Simboli – glavna tema ove lekcije – predstavljaju jedno od najmoćnijih alata koje poseduje Adobe Flash. Razlog za to je što Vam simboli dozvoljavaju da ih koristite iznova i iznova dokle god su Vam potrebni, a skoro da uopšte ne povećavaju veličinu izlaznog fajla. Sve što Vam je potrebno jeste jedna kopija (instanca) simbola. Kada se simbol nađe na sceni, možete ga editovati i vršiti bilo kakve manipulacije nad njim, bez uticaja na originalni sadržaj. Simboli su takođe osnovni gradivni blokovi svega što ćete raditi u Flashu. Njihova osnovna odlika je ta što će SWF fajl jedva neznatno promeniti svoju veličinu upotrebom simbola, za razliku od drugih tipova grafike. Krajnji rezultat ovakvog načina rada je mali SWF fajl koji se brzo učitava i samim tim je aplikacija praktičnija za korišćenje.

Kada se spustimo na osnove, simbol je nešto što možete napraviti, upotrebiti i iskoristiti još nebrojeno mnogo puta. Simbol može biti slika, animacija, taster, pa čak i film koji možete iskoristiti u okviru glavnog filma. Kada je simbol kreiran, smešta se u Library, i kopija tog simbola na sceni predstavlja samo instancu originalnog simbola koji se nalazi u Library panelu. To je glavni razlog minimalnog povećanja SWF fajla. Ovo ćemo najbolje objasniti na primeru. Na sceni imamo pripremljenu grafiku koja je u formi bitmapa (slika 1).

 

Slika 1. Prikaz scene sa jednim bitmap objektom na njoj

 

Ako testiramo film pritiskom na tastere CTRL+Enter i zatim proverimo SWF History sekciju, videćemo da je veličina fajla 4 kb (slika 2).

 

Slika 2. Prikaz veličine fajla u SWF History sekciji

 

Zatim ćemo uraditi sledeće:kopiraćemo ovaj objekat više puta (slika 3) i onda prvo testirati film, a zatim proveriti promene koje su nastale u SWF History sekciji Properties panela. 

Slika 3. Prikaz scene posle višestrukog kopiranja objekta

 

Posle provere SWF History sekcije videćemo da je došlo do uvećanja fajla, neznatno, ali imajući u vidu da je inicijalna veličina bila 4kb, a sada imamo fajl od 5kb, to predstavlja ozbiljnije uvećanje (slika 4).

 

Slika 4. Prikaz SWF History sekcije nakon testiranja filma

 

Sada ćemo se vratiti na stanje sa početka, kada smo imali samo jedan objekat na sceni koji ćemo pretvoriti u simbol. Za početak, dovoljno je da kliknete desnim klikom miša na objekat, odaberete opciju Convert to Symbol i opredelite se za bilo koju vrstu simbola. Sve ovo ćemo detaljnije objasniti u nastavku lekcije. Dakle, sada imamo simbol na sceni, što možete videti i u prikazu Properties panela (slika 5).

 

Slika 5. Prikaz simbola u Properties panelu

 

Sada kada imamo simbol, dupliraćemo ga u još više primeraka nego što smo to uradili malopre (slika 6). Najlakši način za dupliranje je da kliknete na simbol i držeći taster Alt napravite novu kopiju simbola jednostavnim prevlačenjem. Kada napravite jedan red kopiranih simbola, sve ih selektujete, pa opet klikom, držanjem tastera Alt i prevlačenjem kopirate ovog puta znatno veći broj simbola.

 

Slika 6. Prikaz scene nakon višestrukog dupliranja inicijalnog simbola

 

Ako sada testiramo film i zatim proverimo SWF history sekciju Properties panela primetićemo da jeste došlo do uvećanja SWF fajla, ali manje nego u slučaju sa bitmap grafikom, iako smo imali barem tri puta više simbola na sceni (slika 7).

 

Slika 7. Prikaz SWF History sekcije nakon testiranja filma

 

Ova razlika je još više primetna u slučaju da ste koristili fotografiju koja ostaje u formi bitmapa i kada tu istu fotografiju konvertujete u simbol.

