promena koje možete da izvršite na selekciji, lejeru, skupu lejera, masci lejera. Transformacija se takođe može primeniti i na putanju, vektorski oblik, vektorku masku, granicu selekcije... Transformisanje utiče na kvalitet slike prilikom manipulisanja rasterskom grafikom, tj. kada manipulišete pikselima. Transformisanje vektorske putanje ili oblika nije destruktivno, jer samo menjate matematičke jednačine koje definišu iscrtavanje objekta (o čemu ćemo detaljnije govoriti kasnije). Tranformacija se sastoji od Rotate, Scale, Skew, Distort ili Perspective transformisanja. Takođe, možete da obrćete objekat po vertikali i horizontali, kao i da ga rotirate u pravcu kazaljke na satu za 90 stepeni ili obrnuto. S obzirom da smo do sada obradili samo selektovanje, najviše ćemo posvetiti pažnje transformaciji određene selekcije, a kada budete došli do lekcija koje obrađuju lejere (Layers) i vektorske putanje (Paths), pokušajte i njih da transformišete.

Photoshop CS5  ima mogućnost rada i transformacije 3D modela koje ste kreirali u nekom od popularnih softvera za 3D modelovanje i animaciju. Ova mogućnost predstavlja veliki pomak jer daje nove mogućnosti korisnicima Photoshop-a i donosi mnogo bolju integraciju Photoshop-a sa ostalim alatima koji su u upotrebi u svakom dizajn studiju.
 
Da biste izvršili transformaciju, prvo selektujte objekat na koji želite da je primenite. Ako je potrebno, podesite Reference Point (tačka u odnosu na koju će transformacija da se izvrši tj. osa transformacije) pre toga. Možete da primenite nekoliko transformacija zaredom, da posmatrate njihove rezultate u realnom vremenu, i zatim ih konačno primenite (Enter), ili poništite (Esc).

Ukoliko probate da iz transfotmacije pređete na neku drugu alatku, otvoriće vam se prozor koji vas pita da li želite da prihvatite promenu (Apply), ostanete i dalje pri transformaciji bez primenjivanja prtomena još uvek tj. da poništite pokušaj izlaska i nastavite s radom (Cancel) ili da izađete iz transformacije i poništite bilo kakvu promenu (Don't Apply).

 

Da biste transformisali ceo Layer, prvo učinite aktivnim željeni lejer, a zatim se pobrinite da niste greškom selektovali samo neki njegov deo. Background Layer nije moguće transformisati, prvo ga morate pretvoriti u običan lejer.
 
Da biste transformisali samo deo nekog lejera, učinite aktivnim taj lejer, a zatim selektujte nekim alatom za selekciju deo lejera koji želite da transformišete.
 
Da biste transformisali više lejera istovremeno, učinite aktivnim sve željene lejere u Layer paleti, a zatim primenite na njima željenu transformaciju. Sloj ćete učiniti aktivnim, tako što kliknete na njega u Layers paleti, a ako želite da selektujete više slojeva, to možete učiniti tako što ćete držati Shift (ako su u nizu) ili Ctrl (ako su razdvojeni).
 
Ako želite da transformišete vektorsku masku ili masku lejera, prekinite vezu  (Unlink) maske i izaberite njenu ikonicu u lejer paleti.
 
Da biste transformisali putanju, ili vektorski oblik, izaberite Path Selection tool  da biste izabrali celu putanju, ili Direct Selection Tool  da biste izabrali deo putanje. Ako selektujete tačke na putanji, samo segmenti putanje koji su povezni sa tim tačkama biće transformisani.

S obziroim na to da ćemo lejere i vektore obrađivati detaljno kasnije, najbolje bi bilo da se po završetku tih lekcija vratite na transformaciju i pređete je ponovo kako biste pored transformacije selekcije utvrdili i transformaciju lejera i vektorskih putanja.
 
Ako želite da transformišete selekciju, napravite ili učitajte (Load) selekciju. Zatim idite na: Select > Transform Selection ili u okviru selekcije kliknite desnim tasterom miša i izaberite Free Transform opciju, čija je tastaturna prečica Ctrl + T.

 

Zadavanje ili pomeranje referentne tačke za transformaciju

Sve transformacije se dešavaju oko fiksne tačke (ose transformacije) koja se naziva Reference Point. Po predefinisanim podešavanjima, ova tačka se nalazi u centru stvari koju transformišete. U slučaju da želite da promenite položaj ove tačke, to vam je omogućeno u Reference Point Locator-u, koji se nalazi u Options Bar-u

 1. Izaberite komandu za transformisanje (Ctrl+T). Oko stvari koju transformišete pojaviće se četvorougao sa ručicama.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • U Options bar-u kliknite na željeni kvadratić u Reference Point Locator-u. Svaki od ovih kvadratića predstavlja jedan od mogućih položaja referentne tačke unutar četvorougla za transforamciju, tzv. Bounding box-a. Primetite da je trenutno izabran centralni kvadratić. Ako želite da premestite Reference Point u gornji levi ugao Bounding Box-a, kliknite na kvadratić u gornjem levom uglu unutar Reference Point Locator-a unutar Options Bar-a.
  • Takođe, promenu položaja referentne tačke možete izvršiti povlačenjem direktno u Bounding Box-u, tako što ćete uhvatiti tačku i prevući je na željeno mesto. Primetite da ova tačka može da stoji van granica Bounding Box-a.

