WINS baza podataka u Windows server 2003 familiji nema ograničenja po pitanju broja zapisa koji mogu da se smeste i repliciraju na WINS server. Veličina baze podataka zavisi od broja WINS klijenata na mreži, ali nije uvek direktno proporcionalna broju aktivnih klijentskih zapisa. Moguće da neaktivni i zastareli zapisi zauzimaju određeni prostor u bazi podataka što može da smanji performanse WINS servera. Znanje o tome kako možemo na pravi način upravljati bazom podataka na WINS serveru će nam pomoći da održavamo njen integritet i performanse.


Zašto je potrebno backup-ovati WINS bazu podataka: Ako nismo u mogućnosti da popravimo (Repair) narušenu bazu podataka (razlog narušavanja je pad sistema, napad virusa, nestanak struje ili slične nezgode), moramo prvo da obrišemo WINS bazu podataka i nakon toga odradimo restauraciju WINS baze podataka iz Backuop-a.

WINS menadžment konzola nudi backup alatke kojima možemo na lak način da backup-ujemo WINS bazu podataka. Nakon što smo odredili backup direktorijum za bazu podataka, WINS odrađuje kompletan backup baze podataka svakih 24h po defoltu. WINS menadžment konzola takođe nudi backup opcije koje možemo da iskoristimo da izvršimo restauraciju baze podataka na serveru u slučaju kvara baze podataka.

Pre restauracije WINS baze podataka moramo da zaustavimo WINS servis. Zbog toga što server zahteva nekoliko minuta procesiranja pre nego što potpuno zaustavi WINS servis, potrebno je da se uverimo da je WINS server potpuno zaustavljen pre početka procesa restauracije.  Pre restauracije baze podataka, potrebno je obrisati sve fajlove u folderu na WINS server kompjuteru u kojima želimo da izvršimo restauraciju baze podataka.Kako se odrađuje Backup i Restore WINS Data Base

Da bismo izvršili backup-ovanje WINS baze podataka, potrebno je prvo odrediti direktorijum gde će baza biti sačuvana i nakon toga ručno startovati backup.

Određivanje Backup direktorijuma za WINS bazu podataka:
 1. U WINS konzoli desni klik na WINS server koji želimo da backup-ujemo i nakon toga kliknemo na Properties.
 2. Na General kartici u Default Backup Path boksu upišemo ime staze direktorijuma koji koristi WINS server za backup baze podataka.
 3. Na General kartici, ako je potrebno, selektujemo Back up database during server shutdown opciju.
 4. Na General kartici kliknemo na OK.

Procedura za ručno backup-ovanje WINS baze podataka:
 1. U WINS-u desni klik na ime servera koji konfigurišemo i nakon toga kliknemo na Back up Database.
 2. U Browse the folder dijalog boksu selektujemo folder u koji hocemo da backup-ujemo WINS bazu podataka i nakon toga kliknemo dva puta na OK.

U slučaju da baza podataka bude oštećena i ne može da se popravi, moramo da izvršimo restauraciju koristeći backup kopiju WINS baze podataka.


Restauracija WINS baze podataka koristeći bekap kopiju:
 1. Stopiramo WINS. Moramo da sačekamo par minuta da WINS bude potpuno zaustavljen. Ako je WINS server zauzet, biće nam potrebno određeno vreme da se servis potpuno zaustavi. Nakon zaustavljanja WINS servera možemo započeti sa restauracijom WINS baze podataka.
 2. Potrebno je obrisati sve fajlove u folderu u kom želimo da izvršimo restauraciju WINS baze podataka. Ova staza se određuje trenutnim postavkama Database path (staze), koja se nalazi na Advanced kartici u Properties dijalog boksu za server.
 3. U WINS-u desni klik na ime servera koji želimo da konfigurišemo i nakon toga kliknemo na Restore Database. Ova opcija (Restore Database) je omogućena samo na WINS kompjuterima na kojima je zaustavljen WINS servis.
 4. U Browse for Folder dijalog boksu kliknemo na folder koji smo koristili za        backup-ovanje lokalne WINS baze podataka i kliknemo dva puta na OK.
 5. Nakon restauracije baze podataka, WINS zahteva da backup staza koju smo ranije koristili za restauraciju odgovara stazi koja je originalno određena u server Properties-u kao Backup Path.


Kako Scavenging radi?

Scavenging je proces brisanja i uklanjanja isteklih WINS zapisa iz baze podataka. Scavenging takođe uklanja zapise koji su replicirani sa udaljenog WINS servera koji nije uklonjen iz lokalne WINS baze podataka.

Scavenging održava tačno stanje informacije u bazi podataka proveravanjem svakog zapisa koji se nalazi na WINS serveru upoređivanjem Time Stamp iznosa u zapisu sa trenutnim vremenom, a nakon toga  i menjanjem stanja onih zapisa čije stanje je isteklo. Na primer, Scavenging menja stanje zapisa iz aktivnog u otpuštenog (Release).

