Upravljanje hard diskovima i volumenima u Windows 7 operativnom sistemu je moguće kroz Disk Management grafički alat ili korišćenjem Diskpart alata kroz komandnu liniju. Volumeni (particije) se mogu konfigurisati da koriste ukupan slobodan prostor na jednom hard disku ili samo njegov deo, ili se mogu konfigurisati tako da se volumeni prostiru kroz više hard diskova. Tipovi volumena koji mogu biti kreirani na dinamičkim diskovima su:

  • Simple,
  • Spanned,
  • Striped,
  • Mirrored i
  • RAID 5.


Simple volumen je dinamički volumen koji zauzima dostupan slobodan prostor sa jednog dinamičkog hard disk drajva. Ovi volumeni funkcionišu kao zasebne fizičke celine na hard disku i mogu biti proširene na istom hard disku. Nisu otporni na greške pa gubitkom volumena gube se i svi podaci na njemu. Konfigurisanje Simple volumena je moguće korišćenjem Disk Management alata tako što se na Unallocated površini odabranog hard diska klikne desnim klikom, a zatim iz padajućeg menija odabere opcija New Simple Volume... čime se pokreće čarobnjak za kreiranje volumena.

 

 

Slika 1


Kroz čarobnjaka je moguće konfigurisati veličinu Simple volumena u mogućim granicama datim kroz informacije o maksimalnoj i minimalnoj veličini diska u megabajtima. Sledeći prozor omogućava izbor slobodnih slova volumena, zatim kreiranje volumena kao foldera na postojećem volumenu i opciju nedodeljivanja slova ili putanje volumena. Na Format Partition prozoru čarobnjaka biramo vrstu fajl sistema sa kojim će volumen biti formatiran, veličinu klastera za odabrani fajl sistem i naziv volumena. Podrazumevan fajl sistem za formatiranje volumena u Windows 7 operativnom sistemu je NTFS. Naziv volumena sa može uneti proizvoljno, ali je najbolja praksa da naziv oslikava sadržaj samog volumena (po principu: podaci, sistem, baza, itd.). Klikom na Next dugme dolazimo do kraja čarobnjaka kreiranja volumena i klikom na Finish dugme počinje proces kreiranja volumena po datim parametrima. Kroz Windows Explorer možemo potvrditi da je novi volumen kreiran. Proces brisanja volumena, u slučaju da nije potreban iz bilo kog razloga, prilično je jednostavan i sastoji se u tome što se desnim klikom na sam volumen u Disk Management alatu iz padajućeg menija odabere opcija Delete Volume... Operativni sistem će izbaciti poruku upozorenja da se brisanjem volumena gube svi podaci na njemu. Kliknuti na Yes dugme da biste nastavili sa procesom brisanja volumena.

Spanned volumen je dinamički volumen i može biti kreiran samo na dinamičkim diskovima. Spanned volumen objedinjuje delove neparticionisanog prostora sa najmanje dva, a najviše trideset dva hard diska u jedan logički disk, odnosno volumen. Konfigurisanje Spanned volumena je moguće korišćenjem Disk Management alata tako što se na Unallocated površini odabranog hard diska klikne desnim klikom, a zatim iz padajućeg menija odabere opcija New Spanned volume... čime se pokreće čarobnjak za kreiranje volumena.

 

 

Slika 2


U sledećem koraku osim selektovanog hard diska moramo dodati minimalno još jedan hard disk tako što u polju Available obeležimo željeni hard disk, a potom kliknemo na dugme Add. Nakon dodavanja i drugog diska moguće je odrediti veličinu prostora koji će volumen zauzimati na njemu.

 

 Slika 3


Sledeći prozor omogućava izbor slobodnih slova volumena, zatim kreiranje volumena kao foldera na postojećem volumenu i opciju nedodeljivanja slova ili putanje volumena. Na Format Partition prozoru čarobnjaka biramo vrstu fajl sistema sa kojim će volumen biti formatiran, veličinu klastera za odabrani fajl sistem i naziv volumena. Klikom na Next dugme dolazimo do kraja čarobnjaka kreiranja volumena i klikom na Finish dugme počinje proces kreiranja volumena po datim parametrima.