 

Kreiranje simbola u Flashu

Simbol u Flashu možete kreirati na dva načina. Možete ga napraviti na osnovu artworka koji već imate ili možete kreirati prazan simbol i staviti artwork u njega. Ovo ćemo, naravno, najbolje objasniti na primeru. Na sceni imamo artwork, koji ćemo selektovati Selection alatkom tako što ćemo kliknuti i prevlačiti da bismo selektovali svaki segment grafike koju želimo da pretvorimo u simbol. Zatim ćemo kliknuti na karticu Modify – Convert to Symbol. Tastaturna prečica za ovu komandu je taster F8. Ovo je tastaturna prečica koju Vam obavezno savetujemo da zapamtite, jer ćete je u radu koristiti nebrojeno puta. Kada ste kliknuli na ovu opciju pojavljuje Vam se Convert to Symbol dialog box (slika 8).

 

Slika 8. Prikaz Convert to Symbol dialog box-a

 

U polju Name možete upisati ime simbola, što Vam preporučujemo da uvek uradite zbog preglednosti i lakšeg snalaženja kasnije u Library panelu. Takođe je uobičajeno da kada upisujete ime simbola izbegavate razmake (Space), ali i specijalne karaktere. U opciji Type definišete koji će biti tip Vašeg simbola. O tome će biti više reči u nastavku ove lekcije. Registration opcija definiše X,Y poreklo Vašeg objekta, tačnije njegovo ponašanje u 2D prostoru. U Flashu je uobičajeno da izaberete gornju levu tačku. Ovo u principu nema veću važnost do trenutka kada počnete da pišete Action Script kod za manipulaciju objektima. Kliknućemo OK i ako pogledate u Properties panelu videćete da smo dobili Grafički simbol (slika 9).

 

Slika 9. Prikaz simbola (Graphic) u Properties panelu

 

Da bismo ubacili artwork u prazan simbol, uradićemo sledeće: selektovaćemo našu grafiku i zatim ćemo pritisnuti tastere CTRL+X, što je u stvari tastaturna prečica za Cut opciju. Na ovaj način smo stavili grafiku u Clipboard i sada možemo napraviti prazan simbol. Kliknućemo na karticu Insert – New Symbol. Dobijamo Create New Symbol dialog box, koji je skoro identičan sa Convert To Symbol dialog boxom (slika 10).

 

Slika 10. Prikaz Create New Symbol dialog box-a

 

Kada unesemo neophodne podatke i pritisnemo taster OK, dobijamo sledeći prozor (slika 11).

 

Slika 11. Prikaz prozora dobijenog posle kreiranja novog simbola

 

Verovatno ste primetili da se nalazite unutar simbola i sada ćemo iskoristiti Paste in Place opciju da bismo smestili grafiku unutar praznog simbola. Sada je potrebno da se klikom na Scene 1 vratimo na glavnu scenu na kojoj ćemo zateći prazan radni prostor, jer smo cutovali našu grafiku, ali sada vidimo simbol koji smo upravo kreirali u Library panelu i sve što je potrebno da uradimo jeste da ga prevučemo na scenu (slika 12). 

Slika 12. Prikaz simbola na sceni posle kreiranja i prevlačenja iz Library panela

 

Tipovi simbola

U Flashu postoje tri osnovna tipa simbola koje možete da kreirate.

 • Graphic Symbol
 • Button Symbol
 • Movie Clip Symbol

 

Svaki od ovih tipova simbola ima neke svoje specifične karakteristike i izbor tipa simbola zavisi od Vaše konkretne potrebe. Na primer, ako Vam je potreban logo koji će biti prikazan na nekoliko mesta u filmu i neće biti pomeran, idealan odabir za ovu situaciju bi bio Graphic symbol. Ukoliko, na primer, imate automobil koji prelazi preko scene, gde se čuje zvuk motora i škripa kočnica, onda izbor definitivno pada na Movie Clip tip simbola. Potreban Vam je taster za Vašu web stranicu? Button simbol je očigledan izbor.

 

Graphic symbols

Grafički simboli se primarno koriste za statičke slike i sadržaj koji koristite u okviru Vašeg projekta. Oni takođe mogu biti iskorišćeni kao gradivni elementi neke kompleksne animacije. Flash ignoriše zvuk ili akcije koje su zadate unutar grafičkog simbola. Grafički simbol ne funkcioniše nezavisno na glavnom tajmlajnu i to zahteva alokaciju frejmova na glavnom tajmlajnu za svaki frejm za koji želite da u sebi ima vidljiv ovaj simbol. Ova vrsta simbola se najčešće koristi kao pozadinski element (slika 13).