 

 

Scale, Rotate, Skew, Distort, Apply Perspective ili Warp

Prvo izaberite ono na čemu želite da primenite transformaciju. Zatim idite na Edit > Transform > Scale, Rotate, Skew, Distort, Perspective ili Warp.

 

Ako želite podesite referentnu tačku i uradite nešto od sledećeg:

Ako ste izabrali Scale, povucite ručice na Bounding Box-u u željenom pravcu. Primetićete da se veličina objekta koji transformišete menja. Ako želite da proporcionalno povećavate ili smanjujete objekat koji transformišete, držite Shift. Kada kursor pozicionirate preko ručki u Bounding Box-u, on će se pretvoriti u dvostruku strelicu koja vam pokazuje pravac skaliranja objekta. Ovo isto možete učiniti iz Options Bar-a tako što ćete uneti novu numeričku vrednost u predviđeno polje. Ikonica Link treba da bude aktivna ako želite da skalirate proporcionalno.

 

Ako ste izabrali Rotate, pozicionirajte kursor van Bounding Box-a i primetićete kako će se on pretvoriti u dve strelice koje povezuje zakrivljena linija. Sada možete rotirati objekat u željenom pravcu. Ako želite da rotaciju ograničite na 15 stepeni, držite Shift. U slučaju da želite da izvršite rotaciju numeričkim putem, unesite novu numeričku vrednost u polje za vrednost rotacije.

 

Ako ste izabrali Skew, pozicionirajte kursor na nekoj od srednjih ručki na stranicama i primetićete da se kursor promenio. Sada možete da pomerate celu stranicu pokretima koji podsećaju kao da klizi.

 

Ako ste izabrali Distort, povucite neku od ručki Bounding Box-a da biste ga proširili ili skupili. Ovom komandom, tj. kasnijim povlačenjem ručki u popriličnoj meri vam je data sloboda da deformišete objekat kako želite.

 

Ako ste izabrali Perspective, povucite neku od ručki koje se nalaze u uglovima. Time menjate perpektivu objekta koji transformišete.

 

Ako ste izabrali Warp, izaberite koju Warp tehniku želite da primenite iz Warp Pop-up menija u Options Bar-u. Takođe, možete izvršiti izmene i ručno, tj. povlačenjem ručki na Mash-u.

 

Za sve tipove transformacija moguće je uneti numeričke vrednosti u Options Bar-u

Sada, pošto ste već primenili jednu komandu, možete da je potvrdite, tj. da je i definitivno primenite, ili u slučaju da želite da završite još neku transformaciju na objektu, možete da idete na Edit > Transform Submenu, ili da desnim klikom kliknete unutar Bounding Box-a, i onda iz padajućeg menija izaberete novu željenu transformaciju.

Ako želite da Warp-ujete sliku, morate da kliknete na Switch Between Free Transform And Warp Mode dugme u Options Bar-u.

Kada ste završili, pred vama stoje dve mogućnosti:

 • Ako želite da i definitivno potvrdite, tj. primenite izmene, ili pritisnite Enter, ili Commit Button u Options Bar-u, ili kliknite dva puta unutar oblasti transformacije.
 • Ako želite da poništite izmene, pritisnite Esc, ili Cancel Button u Options Bar-u

 

Flip i Rotate komande

Kod ove komande takođe treba prvo izabrati ono na čemu želite da primenite transformaciju. Potom idite na Edit > Transform i izaberite jednu od sledećih komandi iz menija (ili pritisnite Ctrl+T, a zatim kliknite desnim tasterom miša na Bounding Box):

 • Rotate 180° - rotira za pola okreta.
 • Rotate 90° CW - rotira u pravcu kazaljke na satu za četvrtinu okreta.
 • Rotate 90° CCW - rotira suprotno od pravca kazaljke na satu za četvrtinu okreta.
 • Flip Horizontal – horizontalno okretanje, duž vertikalne ose.
 • Flip Vertical – vertikalno okretanje, duž horizontalne ose.

 

 

 

Warp

Komanda Warp pruža vam mogućnost da menjanjem položaja kontrolnih tačaka, menjate oblik slike (Image), putanje (Path), oblika (Shapes)... Pop-up meni ove komande vam nudi neke od predefinisanih oblika ove komadne (Arc, Arc Lower, Arc Upper...). Ovi oblici su takođe podložni promenama, tako da ih možete menjati i prilagođavati prema svome nahođenju.   