 

 

Slika 4


Konverzija hard diskova iz Basic u Dynamic se konfiguriše tako što se desnim klikom na polje hard diska iz padajućeg menija odabere opcija Convert to Dynamic Disk… pri čemu se pokreće čarobnjak za konverziju diskova. Na datom prozoru čarobnjaka treba obeležiti (čekirati) diskove koje želimo konvertovati u dinamičke, a zatim kliknuti na OK dugme da bi proces konverzije počeo. Nakon završenog procesa status konvertovanih diskova prelazi iz Basic u Dynamic. Samim tim proces konverzije je završen.

Striped volumen takođe može biti kreiran isključivo na dinamičkim diskovima. Zahteva postojanje minimalno dva, a najviše trideset dva hard diska, a poznati je i pod nazivom RAID 0. Ovaj tip volumena mapira podatke iste veličine cikličnim procesom kroz sve diskove ukljčene u kreiranje volumena. Konfigurisanje Striped volumena je moguće korišćenjem Disk Management alata tako što se na Unallocated površini odabranog hard diska klikne desnim klikom, a zatim iz padajućeg menija odabere opcija New Striped volume... čime se pokreće čarobnjak za kreiranje volumena.

 

 

Slika 5


U sledećem koraku, osim selektovanog hard diska, moramo dodati minimalno još jedan hard disk tako što u polju Available obeležimo željeni hard disk, a potom kliknemo na dugme Add. Nakon dodavanja i drugog diska moguće je odrediti veličinu prostora koji će volumen zauzimati na njemu. Sledeći prozor omogućava izbor slobodnih slova volumena, kreiranje volumena kao foldera na postojećem volumenu i opciju nedodeljivanja slova ili putanje volumena. Na Format Partition prozoru čarobnjaka biramo vrstu fajl sistema kojim će volumen biti formatiran, veličinu klastera za odabrani fajl sistem i naziv volumena. Klikom na Next dugme dolazimo do kraja čarobnjaka i klikom na Finish dugme počinje proces kreiranja volumena po datim parametrima.

 

 

Slika 6


Mirrored volumen se kreira na dinamičkim diskovima i vrši preslikavanje podataka sa jednog diska na drugi čime se postiže maksimalna otpornost na greške, a samim tim i sigurnost podataka. Najčešća primena im je za konfigurisanje volumena na kom će biti instaliran operativni sistem. Konfigurisanje Mirrored volumena je moguće korišćenjem Disk Management alata tako što se na Unallocated površini odabranog hard diska klikne desnim klikom, a zatim iz padajućeg menija odabere opcija New Mirrored volume... čime se pokreće čarobnjak za kreiranje volumena.

 

 

Slika 7


U sledećem koraku osim selektovanog hard diska moramo dodati minimalno još jedan hard disk tako što u polju Available obeležimo željeni hard disk, a potom kliknemo na dugme Add. Sledeći prozor omogućava izbor slobodnih slova volumena, kreiranje volumena kao foldera na postojećem volumenu i opciju nedodeljivanja slova ili putanje volumena. Na Format Partition prozoru čarobnjaka biramo vrstu fajl sistema sa kojim će volumen biti formatiran, veličinu klastera za odabrani fajl sistem i naziv volumena. Klikom na Next dugme dolazimo do kraja čarobnjaka i klikom na Finish dugme počinje proces kreiranja volumena po datim parametrima.

 

 

Slika 8


Proces menjanja veličine particije ili volumena je dostupan kroz Disk Management alat u Windows 7 operativnom sistemu omogućavajući nam da na efikasan način maksimalno iskoristimo dostupne resurse na hard diskovima. U primeru ćemo prvo kreirati Simple tip volumena određene veličine da bismo prikazali moguće promene njene veličine. Pokrenućemo čarobnjaka za kreiranje novog volumena čija će veličina biti 5 GB na jednom od hard diskova. Nakon što je čarobnjak završio svoj zadatak, proverićemo veličinu kreiranog volumena koristeći Window Explorer i konstatoavti da je raspoloživa veličina volumena 4.83 GB slobodnog prostora. Koristeći opciju Shrink Volume… desnim klikom na volumen, pokrećemo čarobnjak za smanjenje veličine volumena u kome nam je data mogućnost određivanja veličine prostora za koliko će volumen biti umanjen.

 

 

Slika 9


U primeru je to 3.9 GB. Klikom na Shrink dugme počinje proces rekonfiguracije volumena. Nakon što čarobnjak obavi zadatak kroz Windows Explorer proveravamo veličinu volumena koji iznosi 1 GB.