 

Slika 13. Primer upotrebe različitih tipova simbola na web stranici

 

Movie Clip Symbols

Movie Clip simboli (slika 14) su u stvari filmovi u okviru filma. Koriste se za animacije koje se odvijaju nezavisno od glavnog tajmlajna. Mogu sadržati akcije, druge simbole i zvuk. Movie clip simbol takođe možete smestiti u okvir nekog drugog simbola. Movie clip simboli mogu da nastave da se animiraju čak i kada je glavni tajmlajn zaustavljen. Potreban im je samo jedan frejm na glavnom tajmlajnu da bi reprodukovali bilo koji broj frejmova u okviru njihovog sopstvenog tajmlajna. Movie Clip simbol može biti kontrolisan uz pomoć Action Scripta sa bilo kog tajmlajna, pa čak i putem eksternog koda.

 

Slika 14. Prikaz Movie clip simbola i izgled Properties panela

 

Button Symbols

Button simboli (slika 15) se koriste za kreiranje interaktivnih tastera. Ova vrsta simbola ima svoj tajmlajn, ali je limitiran na četiri frejma. Ova četiri frejma predstavljaju četiri stanja i to:

 • Up
 • Over
 • Down
 • Hit

 

Svako od ovih Button stanja može biti definisano grafičkim simbolom i zvukom. Pošto kreirate Button simbol možete mu zadati nezavisne akcije na glavnoj sceni ili unutar Movie Clipa. Sa Movie Clip simbolima, Button simboli zahtevaju samo jedan frejm na bilo kom drugom tajmlajnu da bi mogli da reprodukuju i ostala tri stanja na sopstvenom tajmlajnu.

 Slika 15. Prikaz Button simbola i izgled Properties panela

 

Editovanje simbola

Nakon što ste kreirali simbol, jedan od načina da ga modifikujete jeste putem Library panela. Da biste editovali simbol, potrebno je da uđete u mod za editovanje, a to ćete uraditi tako što ćete pronaći simbol u Library panelu i dvaput kliknuti na njegovu ikonicu (slika 16).

 

Slika 16. Prikaz simbola u Library panelu i ikonica na koju bi trebalo
kliknuti da bi se ušlo u mod za editovanje

 

Kada smo kliknuli dva puta na ikonicu znaćemo da smo u modu za editovanje ako pored natpisa Scene 1 vidimo i ime našeg simbola (slika 17).

Slika 17. Dokaz da se nalazite unutar simbola u modu za editovanje

 

Sve izmene ovde funkcionišu kao i na glavnoj sceni. Dakle svi principi za editovanje su isti kao i sa bilo kojim objektom, naravno vezano za tip objekta. Sve promene koje ste napravili automatski su vidljive na sceni čim izađete iz moda za editovanje. Ali isto tako, promene koje ste napravili, odnose se i na simbol u Library panelu. Dakle bilo koja izmena koju napravite unutar Symbol editing moda odnosi se na sve instance tog simbola.

 

Edit in Place

Drugi način za editovanje simbola je korišćenjem Edit in Place moda. Ova opcija je veoma praktična ako želimo da pravimo izmene na simbolu, ali da istovremeno vidimo kako te izmene izgledaju u odnosu na druge simbole i objekte na sceni. Da bismo ušli u ovaj mod, sve što je potrebno da uradite je da uz pomoć Selection alatke dva puta kliknete na simbol koji želite da editujete. Kada ste ušli u mod za editovanje, jasno vidite simbol koji editujete, ali se malo bleđe vide i ostali simboli na sceni (slika 18). Oni se vide, ali ih ne možete selektovati ili raditi bilo šta sa njima dok se ne vratite na glavnu scenu. Isto tako, bilo koja promena koju napravite na simbolu odraziće se na sve instance tog simbola. Kada ste u modu za editovanje, iz njega možete izaći klikom na ikonicu Scene 1, ali isto tako možete izaći i duplim klikom na bilo koji deo van scene.

 

Slika 18. Prikaz scene unutar Edit in Place moda

Dodaj komentar Sviđa mi se - (0) Ne sviđa mi se - (0)    

 • Uvod u rad sa simbolima 1
 • Uvod u rad sa simbolima 2
 • Uvod u rad sa simbolima 3
 • Uvod u rad sa simbolima 4