 

 1. Izaberite ono na čemu želite da primenite Warp komandu.
 2. Da biste izabrali ovu komandu, uradite nešto od sledećeg:
  • Edit > Transform > Warp
  • Ako ste pre primene ove komande koristili Free Transform komande, a ne želite još definitivno da primenite izmene, morate da kliknete na Switch Between Free Transform And Warp Modes dugme u Options Bar-u.
 3. Ako želite da primenite Warp prema predefinisanom obliku, izaberite taj oblik iz Pop-up menija (Arc, Arc Lower, Arc Upper...).
 4. Ako želite, možete da menjate oblik Mash-a (mreže) preko povlačenja kontrolnih tačaka, segmenata Bounding Box-a, ili oblasti unutar samog Mash-a. Da biste podesili krive (Curves), koristite ručke kontolnih tačaka. Ovo je veoma slično podešavanju kriva kod vektorske grafike, što ćemo obraditi kasnije.
 5. Ako želite da rotirate efekat Warp-a bez rotiranja grafike na koji se on primenjuje, idite na Warp Menu, kliknite na Change The Warp Orientation dugme unutar Option Bar-a.
 6. Ako želite da promenite referentnu tačku, kliknite na novu tačku unutar Reference Point Locator-a.
 7. Da biste podesili nivo Warp-a, upišite željenu vrednost u predviđeno numeričko polje. Bend - kontroliše savijanje, X - kontroliše distorziju po horizontali, Y - po vertikali...
 8. Kada ste završili, pred vama stoje dve mogućnosti:
  • Ako želite da definitivno potvrdite, tj. primenite izmene, pritisnite Enter ili Commit Button u Options Bar-u, ili kliknite dva puta unutar oblasti transformacije.
  • Ako želite da poništite izmene, pritisnite Esc, ili Cancel Button u Options Bar-u.

 

Puppet Warp

Kao novina u Photoshop-u CS5 dodata je transformacija Puppet Warp koju možete naći komandom Edit > Puppet Warp.  Nova, inteligentnija vrsta transformacije i deformacije može se koristiti na selekcijama, lejerima i celim slikama. Za razliku od običnog Warp-a, Puppet vam pruža mogućnost da označite jednu ili više tački koje će se ponašati kao „sigurnosne tačke” jer njima određujete i podešavate dalju deformaciju. Gde njih postavite, tu će slika uglavnom ostati fiksirana i oko nje će se dešavati promene. Pošto ih postavite, moći ćete da pomerate i same „sigurnosne tačke” pomerajući tako deo za koji je tačka bila fiksirana. Kako biste dobili najbolji rezultat, poželjno je da selektujete samo deo slike koji želite da deformišete kako ne biste deformisali celu sliku, već samo određeni deo. Selektovanom delu po pokretanju Puppet Warp-a, Photoshop će zadati mrežu u okviru koje ćete i videti kako se određeni delovi krive, a mesta na kojima ste zadali sigurnosne tačke ostaju relativno neoštećena. Da biste uopšte vršili transformaciju, lejer u kojem radite ne može da bude Background Layer (o lejerima ćemo govoriti nešto kasnije pa bi najbolje bilo da se po prelasku lekcije o lejerima, vratite i ponovite lekciju o transformacijama).

 

Content Aware Scaling

Kod skaliranja se po jednoj dimenziji uvek javlja problem izduživanja svih elemenata fotografije, jer se svi pikseli skaliraju. Photoshop nudi opciju kojom sam program određuje koje piksele fotografije će skalirati, a kojima će zadrzati početnu dimenziju. U praksi, ova opcija umnogome olakšava posao i vredi je probati. Komanda se nalazi u meniju Edit > Content Aware Scaling.
 
Ako imamo sliku na kojoj je neki objekat sa neutralnom pozadinom:

 

... i ako tu fotografiju pokušamo da skaliramo samo po širini (po X osi) običnim Free Transform-om, dobićemo ovakav rezultat:

 

Dakle, skalirani su svi pikseli ove fotografije, i bez obzira što planine u pozadini ne izgledaju razvučeno, životinja je očigledno skalirana.

No, ako upotrebimo novu opciju Content Aware Scaling, dobijamo mnogo bolji rezultat:

 

Pikseli koji predstavljaju planinu su skalirani, ali je Photoshop prepoznao da ne treba skalirati piksele objekta u prvom planu, tako da smo bez mnogo muke dobili odličan rezultat. Svakako da će ova opcija biti jako korisna, jer zaista drastično skraćuje vreme kada su ovakvi problemi u pitanju.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Transformacija 1
 • Transformacija 2
 • Transformacija 3