U sledećem primeru ćemo pokazati kako konfigurisati različite tipove volumena koristeći raspoložive hard disk resurse. Pokrenućemo Disk Management alat, a zatim pokrenuti kreiranje Simple tipa volumena na Disku 1 veličine od 4.5 GB. Prvo ćemo kreirati Mirrored volumen, ili poznatiji pod nazivom RAID 1, tako što ćemo odabrati opciju Add Mirror… na padajućem meniju. Pokreće se čarobnjak za kreiranje Mirrored volumena u kome moramo obeležiti hard disk koji će biti konfigurisan kao Mirrored. Obeležimo Disk 2 i kliknemo na Add Mirror dugme čime počinje proces kreiranja Mirrored volumena iste veličine kao i naš volumen na Disku 1. Na poruci upozorenja kliknuti na OK dugme jer delovi Mirrored volumena na oba diska još uvek nisu preslikani (sinhronizovani) među sobom.

 

 

Slika 10


U sledećem koraku ćemo kreirati Spanned volumen koristeći preostali slobodan prostor na oba hard diska. Desnim klikom na Unallocated prostor pokrećemo čarobnjaka za konfigurisanje Spanned volumena. Dodaćemo slobodan prostor na drugom hard disku i završiti proces kreiranja novog Spanned volumena. Nakon što čarobnjak završi zadatak, možemo potvrditi da istovremeno koristimo i Basic i Dynamic diskove i da imamo konfigurisane tri tipa volumena: Primary, Mirrored i Spanned. Kao što se vidi ukupna veličina Spanned volumena je zbirna veličina prostora sa oba hard diska koju Spanned volumen zauzima – 10.5 GB.

 

 

Slika 11


Da bi ukonili opciju Mirror-a koristimo opciju Break Mirror…. iz padajućeg menija sa čim se ujedno i gubi otpornost na greške, odnosno gubitak podataka na šta nas sistem i upozorava u popup poruci. Nakon raskidanja Mirror konfiguracije kreiraju se dva zasebna Simple volumena što je moguće videti i kroz Windows Explorer.

 

 

Slika 12


Volumene možemo kreirati i konfiguristai i korišćenjem komandnog alata diskpart. Pokrenuti Command Prompt alat kao administrator a zatim u njemu pokrenuti diskpart program. U prvom primeru ćemo pokazati kreiranje primarne particije na disku 1 veličine 2 GB. Prvo unosimo komandu list disk da bi program pokazao dostupne diskove na računaru. Zatim moramo selektovati disk na kom želimo da particija bude kreirana komandom selct disk 1. Nakon što je program selektovao disk, unosimo komandu za kreiranje particije:

create partition primary size=2000

 

 

Slika 13


Pošto je program kreirao particiju, unosimo komandu list partition da bi nam izlistao dostupne particije na disku 1. Komandom select partition 2 vršimo selekciju kreirane particije nakon čega je možemo formatirati nekim od fajl sistema. Sintaksa za NTFS fajl sistem bi izgledala:

format fs=ntfs label=Nova-particija

pri čemu je “Nova-particija” proizvoljan naziv za kreiranu particiju.

Nakon što program formatira particiju u ntfs fajl sistem, treba da joj dodelimo slovo i putanju što ćemo uraditi komandom Assign. Program će dodeliti prvo slobodno slovo sa čim je postupak kreiranja particije završen i možemo ugasiti komandni alat. Nova particija je odmah vidljiva i kroz Windows Explorer.

U drugom primeru ćemo pokazati kako da smanjite veličinu volumena koristeči program Diskpart kroz komandnu liniju. Pokrenućemo Command Prompt kao administrator još jednom, zatim pokrenuti program Diskpart i uneti komandu list disk da bismo videli dostupne diskove na računaru. Selektovaćemo disk 1 komandom select disk 1. Nakon što program selektuje disk 1, unećemo komandu za prikaz volumena na disku 1 komandom: list volume. Zatim unosimo komandu select volume 3 koja označava naš volumen. U sledećem koraku moramo reći programu za koliko da smanji selektovani volumen komandom shrink desired=500, odnosno da selektovani volumen smanji za 500 MB. Nakon poruke da je program uspešno umanjio veličinu volumena, možemo ugasiti komandni alat i još jednom potvrditi veličinu volumena koristeči Windows Explorer.

 

 

Slika 14

Dodaj komentar Sviđa mi se - (4) Ne sviđa mi se - (0)    

  • Upravljanje disk volumenima 1
  • Upravljanje disk volumenima 2
  • Upravljanje disk volumenima 3