Scavenging prosec radi automatski u intervalima koji su definisani odnosom među Renewal i Extinction Interval konfiguracijama. Administrator konfiguriše sledeći Properties da bi definisao odnose.
 • Renewal Interval
 • Extinction Interval
 • Extinction Timeout
 • Verification Interval


Scavenging se odrađuje na sledeći način:
 1. Scavenging tajmer startuje nakon startovanja servera i jednak je polovini Renewal intervala.
 2. Aktivna imena koja poseduje WINS server u svojoj bazi podataka i za koje je Renewal interval istekao, markiraju se i otpuštaju.
 3. Otpuštena imena koja se nalaze u bazi podataka na WINS serveru i kojima je istekao Extinction interval se markiraju za brisanje.
 4. Imena koja su markirana za brisanje i kojima je istekao Extinction Timeout su obrisana i uklonjena iz baze podataka.
 5. Imena koja su markirana za brisanje, koja su replicirana sa drugih WINS servera i kojima je istekao Extinction Timeout su obrisana i uklonjena iz baze podataka.
 6. Aktivna imena koja su replicirana sa drugih WINS servera i kojima je Verification Interval istekao su Revalidated.
 7. Imena koja su za brisanje i koja su replicirana sa drugih WINS servera uklanjaju se iz baze podataka.


Konfiguracija Scavenging postavki na WINS bazi podataka:
 1. U WINS konzoli desni klik na server koji želimo da očistimo i kliknemo na Properties.
 2. U Properties dijalog boksu na interval kartici odredimo intervale za svaku od sledećih opcija: Renewal Interval; Extinction Interval, Extinction Timeout, Verification Interval.
 3. U Properties dijalog boksu, na Intervals kartici, ako je potrebno, kliknemo na Restore defaults da bismo resetovali ove opcije na defoltne opcije u Windows Server 2003.
 4. U Properties dijalog boksu kliknemo na OK.


Scavenge WINS database:
 1. U WINS konzoli desni klik na server koji želimo da očistimo i nakon toga kliknemo na Scavenge  Database.
 2. U WINS Message boksu kliknemo na OK.

 

Kako provaravamo konzinstentnost WINS baze podataka (Checked Consistency)

Provera konzistentnosti WINS baze podataka pomaže pri održavanju integriteta baze podataka za sve WINS servere u velikoj mreži.

Kada iniciramo proveru konzistentnosti u WINS konzoli, svi zapisi se proveravaju na osnovu liste vlasništva (Owner List) u bazi podataka servera uključujući WINS servere koji su indiraktni (nisu direktno konfigurisani) replikacioni partneri. WINS server poredi sve svoje zapise sa zapisima koji se nalaze na drugim WINS serverima da bi proverio da li njegova baza podataka sadrži tačne zapise. Svi zapisi koji se „vuku“ od baza podataka na udaljenim WINS serverima se porede sa zapisima u lokalnoj bazi koristeći sledeću proveru konzistentnosti:
 • Ako je zapis u lokalnoj bazi podataka identičan sa zapisom koji je dobijen od vlasnika baze podataka, Time Stamp zapisa se ažurira na iznos iz baze podataka vlasnika (Owner Database).
 • Ako  zapis iz lokalne baze podataka ima manji Version ID od zapisa koji je dobijen (Pulled) od vlasnika baze podataka, dobijen zapis će biti dodat lokalnoj bazi podataka, a originalni lokalni zapis će biti markiran za brisanje.

Konfiguracija WINS Database Verification (provera):
 1. U WINS konzoli kliknemo na odgovarajući WINS server.
 2. Na Action meniju kliknemo na Properties.
 3. Na Database Verification kartici selektujemo Verify database consistency every i nakon toga u Hours polju upišemo iznos.
 4. Na Database Verification kartici u Begin Verifying at polju konfigurišemo vreme kad će provera baze podataka biti startovana.
 5. Na Database Verification kartici u Maximum Number of Records verified each period polju upišemo iznos.
 6. Na Database Verification kartici ispod Verify against selektujemo jedno od sledećih opcija: Owner servers (ova opcija proverava da su zapisi upoređeni sa zapisima na serveru koji poseduje zapis); Randomly selected partners (ova opcija znači da će zapisi biti upoređeni sa nasumično izabranim replikacionim partnerima).
 7. U Server Properties dijalog boksu kliknemo na OK.

Provera konzistentnosti baze podataka:
 1. U WINS konzoli desni klik na odgovarajući WINS server i nakon toga kliknemo na Verify Database Consistency.
 2. U WINS Warning Message boksu kliknemo na Yes.
 3. U WINS Warning Message boksu kliknemo na OK.

Procedura za proveru Version ID konzistentnosti:
 1. U WINS konzoli desni klik na odgovarajući WINS server i nakon toga kliknemo na Verify Version ID Consistency.
 2. U WINS Warning Message boksu kliknemo na Yes.

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Upravljanje WINS bazom podataka 1
 • Upravljanje WINS bazom podataka 2